Eindejaarstips voor de btw

7 november 2023
Artikel

Het jaar 2024 nadert. Dit betekent dat u uw btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak 2023 moet indienen. Enkele eindejaarstips voor de btw.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Eindejaarstips voor de btw

1. Meld verbreking/wijziging fiscale eenheid btw

Stopt een onderdeel van uw fiscale eenheid voor de btw met activiteiten of voldoet het niet meer aan de vereisten van financiële, organisatorische en economische verwevenheid? Meld dit dan onmiddellijk per brief aan de Belastingdienst. Waarom? Omdat deze melding nodig is om hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden te voorkomen.

2. Financieel voordeel bij onroerend goed: kies voor belaste levering

Bij de overdracht van onroerend goed dat al meer dan twee jaar in gebruik is, geldt doorgaans een btw-vrijstelling. Dit geldt ook voor onbebouwde grond (die geen bouwterrein is). Soms kunt u kiezen (opteren) voor een ‘btw-belaste levering’ als de koper van het vastgoed het voor minstens 90% (soms 70%) btw-aftrekbare doeleinden gaat gebruiken. Deze keuze kan leiden tot aanzienlijk financieel voordeel, zoals de mogelijkheid tot teruggave van de btw die bij de aankoop is betaald (btw-herziening) en de aftrek van btw op advies-, makelaars- en taxatiekosten.

Overweeg daarom bij elke btw-vrijgestelde transactie of het wenselijk of haalbaar is om de levering te belasten met btw. Zorg voor de juiste clausules in de (ver)koopovereenkomst.

3. Financieel voordeel met belaste verhuur

Normaal gesproken is vastgoedverhuur vrijgesteld van btw. Als de huurder echter het gehuurde voor minimaal 90% (soms 70%) gebruikt voor zijn btw-belaste activiteiten, kan gekozen (‘geopteerd’) worden voor btw-belaste verhuur. Partijen doen er verstandig aan te onderzoeken of de verhuur met btw kan worden belast, gelet op de financiële voordelen. Zorg ook in dit geval voor een gedegen risicobeheersing in de (ver)huurovereenkomst.

4. Oninbare vorderingen: btw terugvragen

U heeft al gefactureerd en uw vordering is opeisbaar, maar uw klant betaalt niet en gaat dit ook niet doen. We spreken dan van een oninbare vordering. U kunt de btw terugvragen zodra duidelijk is dat uw klant niet zal betalen.

Zodra het duidelijk is dat uw klant niet zal betalen, kunt u de btw aangifte terugvragen. Is uw vordering al langer dan een jaar opeisbaar? Dan moet u de oninbare btw verwerken in uw btw-aangifte in dat aangiftetijdvak. Dus: oninbare vorderingen die in het eerste kwartaal van 2024 één jaar opeisbaar zijn, neemt u mee in dat tijdvak. Vermeld de oninbare btw als negatieve omzet en negatieve btw in rubriek 1a (21%) of 1b (9%).

Houd er andersom rekening mee dat u verplicht bent om eerder afgetrokken btw (op uw inkoopfacturen) terug te betalen in uw aangifte als u een opeisbare factuur niet binnen één jaar betaalt.

5. Vraag ambtshalve teruggaaf btw met een suppletie

Heeft u sinds 2019 te weinig btw betaald of ontvangen? Vraag dan de belastinginspecteur om een ambtshalve teruggaaf van btw (suppletie). Als uw activiteiten te maken hebben met subsidies, contributies of btw-vrijgestelde prestaties (bijvoorbeeld in de sport-, sociale, cultuur-, onderwijs- en medische sector), kan een btw-scan bepalen of u recht heeft op een grotere btw-teruggave. Daarnaast kunnen wij u met een btw-scan inzicht bieden in hoe u uw btw-positie in de toekomst kunt optimaliseren.

6. De kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is vrij complex, maar kan financieel voordelig zijn. Met name als uw klanten de btw niet of maar deels kunnen aftrekken. Zowel verenigingen, stichtingen als bv's kunnen gebruikmaken van de KOR. Ga na wat in uw situatie mogelijk en wenselijk is.

7. Correctie btw op algemene kosten (pro rata)

Bij aankopen die u zowel voor btw-vrijgestelde als btw-belaste doeleinden gebruikt, is slechts een deel van de btw aftrekbaar. U bepaalt zelf het aftrekpercentage op basis van het verwachte gebruik op het moment van betaling of ingebruikname van het goed. Gebruik hiervoor in de basis uw omzetverhouding: btw-belaste omzet / totale omzet (pro rata) of overleg met uw adviseur of u voor bepaalde aankopen de aftrek mag berekenen op basis van het werkelijke gebruik (bijv. in m2, m3, of tijdseenheid).

In het laatste aangiftetijdvak (vierde kwartaal of december 2023) controleert u of het eerder vastgestelde aftrekpercentage nog klopt, op basis van de jaaromzetcijfers (btw-belaste omzet/totale omzet). Zo nodig moet u de eerder afgetrokken btw corrigeren: te weinig of te veel afgetrokken btw verwerkt u bij rubriek 5b.

Let op: past u de omzetverhouding toe, dan mag u het aftrekpercentage naar boven afronden (11,2% wordt dus 12%).

8. Herziening btw-aftrek investeringsgoederen

De btw-aftrek op goederen en/of diensten is meestal definitief na de herziening aan het einde van het jaar van ingebruikneming (vaak gelijk aan de aanschafdatum).

Maar let op: voor investeringsgoederen gelden speciale regels. Bij onroerende investeringsgoederen is er een herzieningstermijn van negen jaar en bij roerende investeringsgoederen is dat vier jaar na het jaar van ingebruikname. Roerende investeringsgoederen zijn goederen waarop afschrijving plaatsvindt voor inkomsten- of vennootschapsbelasting en die meestal op de balans staan. Denk aan auto’s, computers en inventaris. 

Bij de herziening controleert u jaarlijks of de btw-aftrek in het jaar van aankoop nog steeds overeenkomt met het gebruik van deze investeringsgoederen in de vier of negen jaar daarna.

Voorbeeld

U heeft in 2022 roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld computers) gekocht ter waarde van € 50.000 aan btw. Uw bedrijf heeft 40% vrijgestelde omzet en 60% belaste omzet. U trekt 60% van € 50.000 = € 30.000 af. In 2023 heeft u 90% btw-belaste omzet en 10% vrijgestelde omzet. U heeft meer belaste omzet, wat zorgt voor meer recht op btw-aftrek, waardoor u dus over 2021 moet herzien.

Hoe moet u herzien? Elk jaar herziet u 1/5 deel van de afgetrokken btw. Voor 2022 vraagt u dus extra btw terug: 90% - 60% = 30%; 30% x € 50.000 x 1/5 jaar = € 3.000. Is uw omzetverhouding (pro rata) eind 2024 nog steeds 90%? Dan vraagt u voor 2023 weer € 3.000 extra aan btw terug. De herzieningstermijn van uw computers eindigt eind 2026.

Zo ziet u: gebruikt u onroerende goederen of roerende investeringsgoederen voor zowel vrijgestelde als btw-belaste prestaties (of voor privégebruik)? Dan moet u de afgetrokken btw elk jaar herzien. Soms moet u dan btw terugbetalen en soms krijgt u btw terug.

9. Btw-correctie privégebruik auto

Bij privégebruik (inclusief woon-werkverkeer!) van een auto van de zaak door u als ondernemer, een maat/firmant of medewerker van uw bedrijf, betaalt u in de laatste btw-aangifte 21% over de uitgaven voor het privégebruik. U neemt dit bedrag op bij rubriek 1d. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan berekent u 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) per auto.

In sommige gevallen kunt u 1,5% als forfait gebruiken, namelijk als:

  • de auto bij uw bedrijf voor het vijfde jaar wordt gebruikt (vier jaren na ingebruikname);
  • de auto zonder btw is aangeschaft (koop van particulier of margeauto);
  • uitsluitend woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden;
  • of een voldoende eigen bijdrage voor het privégebruik wordt betaald.

Let op: de btw-correctie voor het privégebruik is tijdsevenredig. Heeft u een auto per 1 augustus 2023 in gebruik? Dan berekent u 5/12 x 2,7% x cataloguswaarde voor die ter beschikking gestelde (lease)auto.

Gebruikt u uw privéauto voor uw (btw-belaste) zakelijke activiteiten? Dan heeft u recht op aftrek van de btw op de gebruiks- en onderhoudskosten voor zover u deze auto gebruikt voor btw-belaste prestaties. U heeft ook de keuze om alle btw af te trekken (niet op de aanschaf-btw) en dan jaarlijks 1,5% van de cataloguswaarde op te nemen als btw-correctie voor het privégebruik.

10. Margeregeling/reisbureauregeling

Als uw bedrijf de marge- of reisbureauregeling niet per transactie berekent, maar per tijdvak (globalisatieregeling), dan kunt u na afloop van 2023 de winstmarges van alle aangiftetijdvakken optellen en uw jaarsaldo (jaarwinstmarge) vaststellen.

Als blijkt dat u meer btw heeft betaald dan verschuldigd is volgens uw jaarwinstmarge, kunt u de te veel betaalde btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dien dit verzoek schriftelijk in, inclusief berekeningen, in het eerste tijdvak van 2024.

Heeft u een negatieve jaarwinstmarge? Dan kunt u alle btw over 2023 terugvragen en het overschot verrekenen met een positieve jaarwinstmarge over 2024. Dit kan echter alleen nadat u hierom heeft verzocht en de Belastingdienst dit heeft bevestigd in een beschikking.

11. Suppletieaangifte

Als blijkt dat uw bedrijf in de periode van 2019 tot en met 2023 te weinig btw heeft betaald, bent u wettelijk verplicht deze btw alsnog aan te geven via een suppletieaangifte. Als de Belastingdienst hier zelf achterkomt, kunt u een (vergrijp-)boete krijgen tot maximaal 100% van de gesuppleerde btw. 

  1. Stel uzelf bij elke inkoop- en verkoopfactuur de juiste vragen: komt mijn inkoopfactuur in aanmerking voor btw-aftrek? Is mijn factuur volledig en correct? Heb ik de btw terecht wel of niet op de factuur vermeld? Hoe herstel ik eventuele onterecht gefactureerde btw?
  2. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst actief de jaarrekeningen controleert op openstaande btw-schulden. Als u een openstaande btw-schuld op uw jaarrekening heeft, dien dan tijdig een suppletieaangifte in om boetes te voorkomen.
  3. Overweeg om een btw-correctie op te nemen in uw laatste aangifte voor 2023, zodat u geen suppletie hoeft in te dienen of slechts een lagere btw moet aanvullen. Let op: bij een suppletieaangifte van meer dan € 20.000 aan btw geldt meestal een verzuimboete van 5% met een maximum van € 5.514. Als u echter een geldig argument heeft, kan de Belastingdienst geen verzuimboete opleggen. Onze belastingadviseurs staan klaar om u te helpen.

12. Teruggave van buitenlandse btw voor Nederlandse ondernemers

Nederlandse ondernemers die recht hebben op btw-aftrek in het buitenland, kunnen deze betaalde btw terugvragen via het elektronische portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Zodra u uw verzoek heeft ingediend bij de Nederlandse Belastingdienst, wordt het doorgestuurd naar het betreffende land voor teruggave.

Let op: De deadline voor het indienen van een dergelijk verzoek voor het jaar 2023 is 30 september 2024. Het kan financieel gunstig zijn om deze btw na elk kwartaal terug te vragen of in één keer aan het begin van 2024.

13. Gevolgen aan- of verkoop bouwterrein

Als u braakliggende grond aankoopt van een btw-ondernemer, is deze vaak belast met 21% btw en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Overweegt u om braakliggende grond te verkopen of te kopen? Zorg ervoor dat u tijdig advies inwint.

14. Beoordeel btw-aftrekrecht holdingsituaties

Vaak worden er kosten aan de holding gefactureerd die mede voor de dochterondernemingen worden gemaakt. Rechtspraak laat zien dat de holding niet zomaar alle btw mag aftrekken. De holding kan de btw alleen aftrekken voor zover zij deze maakt voor haar eigen (economische) activiteiten. De Belastingdienst zal extra letten op de juiste hoogte van de btw-aftrek en de wijze waarop de kosten wel/niet worden doorbelast aan de dochtermaatschappijen. Zorg dat u tijdig advies inwint bij onze belastingadviseurs.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over deze eindejaarstips voor de btw? Neem dan contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan