Belastingplan 2024: wijzigingen op internationaal gebied

19 september 2023
Artikel

In het Belastingplan 2024 zijn een aantal wijzigingen op internationaal gebied opgenomen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Portretfoto van Nick Goossens
Neem contact op met:
Nick Goossens Belastingadviseur
wereldkaart met vlaggetjes

Wijzigingen fonds voor gemene rekening, vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling

Voor fondsen voor gemene rekening (FGR), vrijgestelde beleggingsinstellingen (VBI) en fiscale beleggingsinstellingen (FBI) kondigt het demissionaire kabinet de volgende wijzigingen aan: 

 1. Per 1 januari 2025 mag een FBI niet langer rechtstreeks beleggen in Nederlands onroerend goed.
 2. Per 1 januari 2025 wordt het (VBI)-regime aangepast. Hierdoor kunnen alleen nog in de Wet op het financieel toezicht (Wft) genoemde beleggingsinstellingen en fondsen voor collectieve beleggingen in effecten onder dit regime vallen.
 3. Per 1 januari 2025 wordt voor de definitie voor een FGR aangesloten bij de wettelijke (Wft) definitie van beleggingsfondsen en fondsen voor collectieve beleggingen in effecten. Dit kan tot gevolg hebben dat een FGR dat momenteel aan de voorwaarden voldoet en dus aan vennootschapsbelasting onderworpen is, straks niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dit zorgt in principe voor een eindafrekening van vennootschapsbelasting. Om te voorkomen dat direct belasting moet worden betaald, komt er een doorschuiffaciliteit om de fiscale claims uit te stellen. Verder is er voor deelgerechtigden onder voorwaarden een mogelijkheid nadelige gevolgen van deze wetwijziging te voorkomen via een aandelenfusiefaciliteit Ook kan er worden gekozen voor het gespreid betalen van de belastingschuld over een periode van tien jaar.

Wet kwalificatiebeleid buitenlandse rechtsvormen en einde vennootschapsbelastingplicht open CV

Momenteel worden buitenlandse rechtsvormen gekwalificeerd op basis van een besluit van de staatssecretaris van Financiën. Om een solide wettelijke basis te hebben, legt de overheid  kwalificatieregels vast in een nieuwe wet die in 2025 in werking treedt. Kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen blijft in beginsel plaatsvinden aan de hand van de rechtsvormvergelijkingsmethode. Daarnaast worden twee aanvullende methoden geïntroduceerd, namelijk de vaste methode en de symmetrische methode.

Verder zijn open commanditaire vennootschappen (CV’s) vanaf eind 2024 niet langer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat zij over eventuele belastingclaims moeten afrekenen. Om te voorkomen dat direct belasting verschuldigd wordt, zijn meerdere faciliteiten in het leven geroepen:

 • doorschuiffaciliteit
  • de fiscale claim op de in de onderneming van de open cv aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill wordt overgenomen door de commanditaire vennoten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting zonder ervan te zijn vrijgesteld;
 • aandelenfusie
  • de commanditaire vennoten kunnen de fiscale claim op hun aandeel in de open cv doorschuiven naar een (nieuwe of bestaande) houdstervennootschap;
 • doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties
  • de commanditaire vennoten kunnen de fiscale claim op het aan de open cv ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel doorschuiven, als het vermogensbestanddeel feitelijk ongewijzigd wordt gebruikt in de onderneming waaruit de commanditaire vennoot winst uit onderneming gaat genieten.

Als bovenstaande faciliteiten niet tot de mogelijkheden behoren is een gespreide betaling van belasting in ten hoogste tien jaar mogelijk.

Aanpassing belastingplan BES-eilanden 2024

Het fiscale stelsel op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), dat sinds 1 januari 2011 van kracht is, wordt aangepast om verouderde en onjuiste wetsbepalingen te verbeteren. Hiervoor worden verschillende wetten gewijzigd, waaronder de Belastingwet BES en de Douane- en Accijnswet BES. Het wetsvoorstel scherpt ook bestaande boetebepalingen aan.

Tot slot introduceert het demissionaire kabinet een minimumbelasting (Pillar 2) in lijn met het Nederlandse wetsvoorstel. In de minimumbelasting zijn enkele uitzonderingen en aanvullende formele bepalingen opgenomen.

Reparatie conserverende aanslagen excessief lenen

Sinds 1 januari 2023 beperkt de Wet excessief lenen de mogelijkheid om te lenen bij de eigen bv: als een directeur-grootaandeelhouder meer dan € 700.000 leent van de eigen bv, wordt het meerdere belast als fictief dividend. Deze wet leidt in de praktijk tot ongewenste uitkomsten als belastingplichtigen na emigratie bovenmatig lenen van een nieuwe, in het buitenland gevestigde, vennootschap. Onder de huidige wetgeving wordt ook in die situatie een conserverende aanslag ingevorderd. Dit ongewenste gevolg wordt met een reparatie van de Wet excessief lenen ongedaan gemaakt. 

Naast de wijzigingen uit het Belastingplan 2024 zijn er ook andere ontwikkelingen op internationaal gebied.

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2)

Op 30 mei 2023 is het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingediend. Dit wetsvoorstel is een implementatie van de EU-richtlijn, beter bekend als Pillar 2. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, ontstaat er een nieuwe belastingheffing voor ondernemingen behorend tot een groep met een omzet van minimaal € 750 miljoen. De winst van entiteiten binnen deze ondernemingen wordt door deze heffing minimaal belast met 15%. Het voorstel creëert drie heffingsmogelijkheden:

 1. De binnenlandse bijheffing: Nederland heft met de binnenlandse bijheffing belasting over in Nederland gevestigde vennootschappen die in de Nederlandse vennootschapsbelasting lager worden belast dan 15%.
 2. De inkomen-inclusiemaatregel: Nederland heft belasting over winsten van buitenlandse vennootschappen gehouden door een Nederlandse vennootschap als de winsten in het buitenland lager worden belast dan 15%.
 3. De onderbelastewinstmaatregel: als het land waar een buitenlandse moedervennootschap is gevestigd niet voldoende belasting (bij)heft, dan heft Nederland bij conform de onderbelastewinstmaatregel. Hierdoor voorkomt Nederland omzeiling van bijheffing door de moedervennootschap te vestigen in een land dat geen  inkomen-inclusiemaatregel kent.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, treedt de Wet minimumbelasting 2024 per 1 januari 2024 in werking.

Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

De Wet implementatie Richtlijn kleine ondernemingsregeling implementeert een Europese richtlijn uit 2020. Door deze richtlijn kunnen kleine ondernemers kleineondernemersregelingen van andere lidstaten toepassen. De kleineondernemersregeling is een vrijstelling van btw voor kleine ondernemers die een bepaalde omzet niet overschrijden. Dit betekent dat zij geen btw in rekening hoeven te brengen en ook geen recht op aftrek hebben van de aan hen in rekening gebrachte btw. De wet treedt per 1 januari 2025 in werking.

Richtlijnvoorstel DAC8

DAC 8 is een Europees Richtlijnvoorstel dat voornamelijk gericht is op dienstverleners op de cryptomarkt. Zij moeten informatie verzamelen en rapporteren over cliënten en transacties van in de EU woonachtige of gevestigde cliënten. Het Richtlijnvoorstel vertoont veel overeenkomsten met de eerdere Cryptorichtlijn MiCa. Doel is om de transparantie over cryptotransacties in Europa te verbeteren.

Verder breidt DAC8 de automatische uitwisseling van inlichtingen uit naar grensoverschrijdende rulings van vermogende particulieren. De beoogde inwerkingtreding van DAC8 in de nationale wet- en regelgeving van lidstaten is op 1 januari 2026.

ATAD 3: aanpak doorstroomvennootschappen

ATAD 3 is een Europees richtlijnvoorstel, gericht op de bestrijding van misbruik door middel van doorstroomvennootschappen. Onder het richtlijnvoorstel worden voordelen uit Europese wetgeving en belastingverdragen niet langer toegekend aan doorstroomvennootschappen. Een vennootschap kwalificeert als doorstroomvennootschap als zij:

 • in de twee voorgaande belastingjaren minimaal 75% aan passief kwalificerende inkomsten heeft ontvangen (zoals rentes, royalty’s, dividenden);
 • grensoverschrijdende activiteiten verricht;
 • in de twee voorgaande belastingjaren het beheer van de dagelijkse activiteiten en de besluitvorming over belangrijke functies uitbesteedde.

Als een vennootschap op basis van bovenstaande criteria kwalificeert als doorstroomvennootschap, maar ook beschikt over voldoende substance of het bestaan van de vennootschap niet leidt tot een belastingvoordeel, dan kwalificeert de vennootschap alsnog niet als doorstroomvennootschap.

Dit richtlijnvoorstel is nog in behandeling. Het is onduidelijk of het wordt aangenomen en wanneer het dan in werking treedt.

Pillar 1: herzien van internationale winstbelasting

Er zijn vorderingen op het gebied van Pillar 1. Dit is een voorstel binnen de OESO/G20 om internationale winstbelasting voor bedrijven te herzien. Het voorstel introduceert nieuwe regels voor de toewijzing van heffingsrechten tussen landen waarin multinationale ondernemingen actief zijn. Hierbij worden óók heffingsrechten toegekend aan marktjurisdicties waar het bedrijf geen fysieke aanwezigheid heeft, maar wel afnemers. Inmiddels is duidelijk dat er eind 2023 meer concrete richting aan het Pillar 1-voorstel wordt gegeven. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied voor u in de gaten.

FASTER: teruggaaf bronbelastingen

Het doel van het Europese richtlijnvoorstel FASTER is om belemmeringen in de vorm van bronbelastingen voor Europese investeringen te verminderen. Onder het richtlijnvoorstel worden de administratieve procedures voor belastingteruggaven en terugbetaling gestandaardiseerd. Lidstaten hebben onder het FASTER-systeem twee mogelijkheden:

 • het inhouden van het correcte belastingtarief op het moment van betaling van dividenden of rente, of
 • het binnen vijftig dagen terugbetalen van te veel betaalde belasting.

Lidstaten kunnen zelf kiezen welke benadering zij toepassen. Vooralsnog is FASTER enkel een voorstel. Als dit voorstel wordt aangenomen, treedt het naar verwachting op 1 januari 2027 in werking.

Ontwikkelingen belastingregelingen- en verdragen

 

Overeenkomst

Fase

(Beoogde) ondertekening

Beoogde inwerkingtreding

Nieuw belastingverdrag

Andorra

Ambtelijk akkoord

2023

-

Nieuwe belastingregeling

Aruba

Ambtelijk akkoord/

in afwachting RvA Aruba

-

 

Aanpassing belastingverdrag

Bahrein

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag

Bangladesh

Ambtelijk akkoord

2023

-

Aanpassing belastingverdrag

Barbados

In onderhandeling

-

-

Vervanging belastingverdrag

België

Definitief

21 juni 2023

Onbekend

Vervanging belastingverdrag

Brazilië

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag

Colombia

Definitief

26 februari 2022

Onbekend

Nieuw belastingverdrag

Cyprus

Definitief

1 juni 2021

Onbekend

Vervanging belastingregeling

Curaçao

Rijksministerraad akkoord

2023

Onbekend

Aanpassing belastingverdrag

Duitsland

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag

Kenia

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag Kirgizië

Ambtelijk akkoord

-

-

Vervanging belastingverdrag Marokko

In onderhandeling

-

-

Aanpassing belastingverdrag

Moldavië

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag

Mozambique

In onderhandeling

-

-

Vervanging belastingverdrag

Oeganda

In onderhandeling

-

-

Aanpassing Belastingverdrag

Portugal

In onderhandeling

-

-

Wijzigingsprotocol belastingverdrag

Roemenië

In onderhandeling

2023

2023 mét beoogde terugwerkende kracht

Nieuw belastingverdrag Rwanda

In onderhandeling

-

-

Aanpassing belastingregeling

Sint Maarten

In onderhandeling

2023

-

Vervanging belastingverdrag

Spanje

Ambtelijk akkoord

2023

-

Aanpassing belastingverdrag Suriname

In onderhandeling

-

-

Nieuw belastingverdrag

Thailand

Ambtelijk akkoord

2023

-

 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de fiscale internationale wijzigingen? Neem contact op met Nick Goossens, belastingadviseur, via telefoonnummer 013- 5915128 of stuur Nick een e-mail.  Ook voor andere vragen op het gebied van internationaal fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over de belangrijkste wijzigingen op internationaal gebied? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Nick
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan