Het belemmeringsverbod bij in- en uitleen van arbeidskrachten

1 juni 2022
Artikel

Maakt u wel eens gebruik van ingeleend personeel van derden? Of stelt u zelf wel eens personeel ter beschikking? Houd bij onderhandelingen over het contract rekening met het belemmeringsverbod van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
contract

Wat is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs?

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is bedoeld om werknemers te beschermen tegen malafide uitzendbureaus, maar heeft een veel breder bereik dan ‘enkel’ de klassieke uitzendconstructie.

De Waadi verstaat onder terbeschikkingstelling in de zin van die wet: “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid.”

Wanneer geldt het belemmeringsverbod?

Zodra er sprake is van terbeschikkingstelling, geldt (ook) het belemmeringsverbod. Deze bepaling is daarmee niet alleen van toepassing op klassieke uitzendbureaus, maar ook op de onderneming die af en toe arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een relatie of klant.

Het belemmeringsverbod bepaalt dat het verboden is om aan een ter beschikking gestelde werknemer belemmeringen in de weg te leggen voor de totstandkoming van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de partij aan wie hij ter beschikking is gesteld. U kunt de werknemer dus niet verbieden bij de eindklant in dienst te treden. Dit geldt alleen voor de situatie na afloop van de terbeschikkingstelling. Ook geldt het verbod alleen voor een rechtstreekse arbeidsverhouding. U kunt de werknemer dus wel verbieden om via een andere partij bij dezelfde eindklant aan de slag te gaan. De vorm van die belemmering maakt overigens niet uit: of dat nou met de werknemer is overeengekomen of met de inlenende partij. Iedere afspraak in strijd met dit verbod is nietig en daarmee direct ongeldig.

Wat is een redelijke vergoeding?

De enige uitzondering is als de inlenende partij bij het rechtstreeks in dienst nemen van de ingeleende werknemer, een redelijke vergoeding betaalt aan de partij die de werknemer oorspronkelijk ter beschikking stelde. Deze redelijke vergoeding moet gebaseerd zijn op de door de uitlenende partij verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de betreffende arbeidskracht. Maar wat is een redelijke vergoeding? Er mag in ieder geval geen sprake zijn van een boete en de vergoeding moet in verhouding staan tot (de waarde van) de verleende diensten. Eén vast, niet nader gespecificeerd bedrag, doorstaat de toets der kritiek niet snel. Een onderbouwd bedrag, dat bijvoorbeeld afneemt met de tijd dat de terbeschikkingstelling duurt, houdt eerder stand. 

Reikwijdte belemmeringsverbod

De afgelopen jaren is het bereik van het belemmeringsverbod in jurisprudentie opgerekt. Daar waar het artikel spreekt van arbeidskrachten en arbeidsovereenkomst, is inmiddels geoordeeld dat het artikel ook kán gelden voor de inhuur van zelfstandigen. Ook de vraag of de nieuwe dienstbetrekking een tijdelijk of een vast dienstverband is, lijkt voor de toepassing van het belemmeringsverbod niet uit te maken.

Voorkom problemen

Kijk bij de in- of uitleen van arbeidskrachten goed of het belemmeringsverbod van toepassing kan zijn. Inventariseer op voorhand de mogelijk toekomstige scenario’s en bekijk wat (ook) binnen de Waadi mogelijk is om bepaalde situaties te voorkomen of juist te bevorderen.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer weten over het belemmeringsverbod of verdere juridische ondersteuning? Onze juristen arbeidsrecht hebben de benodigde kennis in huis én weten wat er speelt bij ondernemers. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over deze wet? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817