Eindejaarstips voor de btw

2 november 2021
Artikel

Het jaar 2022 nadert. Dit betekent dat u uw btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak 2021 moet indienen. Enkele eindejaarstips voor de btw.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Eindejaarstips voor de btw

1. Meld verbreking/wijziging fiscale eenheid btw

Onderdelen van de fiscale eenheid btw zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-schulden. Meld het onderdeel af, als dit stopt met de activiteiten of niet meer voldoet aan de financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Hierdoor voorkomt u de mogelijk vervelende gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden.

2. Optie belaste levering: financieel voordeel

De levering van vastgoed dat bij levering meer dan twee jaren in gebruik is of de levering van onbebouwde grond (niet bouwterrein), is in principe btw-vrijgesteld. Partijen kunnen kiezen voor een ‘btw-belaste levering’ als de koper het gekochte gebruikt voor minimaal 90% (soms 70%) btw-aftrekgerechtigde doeleinden. Het kiezen/opteren voor de btw leidt meestal tot financieel (btw-) voordeel, zoals extra teruggaaf van de aanschaf-btw of de aftrek van aan de advies- en verkoop gerelateerde btw op kosten (advies-, makelaars- en taxatiekosten). Ga bij elke van btw vrijgestelde transactie na of het wenselijk of mogelijk is de levering te belasten met btw. De btw is vaak geen kostenpost voor de koper. Zorg dat u contractueel goed uw risico’s afdekt.

3. Optie belaste verhuur: financieel voordeel

Verhuur van vastgoed is in principe vrijgesteld van btw. Partijen kunnen kiezen voor ‘btw-belaste verhuur’ als de huurder het gehuurde voor minimaal 90% (soms 70%) gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Ga na of u dat wat u verhuurt, kunt belasten met btw, zodat u daarmee financieel voordeel behaalt. Zorg dat u contractueel goed uw risico’s afdekt.

4. Oninbare vorderingen: btw terugvragen

U heeft gefactureerd en uw vordering is opeisbaar. Uw afnemer heeft nog niet betaald en gaat dit ook niet doen. U heeft dan een oninbare vordering. U kunt de btw terugvragen in het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant niet meer gaat betalen. Is uw vordering langer dan een jaar opeisbaar? Dan vraag u de btw op uw aangifte terug in uw aangifte een jaar na uiterste betaaldatum van uw factuur. Neemt u dit op bij rubriek 1a (21%) of 1b (9%) als negatieve omzet en negatieve btw.

5. Ambtshalve teruggaaf btw met suppletie

Heeft u vanaf 2016 te weinig btw op aangifte betaald of teruggekregen? U kunt de belastinginspecteur vragen om een ambtshalve teruggaaf btw. Heeft u te maken met subsidies, contributies en/of van btw vrijgestelde prestaties (denk aan de sport-, sociale, cultuur-, onderwijs- en medische sector), dan kan een btw-scan u antwoord geven op de vraag of u recht heeft op een hoger btw-teruggaafbedrag. Een btw-scan geeft u ook inzicht in hoe u uw btw-positie voor de toekomst kunt verbeteren.

6. De kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is vrij complex, maar kan zeker financieel voordelig zijn. Met name als uw klanten de btw niet of maar deels kunnen aftrekken. Een vereniging, stichting of bv kan ook gebruikmaken van deze KOR. Ga na wat in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

7. Herziening btw op algemene kosten

Heeft u goederen en/of diensten ingekocht die u gebruikt voor zowel van btw-vrijgestelde als btw-belaste prestaties? U kunt de btw op kosten in principe maar deels aftrekken. Bij ingebruikneming bepaalt u welk percentage u aan btw op basis van het verwachte gebruik mag aftrekken. Het aftrekpercentage baseert u op de omzetverhouding (pro rata: btw-belaste omzet/totale omzet) of  nauwkeuriger: het werkelijk gebruik (m2, m3, tijd). In het laatste aangiftetijdvak controleert u (per aankoop) of het aftrekpercentage dat u bij ingebruikname heeft vastgesteld, nog correct is. Dit doet u aan de hand van de omzetcijfers van het gehele jaar (de omzetverhouding: belaste omzet/totale omzet). U gaat de afgetrokken btw herzien. Te weinig afgetrokken btw vraagt u terug (rubriek 5b) en te veel afgetrokken btw betaalt u terug (rubriek 5b; negatief bedrag) op uw btw-aangifte.

Let op: past u de omzetverhouding toe, dan mag u het aftrekpercentage naar boven afronden (11,2 % wordt dus 12%).

8. Herziening btw-aftrek investeringsgoederen

De btw-aftrek op goederen en/of diensten is meestal definitief na de herziening aan het einde van het jaar van ingebruikneming (= vaak gelijk aan de aanschafdatum). Voor investeringsgoederen gaat een aparte herzieningstermijn lopen van negen jaren (onroerende zaken) en vier jaren (roerende zaken) na ingebruikneming na het boekjaar van ingebruikneming. Roerende goederen zijn goederen waarop voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt of zou kunnen worden afgeschreven. Deze goederen staan dan meestal op de balans. Bij herziening toetst u of de aftrek aan het einde van het jaar van ingebruikname (nog) overeenkomt met het gebruik van deze (on)roerende investeringsgoederen in de vier respectievelijk negen jaren daarna.

Voorbeeld
U heeft in 2020 roerende investeringsgoederen gekocht ter waarde van € 50.000 aan btw. Uw bedrijf heeft 40% vrijgestelde omzet en 60% belaste omzet. U trekt 60% van € 50.000 = € 30.000 af. Over het jaar 2021 heeft u 90% btw-belaste omzet en 10% vrijgestelde omzet. U gaat over 2021 dus herzien. Elk jaar herziet u voor 1/5 deel van de afgetrokken btw. Over 2021 vraagt u aan btw extra terug: 90% - 60% = 30%; 30% x € 50.000 x 1/5 = € 3.000. Is uw pro rata einde 2022 ook 90%? Dan vraagt u over 2022 weer € 3.000 extra aan btw terug. De herzieningstermijn voor roerende goederen eindigt eind 2024.

Zo ziet u: gebruikt u onroerende goederen of roerende investeringsgoederen voor zowel vrijgestelde als btw-belaste prestaties (of voor privégebruik)? Dan moet u de btw herzien. Soms moet u dan btw terugbetalen en soms krijgt u btw terug.

9. Btw-correctie privégebruik auto

Bij privégebruik (inclusief woon-werkverkeer!) van een auto van de zaak door u als ondernemer, een maat/firmant of medewerker van uw bedrijf, betaalt u in de laatste btw-aangifte 21% over de uitgaven voor het privégebruik. U neemt dit bedrag op bij rubriek 1d. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan berekent u 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) per auto. U mag 1,5% als forfait gebruiken als:

  • De auto bij uw bedrijf voor het vijfde jaar wordt gebruikt (vier jaren na ingebruikname).
  • De auto zonder btw is aangeschaft (koop van particulier of margeauto).
  • Uitsluitend woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden.
  • Een voldoende eigen bijdrage voor het privégebruik wordt betaald.

Let op: de btw-correctie voor het privégebruik is tijdsevenredig. Heeft u een auto per 1 augustus 2021 in gebruik? Dan berekent u 5/12 x 2,7% x cataloguswaarde voor die ter beschikking gestelde (lease)auto.

Gebruikt u uw privéauto voor uw (btw-belaste) zakelijke activiteiten? Dan heeft u recht op aftrek van de btw op de gebruiks- en onderhoudskosten voor zover u deze auto gebruikt voor btw-belaste prestaties. U heeft ook de keuze om alle btw af te trekken (niet op de aanschaf-btw) en dan jaarlijks 1,5% van de cataloguswaarde op te nemen als btw-correctie voor het privégebruik.

10. Margeregeling/reisbureauregeling

Berekent uw bedrijf de marge- of reisbureauregeling niet per transactie, maar per tijdvak (= globalisatieregeling)? Saldeer dan na afloop van 2021 de winstmarges van alle aangiftetijdvakken en stel uw jaarsaldo (de jaarwinstmarge) vast. Blijkt uit uw jaarwinstmarge dat u minder btw bent verschuldigd dan dat u heeft betaald? Dan vraagt u de Belastingdienst per brief (met berekening) in het eerste tijdvak van 2022 de te veel betaalde btw terug. Heeft u een negatieve jaarwinstmarge? Dan vraagt u alle btw over 2021 terug en het ‘restant’ mag u verrekenen met een positieve jaarwinstmarge over 2022. Tenminste: als u dit na verzoek daartoe aan de Belastingdienst bij beschikking laat vaststellen.

11. Suppletieaangifte

Blijkt dat uw bedrijf in de periode van 2016 tot en met 2021 te weinig btw heeft betaald? Dan bent u wettelijk verplicht de btw alsnog bij wijze van suppletie aan te geven. Komt de Belastingdienst er zelf of eerder achter? Dan kunt u een (vergrijp-)boete krijgen van maximaal 100% van het te weinig aangegeven btw-bedrag.

Tip: Stel uzelf bij elke inkoop- en verkoopfactuur de vragen: geeft mijn inkoopfactuur recht op aftrek? Is mijn factuur volledig? Heb ik terecht wel/geen btw op de factuur vermeld? Hoe moet ik ten onrechte gefactureerde btw herstellen?

Tip: De Belastingdienst controleert actief de jaarrekeningen op openstaande btw-schulden. Heeft u op uw jaarrekening een openstaande btw-schuld? Suppleer dan tijdig de btw, voordat de Belastingdienst u een forse vergrijpboete oplegt.

Tip: Door een btw-correctie in de laatste aangifte over 2021 op te nemen, hoeft u geen of voor een lager btw-bedrag een suppletie in te dienen. Bij een suppletieaangifte van > € 20.000 aan btw krijgt u meestal een verzuimboete van 5% met een maximum van € 5.514. De Belastingdienst mag u geen verzuimboete opleggen als u een pleitbaar standpunt heeft. Onze belastingadviseurs kunnen u hiermee verder helpen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze btw-eindejaarstips? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan