De acht belangrijkste punten uit het nieuwe belastingverdrag Nederland – België

11 augustus 2023
Artikel

Op 21 juni 2023 hebben Nederland en België een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe belastingverdrag voorkomt dubbele belasting én dubbele non-belasting. Het nieuwe verdrag kan al op 1 januari 2024 in werking treden, maar het kan ook nog tot 1 januari 2025 duren. De belangrijkste punten voor u op een rij.

Portretfoto van Nick Goossens
Neem contact op met:
Nick Goossens Belastingadviseur
Belgische grens

Algemeen: een dynamischer verdrag

Het nieuwe verdrag is moderner en in lijn met het multilateraal instrument (MLI) op het gebied van misbruikbestrijding. Daarnaast is het nieuwe verdrag tussen België en Nederland dynamischer. Wat dit betekent? Vooral dat het verdrag dynamisch geïnterpreteerd moet worden aan de hand van OECD commentaar. Door deze dynamische interpretatie kunnen verdragsregels in de toekomst anders uitgelegd worden als de OECD een verdragsregel verder heeft ontwikkeld.  De OECD is een internationale organisatie met een leidende rol in de totstandkoming en de uitleg van belastingverdragen.

Wijzigingen op het gebied van de vaste inrichting

De belangrijkste wijzigingen in het verdrag zijn op het gebied van de vaste inrichting. Zo wordt het begrip ‘vaste vertegenwoordiger’ verbreed. Onder het huidige verdrag geldt als vaste vertegenwoordiger alleen de persoon die namens de onderneming overeenkomsten aangaat. Onder het nieuwe verdrag wordt dit opgerekt. Zo is onder het nieuwe verdrag de persoon die de voornaamste rol speelt bij het sluiten van overeenkomsten al een vaste vertegenwoordiger. Wat betekent dit voor u? Er is sneller sprake van belastingplicht in het andere land voor personen die uw onderneming vertegenwoordigen. Dit leidt mogelijk tot additionele administratieve en compliance verplichtingen.

Ook is het niet meer mogelijk om een vaste inrichting te voorkomen met deelprojecten voor bouw-, constructie- en installatiewerkzaamheden. In het verleden splitsten ondernemers vaker werkzaamheden in deelprojecten om te voorkomen dat een project als vaste inrichting kwalificeerde. Dankzij een nieuwe anti-fragmentatiebepaling worden deze deelprojecten in totaliteit bekeken. Dit betekent dat er eerder sprake is van een vaste inrichting onder het nieuwe verdrag.

Tenslotte leidt ook het afscheiden van werkzaamheden van voorbereidende aard in aparte vennootschappen niet langer tot het voorkomen van een vaste inrichting.  

Wijzigingen voor bestuurdersbeloningen

Verder onderscheidt het nieuwe verdrag bestuurdersbeloningen van werknemersbeloningen. Zo wordt de totale beloning die bestuurders ontvangen gesplitst in een beloning voor bestuurderstaken en een beloning voor werknemerstaken. Het land van vestiging van de vennootschap mag vervolgens heffen over de beloning voor de bestuurderstaken. De beloning voor de werknemerstaken wordt belast als reguliere werkzaamheden uit dienstbetrekking. Hierdoor kan u als bestuurder over verschillende inkomstenbestandsdelen belasting verschuldigd zijn in Nederland en in België.

Gevolgen voor bijzondere dienstverbanden

Onder het huidige verdrag zijn er specifieke bepalingen voor (hoog)leraren, sporters en artiesten. Deze bepalingen vervallen onder het nieuwe verdrag. De belastingheffing over deze personen vindt onder het nieuwe verdrag plaats alsof zij in reguliere loondienst zijn c.q. een onderneming drijven. Ook voor de zelfstandige beroepen wordt in het nieuwe verdrag belasting geheven alsof zij een onderneming drijven.

Grensarbeiders: bestaande compensatieregelingen behouden

Heeft u grensarbeiders in dienst? Dan is het goed om te weten dat de bestaande compensatieregelingen worden behouden. Via deze regelingen worden uw grensarbeiders gecompenseerd als de gecombineerde belastingdruk in Nederland en België hoger is dan in een exclusief Nederlandse situatie. Een nieuwe uitzondering op deze compensatieregeling wordt geïntroduceerd voor inkomsten uit aandelenoptierechten. Als België deze inkomsten in een ander kalenderjaar belast dan Nederland, dan wordt deze heffing niet langer gecompenseerd.

Dividend: weinig veranderingen

Een ander hot topic is de dividendbelasting. De laatste jaren ligt de belastingheffing over dividenduitkeringen tussen Nederlandse en Belgische vennootschappen onder vuur. Het nieuwe belastingverdrag lijkt hier geen verandering in te brengen. Er worden weliswaar nieuwe voorwaarden opgenomen voor de vermindering van dividendbelasting, maar er geldt ook een antimisbruikbepaling. Deze antimisbruikbepaling moet EU-rechtelijk worden uitgelegd, waardoor de huidige problematiek voortduurt. Voor ontwikkelingen op dit vlak kunt u terecht op onze themapagina over dividendbelasting.

Helaas leidt het nieuwe verdrag niet tot vermindering van dividendbelasting voor particuliere beleggers. Dividenduitkeringen aan particulieren mogen nog steeds tegen 15% belast worden. Voor inwoners van België is dit nog nadeliger, aangezien België ook geen rekening houdt met in Nederland betaalde dividendbelasting.

Veranderingen in rente-inkomsten

Onder het huidige verdrag mag er onder omstandigheden 10% bronbelasting geheven worden over uw rente-inkomsten in het land van betaling. Dit mag op basis van de Europese Rente & Royalty Richtlijn al langer niet meer in vennootschappelijke verhoudingen. Dankzij het nieuwe verdrag mag dit ook niet meer bij rentebetalingen aan particulieren.

Overige wijzigingen in het belastingverdrag

Naast de besproken wijzigingen zijn er nog meer wijzigingen in het belastingverdrag tussen Nederland en België. Zo wordt het makkelijker om onderling overleg aan te vragen tussen Nederland en België, is er een non-discriminatiebepaling opgenomen en wordt de wijze waarop dubbele belasting voorkomen wordt in sommige gevallen gewijzigd. Dit kan ertoe leiden dat inkomsten niet langer vrijgesteld worden van belasting, maar dat slechts de in het andere land betaalde belasting verrekend mag worden.

Thuiswerken? Een regeling ontbreekt

Wat mist in het nieuwe verdrag is een regeling voor thuiswerken. Het nieuwe verdrag houdt geen rekening met situaties waarin werknemers (deels) thuiswerken voor werkgevers in het andere land. Wel onderhandelt Nederland over dit onderwerp met België en Duitsland. Daarnaast vindt er overleg plaats op Europees niveau over dit onderwerp.

Voor de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders is sinds 1 juli 2023 een kaderovereenkomst van kracht. Hierdoor worden de gevolgen van grensarbeid voor de sociale zekerheid door deelnemende lidstaten (waaronder Nederland en België) deels beperkt.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u weten of het nieuwe belastingverdrag met België gevolgen voor uw onderneming heeft? Neem contact op met Nick Goossens, belastingadviseur, via telefoonnummer 013- 5915128 of stuur Nick een e-mail.  Ook voor andere vragen op het gebied van internationaal fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nick
Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2024

Dividend uitkeren in 2024

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan