Kleineondernemersregeling (KOR) in de btw: de belangrijkste tips en aandachtspunten

22 januari 2024

Veel ondernemers maken gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR). Zij factureren zonder btw. De KOR kan interessant zijn, maar is niet zonder ‘gevaar’. 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Ondernemer kijkt naar omzet op computer in verband met nieuwe ondernemersregeling

Wat is de kleineondernemersregeling? 

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, dan factureert u geen btw aan uw afnemers. U doet ook geen btw-aangifte meer en u kunt geen btw meer terugvragen op uw kosten en investeringen. Uw jaarlijks btw-voordeel kan oplopen tot € 3.471 (€ 20.000/1.21 * 21%). Dit als u geen btw op kosten maakt. De KOR geldt ook voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of bv.

De KOR kent spelregels. Zorg dat u goed uitrekent of het voor u (financieel) verstandig is hiervan gebruik te maken. U mag deelnemen aan de regeling zolang uw ‘KOR-omzet’ jaarlijks (exclusief btw) onder de € 20.000 blijft. De KOR-omzet kan afwijken van de jaaromzet op uw btw-aangifte. Weet dus wat uw KOR-omzet is. In de basis moet u de omzet berekenen die belast is met Nederlandse btw: 21%, 9% en 0% (uitvoer en intracommunautaire leveringen). Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee. Let hierbij ook op de buitenlandse omzet die u behaalt met online/webshop verkopen aan particulieren in andere lidstaten. Vrijgestelde omzet die u behaalt met de exploitatie of levering van vastgoed bijvoorbeeld telt weer wel mee en de verkoop van in uw onderneming gebruikte (on)roerende goederen (en rechten daarop) weer niet. De berekening van de hoogte van de KOR-omzet is daardoor niet altijd even gemakkelijk.

Komt uw Nederlandse KOR-omzet in een jaar boven de € 20.000? Dan mag u drie jaar lang niet deelnemen aan de regeling. Voor bepaalde incidentele verkopen geldt een uitzondering.

Wanneer is de KOR gunstig?

De kleineondernemersregeling is vaak niet interessant als u klanten heeft die de door u gefactureerde btw kunnen aftrekken. Deelnemen aan de KOR bespaart u wel administratieve handelingen en kosten (en tijd) voor het indienen van btw-aangiften. Het maakt het voor u dus makkelijker.

De KOR is met name interessant als u veel particuliere klanten heeft of klanten/bedrijven die de door u gefactureerde btw niet (of deels) kunnen aftrekken. Dit geldt als uw klanten vrijgestelde handelingen verrichten, bijvoorbeeld in de sectoren onderwijs, zorg, sport, cultuur en in de sociale sector. De btw die u normaal gesproken moet afdragen, houdt u onder de KOR in uw eigen zak, omdat u dan geen btw in rekening brengt aan uw klanten. De KOR kan ook interessant zijn als u niet zeker weet of u btw-ondernemer bent, zoals bij commissariaat-, bestuurs- en toezichthoudende functies.

Kiezen voor de KOR: financieel interessant?

Wilt u meer inzicht of deelname aan de ‘nieuwe’ KOR interessant voor u is? Een aantal situaties waarin deze regeling wel óf niet interessant is:

 1. Moet u meer btw betalen dan u terugkrijgt? Dan kan de regeling interessant zijn. Krijgt u vooral btw terug? Dan ligt de KOR minder voor de hand. Uw activiteiten zijn dan namelijk vrijgesteld, waardoor u geen btw op uw inkoopfacturen terugkrijgt. Houd ook rekening met een besparing in tijd, omdat u (in principe) geen btw-aangifte hoeft te doen.
 2. Heeft u vooral particuliere klanten? Dan kan de regeling interessant zijn. Particulieren kunnen namelijk geen btw terugvragen. De prijs die uw particuliere klanten betalen is ook echt het bedrag wat van zijn of haar bankrekening wordt afgeschreven. Bij deelname aan de KOR factureert u zonder btw. Deze btw-besparing kunt u gebruiken voor een lagere prijs of een hogere winstmarge.
 3. De KOR eindigt automatisch bij een omzet boven de € 20.000 (+ drie jaar afkoelen). De vrijstelling vervalt dan en u moet weer verplicht btw voor belaste prestaties in rekening brengen. De normale btw-regels gelden weer. U vraagt de Belastingdienst dan weer om uitreiking van aangiftebiljetten.
 4. Verwacht u veel inkoopkosten en investeringen? Dan is het waarschijnlijk beter om te wachten met de KOR. De btw is aftrekbaar. Houd bij uw berekening wel/geen KOR ook rekening met de herzieningstermijnen van negen jaar na ingebruikname (onroerend goed) en vier jaren na ingebruikname (roerend goed) om terugbetaling/naheffing van btw te voorkomen. 
 5. U heeft een vereniging of stichting of u bent commissaris of toezichthouder en u twijfelt of u met of zonder btw moet factureren. Door voor de KOR te kiezen, voorkomt u het risico dat de Belastingdienst ten onrechte niet gefactureerde btw bij u naheft en daarbij boetes oplegt en rente in rekening brengt.

Let op! KOR en tóch btw-aangifte

Niet al uw omzet telt voor de berekening van de omzetgrens van € 20.000. Zorg dat uw berekeningen juist zijn. Soms moet u toch (incidenteel) aangifte doen, bijvoorbeeld als u voor  > € 10.000 uit andere EU-landen koopt of als een buitenlandse ondernemer de btw naar u verlegt. Schakel voor vragen hierover met uw belastingadviseur.

Complexe kleine ondernemersregeling

De regeling is complex omdat niet alle omzet meetelt voor de grens van € 20.000. Zo telt privégebruik van goederen, diensten én prestaties die belast zijn in een ander land niet mee voor de KOR.  Daarnaast moet u rekening houden met (on)roerende goederen die eerder zijn aangeschaft en de btw die u daarover heeft betaald. Soms kan de Belastingdienst namelijk naheffen doordat (on)roerende goederen niet (meer) worden gebruikt voor belaste prestaties: de afgetrokken btw wordt dan herzien. Er geldt wel een ‘herzieningsdrempel’ van € 500 aan btw per jaar. Blijft u daaronder? Dan hoeft u geen btw terug te betalen.

Voorbeeld

Stel dat de betaalde btw bij aanschaf van een zakelijke auto € 2.000 bedroeg. De herzieningstermijn van een auto is ‘vijf jaren’. De herzienings-btw per jaar is dan 1/5 x € 2.000 = € 400. U blijft daarmee onder de grens van € 500 zodat geen btw wordt herzien onder de KOR. U hoeft dan geen btw terug te betalen. Zou u bij aanschaf van de auto € 3.000 hebben afgetrokken, dan wordt de btw wel herzien en leidt de (keuze voor de) KOR ertoe dat u btw moet terugbetalen.

Het is verstandig u goed in te lezen in alle (rand)voorwaarden van de KOR, de juiste berekeningen te maken en daarbij ook oog te hebben voor uw toekomstplannen. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.  

Belangrijke punten bij toepassing KOR

 • U mag geen btw vermelden op uw facturen.
 • U kunt geen btw meer op kosten aftrekken.
 • De KOR geldt voor drie jaar, tenzij de omzet boven de € 20.000 komt.
 • U mag pas na drie jaar ‘afkoeling’ weer aanmelden voor de nieuwe KOR.

Actie vereist?

De vraag is of u uw onderneming, vereniging of stichting moet aanmelden voor de nieuwe KOR of juist niet. Heeft u te maken met de volgende situaties, dan adviseren wij u te (laten) beoordelen en berekenen of de KOR uw onderneming kansen biedt:

 • U heeft voornamelijk particulieren en/of ondernemers als klant die de btw niet kunnen aftrekken en uw jaarlijkse ‘KOR-omzet’ is minder dan € 20.000.
 • Uw onderneming is ontheven van administratieve verplichtingen. Oftewel: uw onderneming is per 2020 automatisch overgegaan op de nieuwe KOR.
 • U bent commissaris, bestuurder, toezichthouder of lid van een adviescommissie/bezwaarorgaan en u weet niet zeker of u met btw moet factureren.

Nadelen kleineondernemersregeling

We noemen een aantal nadelen van de kleineondernemersregeling:

 • U moet de btw herzien op eerder afgetrokken btw op (on)roerende goeden. Er geldt een drempel van € 500.
 • De btw op uw inkoopfacturen mag u niet langer in aftrek brengen.
 • U mag niet langer opteren/kiezen voor de btw-belaste verhuur van vastgoed of daarin zelfstandig exploiteerbare ruimten.
 • De Belastingdienst zal een eventuele art 23. vergunning voor ondernemers die regelmatig goederen uitvoeren intrekken.
 • U doet mee voor een periode van tenminste drie jaar. Uw deelname is niet tussentijds te beëindigen.
 • U moet soms toch btw-aangifte blijven doen, bijvoorbeeld als uw dienstverrichter de btw naar u verlegt (deze btw moet u dan afdragen) of als u een in uw onderneming gebruikt onroerend goed (of rechten daarop) verkoopt.

Hoe berekent u de omzetgrens?

Als omzet voor de berekening van de omzetgrens van € 20.000 (exclusief btw) telt mee:

 • In Nederland btw-belaste omzet (21%, 9% en 0%)
 • Vrijgestelde omzet voor de levering van onroerende zaken.
 • Vrijgestelde omzet voor de verhuur van onroerende zaken.
 • Vrijgestelde omzet voor bepaalde financiële diensten handelingen in betaalmiddelen en effecten.
 • Vrijgestelde omzet met verzekeringsdiensten.

Is sprake van fiscale eenheid voor de omzetbelasting? U telt de KOR-omzet van de fiscale eenheid dan mee voor de jaarlijkse € 20.000 grens.

Maakt u gebruik van de marge-,  globalisatie- of reisbureauregeling? De omzetgrens mag u dan niet meer berekenen op basis van de winstmarge, maar moet u bepalen op basis van uw totale verkoopopbrengsten. U overschrijdt hiermee eerder de omzetgrens van € 20.000, waardoor u verplicht bent btw af te dragen, terwijl u wegens een onterechte toepassing van de KOR geen specifieke (btw-verminderende) marge- globalisatie- of reisbureauregeling heeft toegepast.

Welke omzet telt niet mee voor de omzetgrens?

 • De overige van btw vrijgestelde omzet, zoals uw dienstverlening voor de medische-, sport-, onderwijs-, sociale- of culturele sector, telt niet mee voor de omzetdrempel van € 20.000.
 • De opbrengst van in uw bedrijf gebruikte (on)roerende ‘investeringsgoederen’ telt niet mee voor de berekening van de KOR-grens.
 • Omzet van uw elektronische diensten aan buiten de EU woonachtige particulieren.
 • Omzet van uw elektronische diensten aan in EU woonachtige particulieren > € 10.000.
 • Omzet van uw installatie- en/of montage verkopen in een ander EU-lidstaat.
 • Omzet behaald met uw afstandsverkopen (online verkopen aan EU-particulieren) waarvan de btw belast is in het buitenland.
 • De omzet waarbij btw wordt verlegd (bouwsector) of de btw ‘out of scope’ is (denk aan uw diensten aan niet-EU-afnemers)
 • Uw prestaties die niet belastbaar zijn met btw (denk aan subsidies of bepaalde rechten).
 • Forfaitaire regeling voor het privégebruik van een auto (btw privégebruik auto).

Uitzondering in eigen bedrijf gebruikte goederen

U kunt de KOR niet toepassen als u onroerende zaken (en rechten daarop) levert. Dan gelden voor u de normale btw-regels. Voor de berekening van de hoogte van de KOR-grens telt de verkoopomzet van de in uw bedrijf gebruikte (on)roerende zaken zoals gezegd ook niet mee. Op de verkoop van een in uw bedrijf gebruikt roerend goed (bijvoorbeeld auto’s of computers) mag u de KOR wel toepassen. Dit in tegenstelling tot onroerend goed.

Overschrijding € 20.000 grens gedurende het jaar?

De KOR-vrijstelling geldt voor u tot het moment waarop uw volgende factuur de KOR-grens van € 20.000 overschrijdt. Vanaf dat moment moet u weer een reguliere btw-administratie bijhouden, facturen met btw uitreiken en hiervan btw-aangifte doen. Uw omzet vóór het moment van overschrijding van de € 20.000-grens blijft ‘btw-vrij’.

Ook hier moet u goed bijhouden welke omzet niet en welke omzet wel tot de KOR-omzet wordt gerekend.

Wanneer moet u toch incidenteel aangifte doen?

 • U koopt voor > € 10.000 aan goederen uit andere EU-lidstaten.
 • Bij inkoop van diensten (en goederen) als de btw naar u wordt verlegd omdat u degene bent die volgens de wet de Nederlandse btw moet afdragen (denk aan: bouwsector, buitenlandse dienstverrichter).
 • U koopt accijnsgoederen uit een andere EU-lidstaat.
 • U moet eerder afgetrokken btw herzien wegens overschrijding van de € 500 drempel.

Let op!

Bent u startende ondernemer en wilt u de KOR toepassen? Meld dit dan minstens vier weken van tevoren bij de Belastingdienst.

Meer weten?

U kunt zich aanmelden voor de KOR met het aanmeldformulier van de Belastingdienst. Het aanmeldformulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door de Belastingdienst zijn ontvangen. Let goed op, want als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na drie jaar afmelden.

De kleineondernemersregeling is behoorlijk complex, dus laat u goed adviseren over de (on)mogelijkheden, risico’s en het financiële plaatje met en zonder deelname aan de nieuwe KOR. 

Wilt u meer informatie over de KOR? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over de nieuwe kleine ondernemingsregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan