Meewerkend kind of beoogd opvolger: beloning en fiscale voordelen

22 mei 2024
Artikel

Werkt uw kind en/of beoogd bedrijfsopvolger mee in uw bedrijf? Maak dan duidelijke afspraken over een reële beloning voor dit werk, zodat op elk moment duidelijk is waar de opvolger recht op heeft. Ook moet u rekening houden met verschillende arbeidsrechtelijke en fiscale regels.

Portretfoto van Bas Korsten
Neem contact op met:
Bas Korsten Bedrijfsadviseur
Geld vliegt rond

Meewerkend kind en beloning

Het laten meewerken van uw kinderen in uw bedrijf kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Zo vermindert u hiermee uw belaste winst en kunnen de kinderen gebruikmaken van heffingskortingen en lagere tariefschijven. Sinds 2020 geldt er geen bijverdiengrens meer voor de kinderbijslag of studiefinanciering.

U bent gebonden aan het minimumloon. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) geldt ook voor personen die niet in een echte dienstbetrekking werken, maar op basis van een overeenkomst van opdracht. Wij adviseren bij een 13- of 14-jarige het minimumloon aan te houden van een 15-jarige omdat zij officieel nog niet onder de WML vallen. Formeel bestaat er geen maximum uurloon. Betaalt u aan een werkend kind echter meer dan realistisch is, dan is dit uit vrijgevigheid en is er voor het meerdere dus sprake van een schenking en géén loon.

Belastbaar loon

Meestal betalen kinderen geen belasting over de beloning voor hun arbeid, omdat het kind recht heeft op heffingskortingen. Als de beloning van het kind op de juiste wijze in de loonadministratie is opgegeven, dan hoeft hij/zij meestal ook geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen. 

De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.362 (in 2024). De arbeidskorting bedraagt 8,425% van het inkomen tot € 11.491 en wordt vervolgens in verschillende stappen afgebouwd naarmate het arbeidsinkomen hoger is. Naar verwachting komen schoolgaande kinderen nooit boven de genoemde grens. Afhankelijk van de leeftijd van het kind is een vergoeding van € 2.865 tot € 9.975 op jaarbasis doorgaans het maximale. In dat geval is de heffingskorting hoger dan de berekende belasting en hoeft het kind meestal geen belasting te betalen.

Manieren van een reële beloning

Er zijn verschillende manieren om tot een (reële) beloning te komen. We zetten ze voor u op een rij.

Kalenderjaar-regeling

Een veelgebruikte methode is de kalenderjaar-regeling (KJ-regeling). Deze regeling is gericht op ondernemingen waarin thuiswonende kinderen in het bedrijf werkzaamheden verrichten. Een andere voorwaarde is dat de arbeidsrelatie tussen ouder en kind wordt overheerst door de familierelatie. Ook moet uw kind minimaal 15 jaar oud zijn en moet de loonheffingskorting worden toegepast (dus geen bijbaan bij de Jumbo waar de loonheffingskorting al wordt toegepast. Deze moet eventueel omgezet worden). 

U moet voor de KJ-regeling een vereenvoudigde loonadministratie voeren, hoeft geen sociale premies af te dragen en doet eenmalig, in januari, loonaangifte over het afgelopen jaar. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren en de leeftijd van het kind gaat het dan vaak om een beperkte beloning van zo’n € 6.000 - € 10.000 per jaar. Dit bedrag kunt u uitkeren of opnemen in de boekhouding als schuld van de ouders aan het kind. In een zakelijke verhouding moet u dan een overeenkomst van geldlening opstellen met een rente en een aflossingstermijn. Zolang het kind minderjarig is, kan een schriftelijke vastlegging achterwege blijven als de lening en de jaarlijkse bijschrijving van het tegoed en rente terugkomt in de jaarrekening en in opstelling van het ter beschikking gestelde vermogen in box 1 van de ouders. Als het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt, dan is de vastlegging van de lening wenselijk als het moment van opeisen en de afspraken over de rente en aflossing niet vastliggen. Een meerderjarige heeft namelijk het recht om zelf over dit vermogen te kunnen beschikken. Vanaf dat moment moet het kind de vordering op zijn ouders in box 3 verantwoorden.

Let op: vaak wordt er gezegd: we verrekenen het jarenlang opgebouwde loon bij de bedrijfsoverdracht. Het gebeurt regelmatig dat een kind jaren fulltime meewerkt, terwijl er niets is vastgelegd over de beloning. Als de ouders achteraf hun afspraken niet (kunnen) nakomen of de bedrijfsoverdracht alsnog niet doorgaat, kan er discussie ontstaan of het kind alsnog recht heeft op zijn loon. Een goede schriftelijke vastlegging voorkomt dit. 

In loondienst

Een andere manier is om het kind in loondienst te nemen, alsof het gaat om een ‘gewone’ medewerker. Hij heeft dan de rechten en plichten van een werknemer en u moet sociale premies voor hem afdragen, zoals voor WW, arbeidsongeschiktheid, ziektewet en pensioen. Wel moet duidelijk blijken dat er sprake is van reëel werkgeversgezag, waarbij de familierelatie geen rol speelt. Ook dit moet goed schriftelijk worden vastgelegd ter onderbouwing dat het kind in vergelijkbare omstandigheden werkzaam is als een ‘gewone’ werknemer. .

Daarnaast krijgen medewerkers vaak betaald voor bijvoorbeeld een 38-urige werkweek, terwijl meewerkende kinderen regelmatig veel meer uren maken zonder extra vergoeding. Ook werken zij vaker op zon- en feestdagen en nemen ze hun vakantiedagen niet (volledig) op. Kunt u het kind hiervoor achteraf nog compenseren als het bedrijf in zwaar weer komt?

Samenwerkingsverband

U kunt met uw kind ook een samenwerkingsverband aangaan in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). Het kind is dan mede-ondernemer en heeft recht op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek. Hij moet zich dan wel zelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Hier zitten ook nadelen aan: als het minder goed gaat met het bedrijf, deelt het kind ook mee in de schuld en het verlies. Hierdoor daalt zijn vermogen. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat een bedrijfsoverdracht financieel niet meer haalbaar is en dat de potentiële opvolger mogelijk onvoldoende beloond is voor zijn werkzaamheden.

Schenking en beloning

Kortom: meewerkende kinderen die beoogd opvolger zijn, krijgen vaak niet de juiste, zakelijke beloning voor kapitaal, arbeid en ondernemersrisico als de bedrijfsoverdracht onverhoopt niet door kan gaan. In de agrarische sector horen we vaak dat de opvolger kapitaal moet opbouwen om het bedrijf over te kunnen nemen, in de stille reserveregeling. Dit is niet helemaal waar. Bij vrijwel iedere agrarische bedrijfsovername moet er geschonken worden door de ouders. Gaat de bedrijfsoverdracht niet door? Dan moet het kind alsnog een reële beloning voor zijn werk krijgen. Om te voorkomen dat dit bedrag achteraf flink opgelopen blijkt, is het verstandig jaarlijks te bekijken of de beloning nog wel passend is.

Ga uit van een zakelijke vergoeding en niet van een fiscale vergoeding om maar zo min mogelijk belasting te betalen. Maak hier duidelijke afspraken over en niet in de vorm van: in de toekomst compenseren we dat wel. Houd er ook rekening mee dat het nooit zeker is dat bedrijf ook daadwerkelijk wordt overgenomen.

Meer informatie of advies

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies over een reële beloning voor uw meewerkende kind(eren) of advies over de financiële kant van een bedrijfsoverdracht? Neem dan contact op met Bas Korsten, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-22930680 of stuur Bas een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bas
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu