De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is sinds 1 juli 2023 van kracht. Er geldt een gedeeltelijke overgangsperiode van vier jaar. Uiterlijk in 2026 moet u een transitieplan opleveren die beschrijft op welke wijze u overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Alle bestaande pensioenregelingen gaan op de schop. Ongeacht of deze bij een pensioenfonds of verzekeraar (of PPI) is ondergebracht. Wij zetten de belangrijkste hoofdzaken voor u op een rij.

De belangrijkste hoofdzaken uit het pensioenakkoord

De belangrijkste hoofdzaken met betrekking tot het pensioenakkoord op een rij.

Geen middelloonregelingen meer

Middelloonregelingen zijn niet meer mogelijk. Iedereen in Nederland stapt over op een beschikbare premie. Niet de uitkering, maar de premie vormt het uitgangspunt van de pensioenregeling. Dat betekent dat alleen een premieovereenkomst nog mogelijk is. Eind- en middelloonregelingen behoren  definitief tot het verleden (behoudens een overgangstermijn).

Voor alle werknemers dezelfde premie

Werknemers, ongeacht leeftijd, ontvangen van u als werkgever een bedrag gebaseerd op exact hetzelfde gelijkblijvende premiepercentage op zijn/haar persoonlijke pensioenrekening. Elke pensioenregeling wordt gebaseerd op één vast premiepercentage. Bestaande premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen voor bestaande werknemers worden voortgezet. Voor nieuwe werknemers wordt de vlakke beschikbare premie verplicht.

Geen garanties meer

Iedereen gaat pensioen opbouwen op basis van beleggingen. Afhankelijk van de uitvoerder, wordt er collectief of op basis van het persoonlijke risicoprofiel van de werknemer belegd. De berekening van de pensioenverplichtingen met de rekenrente en het gebruik van de dekkingsgraad komen te vervallen.

Opgebouwde (middelloon)rechten

Om de problematiek met de dekkingsgraad te beëindigen, is het noodzakelijk dat ook de opgebouwde rechten worden ingebracht in het nieuwe contract. De zachte garanties worden omgezet naar persoonlijke beleggingskapitalen. De wijze waarop is nog een punt van aandacht. De omzetting kan op werknemersbezwaren stuiten. Wel is de verwachting dat er een collectief bezwaarrecht volgt.

Compensatie pensioenfonds

Berekeningen tonen aan dat het nieuwe pensioencontract in veel gevallen een voordeel oplevert. Naast de verwachte hogere beleggingsresultaten, vormen de pensioenfondsen een solidariteitsreserve waarmee grote ups en downs afgevlakt worden. Mochten er deelnemers zijn die nadeel ondervinden, dan wordt hier een passende compensatie voor gezocht.

Voor pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) is geen compensatieregeling overeengekomen. Hier is voor een compromis gekozen; de huidige premiestaffel mag voor bestaande werknemers gehandhaafd blijven. Nieuwe werknemers krijgen wel een vaste (vlakke) premie toegezegd.

Introductie maximale premiegrens

Er komt een maximale fiscale premiegrens voor alle pensioencontracten. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de fiscale premiegrens 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten- en risico-opslagen.  Aanvullend kan gedurende tien jaar na einde van de  transitieperiode 3% van de pensioengrondslag voor compensatie ingelegd worden.

Aandachtspunten voor werkgevers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Het transitieplan, inclusief compensatieregeling en werknemersoverzicht oud versus nieuw, vormt de basis voor het verzoek tot wijziging van de regeling richting de ondernemingsraad. In geval van een bedrijfstakpensioenfonds, ligt deze rol bij sociale partners.

Aandachtspunten voor werknemers

Omdat de pensioeninleg voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge deelnemers meer pensioen opbouwen dan nu het geval is; naarmate zij ouder worden bouwen zij minder pensioen op. Immers hoe jonger je bent, hoe langer de inleg kan renderen. De introductie van gunstige fiscale regelgeving zorgt ervoor dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen bereiken. Werknemers kunnen daardoor eerder en al dan niet gedeeltelijk met pensioen door inzet van:

  • Mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming (reis, hypotheek etc).
  • Geen fiscale boete voor werkgever bij eerder stoppen met werken (tijdelijke regeling).
  • Uitbreiding van 100 weken verlofsparen.
  • De mogelijkheden om pensioenopbouw in privé (banksparen) op te bouwen worden gelijk gesteld aan de opbouw via een werkgever.

Meer informatie

Laat u tijdig informeren en adviseren. Een pensioenadviseur van ABAB Pensioenadvies is in staat objectief pensioenadvies te leveren over zowel inhoud als de (nieuwe) uitvoerder. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan