Veranderingen mestwetgeving 2023

2 maart 2023
Artikel

Het jaar 2023 staat in het teken van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en wijzigingen in de Meststoffenwet (Msw), voortkomend uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hiermee wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beide wetgevingsonderdelen in elkaar laten vallen.

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
weiland

Voorheen was dit niet zo, wat leidde tot onbegrijpelijke sancties of boetes bij naleving van de regels. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verruimen uitrijdperiode vaste strorijke mest op gras- en bouwland op zand en lössgronden

Voor grasland en bouwland gelegen op zand- en lössgronden is de uitrijdperiode van vaste strorijke mest met één maand verruimd. Voorheen liep deze periode van 1 februari tot en met september en dit wordt nu van 1 januari tot en met 1 september.

Verkorten uitrijdperiode drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland

Op bouwland (alle grondsoorten) is de eerste datum waarop drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib mag worden uitgereden met één maand verkort. De periode waarin niet mag worden uitgereden, wijzigt van 1 augustus tot en met 15 februari naar 1 augustus tot en met 15 maart.

Voor een aantal gewassen, zoals boerenkool, aardappelen, granen, broccoli en bloembollen, is bemesting in de periode van 16 februari tot en met 15 maart nodig vanwege de fysiologische ontwikkeling van de plant. Daarom zijn de gewassen die vroege bemesting nodig hebben, uitgezonderd van het verbod in die periode. De definitieve lijst van gewassen staat op de website van RVO.

Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgronden

Op alle percelen landbouwgrond op zand- en lössgronden geldt een rotatieschema waarbij eens in de vier jaar een rustgewas wordt toegepast, de zogeheten 1:4 rotatie rustgewassen. Daarmee wordt aangesloten op de looptijd van het zevende actieprogramma. Dit rotatieschema kan zowel op perceelniveau door de jaren heen als door middel van strokenteelt op een perceel binnen een jaar worden toegepast. Dit geldt op zand- en lössgronden op alle percelen, dus ook bij graasdierhouders. De lijst met rustgewassen staat op de website van RVO. 

Afbouw derogatie begint in 2023

In 2023 gaat de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven met tien kilo omlaag. In 2023 geldt voor bedrijven met minimaal 80% grasland op zand en löss in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg een maximale stikstofnorm uit dierlijke mest van 220 kilo per hectare. In de overige gebieden mag maximaal 240 kilo stikstof uit dierlijke mest worden gebruikt. 

Naast de gebruiksnormen zijn ook de voorwaarden voor het bemonsteren van grond aangescherpt. Derogatiebedrijven moeten vanaf 2023 een grondmonster per vijf hectare laten steken. Op percelen groter dan vijf hectare moeten dus meerdere monsters worden genomen. 

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over de aanmeldperiode voor 2023. LNV moet eerst zogeheten ‘nutriëntenvervuilde’ gebieden (NV-gebieden) aanwijzen waar ook de lage norm geldt, en aanvullende normen opstellen voor grasland scheuren en de plicht voor een vanggewas na mais.  

Verplichte bufferstroken

Vanaf 2023 is het niet alleen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben, maar ook voor het 7e actieprogramma. Daarmee vervalt de mestplaatsingsruimte dit jaar al op bufferstroken. Dit is een conclusie van een discussie met de Europese Commissie. 

De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. Er zijn vijf types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van tien meter breed of smaller, overige waterlopen en droge sloten. Voor overige waterlopen en droge sloten geldt als hoofdregel een breedte van respectievelijk drie en één meter voor de bufferstrook. De andere waterlopen hebben als hoofdregel een breedte van drie meter. Beslaan de bufferstroken samen meer dan 4% van het topografisch perceel? Dan mogen de bufferstroken soms smaller zijn. RVO berekent dat voor u en past de betreffende bufferstroken daarop aan. Er is één uitzondering op deze breedtes, namelijk als de verplichte teeltvrije zone breder is dan de bufferstrook. 

Bufferstroken en teeltvrije zones mogen niet bemest worden. Ook het gebruik van biociden en chemische gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan. Het beweiden, maaien en oogsten van de bufferstrook is toegestaan, behalve als deze wordt ingezet voor GLB ECO-activiteit groene braak en/of bufferstrook met kruiden op bouwland als niet-productief areaal.

Dit artikel verscheen ook in de Hippische Ondernemer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderingen van de mestwetgeving? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wilt u meer weten over de mestwetgeving? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Portretfoto van Wim Dirks
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942773
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu