Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende ondernemingen:

ABAB Belastingadviseurs BV (17197860) – ABAB Salaris- en Personeelsdiensten BV (17189972) – ABAB Accountants BV (18028690) – ABAB Consultants BV (17197868) – ABAB Groep BV (18053764) – ABAB International BV (17197865) – ABAB Corporate Finance BV (17125339) – ABAB Agro Advies BV (17189962) – Epiic BV (18056288) - ABAB Vastgoedadvies BV (16061193) - ABAB Legal B.V. (75545276)

Privacy voorop

ABAB respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst, lezing of webinar. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Beveiligingsmaatregelen

ABAB heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. ABAB zal periodiek interne audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren. ABAB biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. ABAB zal hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie casu quo audit zijn voor rekening van de klant. De klant verplicht zich om ABAB een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen. 

Geheimhouding

ABAB houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot een zelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregel.

Aansprakelijkheid

De klant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers. ABAB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart ABAB ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten welke ABAB in verband daarmee moet maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien u via de website informatie opvraagt of zich registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van uw registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Laat u ook uw telefoonnummer achter dan geeft u daarmee impliciet toestemming dat wij contact met u op mogen nemen inzake onze dienstverlening. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Vacatures en solliciteren

Indien u zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen ABAB. Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Zoals reeds aangegeven bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil in geval van het solliciteren naar vacatures zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang de sollicitatieprocedure duurt. Daarna verwijderen wij al uw gegevens binnen een termijn van vier weken. Indien er aanleiding is om uw gegevens langer te bewaren, dan vragen wij daarvoor expliciet om uw toestemming.

Bijeenkomsten

Meldt u zich aan voor een bijeenkomst van ABAB dan is het mogelijk dat er tijdens deze bijeenkomst foto’s en/of video-opnames  gemaakt worden. Er worden met name overzichtsfoto’s gemaakt zonder close-up. Wanneer u aan deze bijeenkomst deelneemt, geeft u ABAB toestemming om beelden waar u op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. We verspreiden mogelijk een schriftelijk verslag en korte video (sfeerimpressie) van de bijeenkomst onder de deelnemers, via onze website en onze social media kanalen. Wij gaan selectief en integer om met publicaties achteraf.  Als er sprake is van individuele close-ups vraagt de fotograaf of videograaf uw toestemming voor gebruik. U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken en te vragen om verwijdering van gepubliceerde items.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van ABAB. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart de klant in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Deel uw mening met ABAB

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over uw rechten en/of de manier waarop ABAB met persoonsgegevens omgaat? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres info@abab.nl.

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

ABAB kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is op 5 maart 2020 voor het laatst bijgewerkt.

Algemene voorwaarden ABAB

 

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan