Landbouwbegroting 2022 en de gevolgen voor de agrarische sector

21 september 2021

Een demissionair kabinet neemt geen grote besluiten en dat zou ook zo moeten zijn op Prinsjesdag: geen nieuw beleid, maar alleen op de winkel passen. De afgelopen maanden leek het door de proefballonnen die werden opgelaten als oplossing voor de stikstofproblematiek soms wel anders.

Binnenhofvijver

Als er plannen gemaakt worden, moet dat in het formatieproces gebeuren. Velen van ons volgen dat proces op de voet. We zijn immers benieuwd welke plannen dit gaat opleveren voor het landbouwbeleid. Het zou zo maar kunnen dat er in het formatieproces keuzes gemaakt worden die van grote impact hebben op de toekomst van de landbouw. Hoewel in het document dat in eerste instantie door VVD en D66 werd opgesteld, geen woord aan de landbouwsector werd besteed.

Landbouwbegroting 2022

Hoewel er voor de landbouw geen richting gegeven wordt, is er natuurlijk wel een nieuwe begroting voor 2022 gepresenteerd. Deze borduurt voornamelijk voort op hetgeen er al lag.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een duurzame productie binnen de grenzen van de milieugebruiksruimte en in evenwicht met de natuur. De komende jaren zijn hiervoor verdere stappen nodig, die gepaard zullen gaan met nieuwe en soms moeilijke keuzes. Van álle betrokken partijen worden ingrijpende aanpassingen gevraagd. In dit proces neemt LNV de regie. Belangrijke hierbij is aandacht voor:

  1. Versterken natuur- en biodiversiteit, bewegen naar een natuurinclusieve samenleving

Klassiek natuurbeleid is  niet voldoende. Niet alleen in natuurgebieden moeten we de natuur versterken, maar ook in het stedelijk en agrarisch gebied. Hiervoor is een omslag nodig in ons gedrag, waarmee we de beweging maken naar een natuurinclusieve samenleving.

  1. Duurzaam perspectief voor de Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij

De Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij zijn van grote waarde. Hoogwaardige productie gaat samen met een hoog niveau van kennis, technologie en innovatie. Dit draagt bij aan de verduurzaming van ketens en sectoren.

  1. Brede welvaart in het landelijk gebied

In de komende jaren zullen agrarisch ondernemers in met name sectoren en gebieden met grote externe effecten, stappen moeten zetten naar extensivering en het emissiearmer maken van hun bedrijfsvoering. Ook zullen er ondernemers stoppen. Tegelijkertijd speelt in het landelijk gebied een veelheid aan andere ruimtelijke opgaven, waaronder het inpassen van duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie, woningen en infrastructuur. Er ligt een opgave om duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van nationale doelen voor de te onderscheiden gebieden.

Stikstofproblematiek

LNV hecht groot belang aan de legalisering van PAS-melders en geeft aan dat in 2022 de Stikstofdepositiebank operationeel is. Goed nieuws is dat er geschreven wordt dat de uitvoering van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof zal resulteren in een meer robuuste, wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid. Dit reduceert onzekerheden over het proces van stikstofemissie tot depositie.  

Realiseren klimaatopgave landbouw en landgebruik

In 2022 moet het tempo van de uitvoering van het klimaatakkoord flink omhoog. Ook wordt duidelijk wat de consequenties van het Europees klimaatbeleid zijn voor landbouw en het landgebruik in Nederland.

Concrete beleidswijzigingen

Er komt een natuurbank om 1.100 tot 2.000 hectare aan natuurmaatregelen te realiseren, waarvan in 2022 de eerste 100 tot 150 ha. Ook komt er een aanvalsplan Grutto om 34 kansgebieden  te creëren met een optimaal leef- en foeragegebied voor weidevogels. Hiervoor moet er een verdienmodel komen voor agrarische ondernemers: bestaande uit een vergoeding op grond voor een meerjarige verbintenis, maar ook uit elementen als een CO2-bank, verlaging van waterschapslasten of een rentekorting. Hiervoor is voor 2021 en 2022 in totaal € 5 miljoen gereserveerd.
Als gevolg van de Urgenda-uitspraak is er daarnaast in 2022 extra budget voor subsidies waarmee de SONT-verlichting in de glastuinbouw kan worden vervangen door ledverlichting.

Werken aan toekomstig beleid

In de kabinetsformatie zal de basis moeten liggen voor structurele keuzes, die worden vertaald naar nieuw beleid. Er ligt nog een hele lijst waaraan het ministerie van LNV gaat werken.

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB in werking. Dat zal meer gericht zijn op duurzame en innovatieve landbouw. Er wordt gewerkt aan het vrijwillig opkopen om de stikstofdepositie te verminderen. Het mestbeleid wordt hervormd en het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn verder voorbereid. LNV zet zich in Europees verband in voor een toekomstbestendig wettelijk kader voor innovatieve verdelingstechnieken, zoal Crispr-Cas. De nationale eiwitstrategie krijgt verder vorm en het Europese Farm-to-Fork wordt vertaald naar een nationale strategie. Nog genoeg te doen dus…

De belastingplannen zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van Prinsjesdag. De wijzigingen voor de verschillende ondernemingsvormen zijn beperkt, maar desalniettemin van belang om kennis van te nemen.

Bekijk het overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het Belastingplan 2022.

Wilt u meer weten over de Miljoenennota? Neem contact met ons op!

E-mail ABAB
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu