Geen wijzigingen in de tarieven van de vennootschapsbelasting

19 september 2023
Artikel

De tarieven en tariefschijven in de vennootschapsbelasting wijzigen niet ten opzichte van 2023.

Portretfoto van Nick Goossens
Neem contact op met:
Nick Goossens Belastingadviseur
man werkt achter laptop

Tarieven vennootschapsbelasting 2024

Belastbaar bedrag vanaf Belastbaar bedrag t/m Percentage 
€ 0 € 200.000 19%
€ 200.001 - 25,8%

 

Aftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Vanaf 2024 wordt het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd. Voor 2024 is een verlaging tot 40% voorgesteld (2023: 45,5%). Daarentegen wordt het maximaal investeringsbedrag niet verlaagd.

Wet kwalificatiebeleid buitenlandse rechtsvormen en einde vennootschapsbelastingplicht open CV

Momenteel worden buitenlandse rechtsvormen gekwalificeerd op basis van een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Om een solide wettelijke basis te hebben, worden de kwalificatieregels vastgelegd in een nieuwe wet die in 2025 in werking treedt. Kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen blijft plaatsvinden aan de hand van de rechtsvormvergelijkingsmethode. Daarnaast worden twee aanvullende methoden geïntroduceerd, namelijk de vaste methode en de symmetrische methode.

Verder zijn open commanditaire vennootschappen (CV’s) vanaf eind 2024 niet langer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat zij over eventuele belastingclaims moeten afrekenen. Om te voorkomen dat direct belasting verschuldigd wordt, zijn er meerdere faciliteiten in het leven geroepen. 

Doorschuiffaciliteit
De fiscale claim op de in de onderneming van de open cv aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill wordt overgenomen door de commanditaire vennoten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting zonder ervan te zijn vrijgesteld. 

Aandelenfusie
De commanditaire vennoten kunnen de fiscale claim op hun aandeel in de open cv doorschuiven naar een (nieuwe of bestaande) houdstervennootschap.

Doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties
De commanditaire vennoten kunnen de fiscale claim op het aan de open cv ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel doorschuiven indien het vermogensbestanddeel feitelijk ongewijzigd wordt gebruikt in de onderneming waaruit de commanditaire vennoot winst uit onderneming gaat genieten.

Als bovenstaande faciliteiten niet tot de mogelijkheden behoren, is een gespreide betaling van belasting in ten hoogste tien jaar mogelijk.

Wijzigingen rondom het fonds voor gemene rekening (FGR) de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) en de fiscale beleggingsinstelling (FBI)

Voor de FGR, VBI en FBI is een aantal wijzigingen aangekondigd. Kort samengevat zijn de wijzigingen als volgt:

  1. Per 1 januari 2025 mag een FBI niet langer rechtstreeks beleggen in Nederlands onroerend goed.
  2. Per 1 januari 2025 wordt het VBI-regime aangepast. Hierdoor kunnen alleen nog in de Wet op het financieel toezicht (Wft) genoemde beleggingsinstellingen en fondsen voor collectieve beleggingen in effecten onder dit regime vallen.
  3. Per 1 januari 2025 wordt voor de definitie voor een FGR aangesloten bij de wettelijke (Wft) definitie van beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve beleggingen in effecten. Dit kan tot gevolg hebben dat een FGR dat momenteel aan de voorwaarden voldoet en aan vennootschapsbelasting onderworpen is, straks niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit zorgt in principe voor een eindafrekening van vennootschapsbelasting. Om te voorkomen dat direct belasting moet worden betaald, komt er een doorschuiffaciliteit om de fiscale claims uit te stellen. Verder is er voor deelgerechtigden onder voorwaarden een mogelijkheid nadelige gevolgen van deze wetwijziging te voorkomen via een aandelenfusiefaciliteit Ook kan er worden gekozen voor het gespreid betalen van de belastingschuld over een periode van tien jaar.

Minimumkapitaalregeling voor banken en verzekeraars

Met deze maatregel wordt een aanpassing in de minimumkapitaalregel in de vennootschapsbelasting voorgesteld. De minimumkapitaalregel is een specifieke renteaftrekbeperking voor banken en  verzekeraars. De maatregel beperkt de aftrek van de verschuldigde rente voor zover het vreemd vermogen meer bedraagt dan 89,4% van het balanstotaal.

Maatregelen tegen dividendstripping

Keert een in Nederland gevestigde vennootschap dividend uit aan haar aandeelhouders? Dan is daarover dividendbelasting verschuldigd. Er zijn echter diverse situaties waarin de verschuldigde dividendbelasting wordt verminderd of komt te vervallen, bijvoorbeeld vanwege faciliteiten uit belastingverdragen. Deze faciliteiten leiden in de praktijk tot misbruik, ook wel dividendstripping genoemd.

Het Belastingplan 2024 bevat daarom twee maatregelen om dividendstripping tegen te gaan:

  1. het vastleggen van een registratiedatum waaruit blijkt welke (rechts)persoon recht heeft op verrekening, teruggaaf of vermindering van de dividendbelasting;
  2. een wijziging van de bewijslastverdeling, waardoor de bewijspositie van de Belastingdienst verbetert.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de vennootschapsbelasting? Onze belastingadviseurs helpen u graag. Heeft u een vraag? Stuur Nick Goossens, belastingadviseur, een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024.

Wilt u meer weten over de vennootschapsbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nick
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu