Gedetacheerde werknemers? Houd rekening met het Nederlands arbeidsrecht!

28 februari 2023
Artikel

Een internationale arbeidsverhouding kan te maken krijgen met Nederlands arbeidsrecht. Gaan uw werknemers duurzaam in Nederland werken? Dan bepaalt de ‘Rome 1-verordening’ door welk rechtsstelsel de arbeidsverhouding wordt beheerst. Maar ook bij tijdelijke tewerkstelling in Nederland moet u rekening houden met delen van het Nederlands arbeidsrecht.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Mensen in een digitale wereld

Wat is de WagwEU?


Bent u als werkgever of uitzendbureau buiten Nederland gevestigd (in de EER of Zwitserland)? En laat u tijdelijk werknemers werken bij een dienstontvanger in Nederland? Dan is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (de WagwEU) van toepassing. De WagwEU onderscheidt drie situaties van transnationale dienstverlening:

  • buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komen om te werken;
  • multinationale ondernemingen die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • buitenlandse uitzendbureaus die werknemers aan een Nederlandse onderneming ter beschikking stellen.

Harde kern van arbeidsvoorwaarden

Doet één van deze situaties zich voor? Dan is de WagwEU van toepassing en hebben uw gedetacheerde werknemers, ongeacht het op hun arbeidsovereenkomst toepasselijke recht, aanspraak op bepaalde minimum voorwaarden van het Nederlands arbeidsrecht en algemeen verbindend verklaarde cao’s (de zogenoemde harde kern). Denk aan minimumbeloning, arbeids- en rusttijden, minimum vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling.

Maakt uw werknemer in het kader van de detachering reis-, maaltijd- en verblijfskosten? Dan moet u deze per 30 juli 2020 ook vergoeden. Let hierbij goed op! Als buitenlandse werkgever moet u duidelijk maken welk gedeelte van de betaalde vergoeding ziet op dergelijke kosten. Als dit niet duidelijk is, wordt er aangenomen dat de hele toeslag is betaald als vergoeding van deze kosten en kunt u de toeslag niet rekenen tot het minimumloon op grond van de wet of toepasselijke cao. Voor gedetacheerde werknemers in de transportsector gelden enkele uitzonderingen.

Uitgebreide harde kern

Na twaalf maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse arbeidswetten én algemeen verbindend verklaarde cao bepalingen, met uitzondering van bepalingen over het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst, concurrentiebedingen en aanvullende bedrijfspensioenregelingen. De termijn van twaalf maanden kan onder omstandigheden verlengd worden naar achttien maanden.

Bijzondere positie gedetacheerde uitzendkrachten

Op gedetacheerde uitzendkrachten is ook de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van toepassing. Op grond van de Waadi heeft een uitzendkracht, die u bij een Nederlandse inlener detacheert, recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden en andere vergoedingen als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener hebben. Als van dit recht op gelijke arbeidsvoorwaarden is afgeweken in een cao, dan heeft de gedetacheerde uitzendkracht recht op ten minste de arbeidsvoorwaarden uit de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van deze cao. Dit laatste wel met uitzondering van het ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen. Deze aanspraken gelden vanaf dag één van de detachering en dus niet pas na twaalf of achttien maanden.

Arbeidsvoorwaarden uit het thuisland

Als bepaalde arbeidsvoorwaarden in het thuisland van de gedetacheerde werknemer gunstiger zijn dan de arbeidsvoorwaarden waar de werknemer op grond van deze regelgeving recht op heeft, dan gelden de voorwaarden uit het thuisland. Dit wordt per onderdeel beoordeeld. Als het thuisland bijvoorbeeld alleen gunstigere regels heeft met betrekking tot arbeids- en rusttijden, dan geldt voor dát deel de regelgeving uit het thuisland, terwijl voor de overige elementen de Nederlandse voorwaarden leidend zijn. 

Op grond van de WagwEU moet u tijdelijke detacheringen naar Nederland ook melden. 

Sancties bij het niet naleven van de WagwEU

Niet naleving van de verplichtingen uit de WagwEU kan, naast mogelijke claims van werknemers, tot hoge boetes leiden. Laat u dus goed voorlichten over de impact van het Nederlands arbeidsrecht vóór aanvang van de detachering.

Meer weten?

Wij hebben alle expertise in huis voor de complete juridische en fiscale begeleiding van werkgevers en expats. Neem contact op met Clea Cremers, Global mobility specialist | Tax, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu