Wijzigingen tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

20 november 2022
Artikel

De fiscale tarieven en heffingskortingen veranderen op enkele punten in 2023. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen senior belastingadviseur
Collega werkt op laptop

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1

De tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd zijn als volgt:

 

2022

2023

1e schijf

37,07%

36,93%

2e schijf

49,50%

49,50%

 

 

 

Inkomen schijf 1

tot € 69.399

tot € 73.031

Inkomen schijf 2

vanaf € 69.399

vanaf € 73.031

 

Tarieven voor AOW-gerechtigden

De tarieven voor AOW-gerechtigden wijken licht af van bovenstaande tabel, omdat zij geen AOW-premie betalen. De tarieven voor AOW-gerechtigden zijn als volgt voor iedereen geboren vóór 1 januari 1946:

 

2022

2023

1e schijf

19,17%

19,03%

2e schijf

37,07%

36,93%

3e schijf

49,50%

49,50%

 

 

 

Inkomen schijf 1

tot € 35.473

tot € 38.703

Inkomen schijf 2

vanaf € 35.473 tot € 69.399

vanaf € 38.703 tot € 73.031

Inkomen schijf 3

vanaf € 69.399

vanaf € 73.031

 

Box 2 

In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang (meestal een aandelenbelang van 5% of hoger). Hierbij kunt u denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2023 wijzigt het tarief in box 2 niet. Het tarief bedraagt 26,9%.

Met ingang van 2024 veranderen de tarieven wel. Tot een inkomen van € 67.000 bedraagt het tarief in box 2 dan 24,5%. Het meerdere wordt belast tegen 31%.

Box 3

In box 3 vindt belasting plaats van het (beleggings)vermogen van belastingplichtigen. In box 3 werd tot het Kerst-arrest uit 2021 een vermogensinkomstenbelasting geheven op basis van een wettelijk vastgesteld percentage (ook wel forfaitair rendement genoemd). Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat deze box 3-heffing in strijd is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Het kabinet moet hierdoor de box 3-heffing aanpassen.

Geen compensatie niet-bezwaarmakers
Het kabinet heeft besloten spaarders die geen bezwaar gemaakt hebben over de jaren 2017 tot en met 2020, niet te compenseren voor de teveel betaalde vermogensrendementsheffing (box 3). Deze zogenaamde niet-bezwaarmakers kunnen dus geen inkomstenbelasting terugvragen.

2023-2025
Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt vermogen belast op basis van de forfaitaire spaarvariant waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen spaargeld, overige bezittingen en schulden. Elke categorie krijgt een eigen rendementspercentage dat aansluit bij het werkelijke rendement van het betreffende jaar.

Per 1 januari 2023 stijgt het tarief in box 3 naar 32% (in 2022: 31%). Voor het bedrag aan spaargeld en/of beleggingen dat boven het heffingsvrije vermogen valt, is belasting verschuldigd. Het heffingsvrije vermogen stijgt eveneens per 1 januari 2023 en bedraagt € 57.000 per persoon. Fiscale partners kunnen dus gezamenlijk € 114.000 aan spaargeld en/of beleggingen bezitten, zonder dat zij hierover belasting hoeven betalen.

De rendementsperenstages per vermogenscategorie zien er voor 2023 als volgt uit:

Vermogenscategorie

Forfaitair rendement

Spaargeld

0,01%

Overige bezittingen

5,69%

Schulden

2,46%

 

Heffingskortingen

In 2023 wijzigen sommige heffingskortingen. Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd wordt de maximale algemene heffingskorting verhoogd naar € 3.070 (in 2022: € 2.888) en de maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 5.052 (in 2022: € 4.260). De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2023 hoger en bedraagt € 2.694 (in 2022: € 2.534).

Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd vinden de volgende wijzigingen per 1 januari 2023 plaats: Het maximum van de algemene heffingskorting wordt verhoogd naar € 1.583 (in 2022: € 1.494) en de ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1.835 (in 2022: € 1.726).  

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een belastingkorting voor alleenstaanden en minst verdienende partners met kinderen tot 12 jaar. Deze groep heeft recht op IACK vanaf een bepaald arbeidsinkomen. De IACK komt te vervallen voor kinderen die worden geboren vanaf 2025. De IACK wordt stapsgewijs afgebouwd voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2025. Dit komt er simpelweg op neer dat de IACK per 1 januari 2037 definitief is afgeschaft.

Afbouw algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen uit werk en woning (box 1). Vanaf een box 1-inkomen van € 22.660 wordt de belastingkorting afgebouwd naar nihil bij een inkomen van € 73.031 of meer. Het kabinet maakt de hoogte van de algemene heffingskorting vanaf 2025 afhankelijk van het verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3).

Verhoging ouderenkorting teruggedraaid

In eerdere berichtgeving gaf het kabinet aan de ouderenkorting te verhogen. Deze voorgenomen verhoging van de ouderenkorting gaat echter niet meer door.

Tarieven vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. Winsten tot € 200.000 (2022: € 395.000) worden vanaf 2023 belast tegen 19% (2022: 15%). Voor winsten vanaf € 200.000 (2022: € 395.000) bedraagt het tarief in 2023 25,8%, net als in 2022. Bekijk hier alle wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Tarieven overdrachtsbelasting

Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. De overdrachtsbelasting kent twee tarieven, namelijk een voor niet-woningen en woningen die niet door de verkrijger als hoofdverblijf gebruikt worden (2022: 8%) en een voor woningen die door de verkrijger als hoofdverblijf gebruikt worden (2022: 2%). Het hoge tarief voor niet-woningen en woningen die geen hoofdverblijf zijn, stijgt per 1 januari 2023 naar 10,4%. Bekijk hier alle wijzigingen voor de woning- en vastgoedmarkt 2023

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gewijzigde tarieven en heffingskortingen? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Luc Adriaansen of Stefan Dielis, belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de gewijzigde tarieven en heffingskortingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc