De inhoud van dit e-mailbericht en van alle meegezonden bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde.

In het geval dit e-mailbericht verkeerd wordt bezorgd, verzoeken wij u dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van uw computer te verwijderen.

Het is niet toegestaan het bericht en de meegezonden bijlagen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of de inhoud ervan openbaar te maken of te wijzigen.

In het geval de inhoud van het door u ontvangen bericht of een meegezonden bijlage niet overeenstemt met de inhoud van het door ons verzonden bericht of met de door ons verzonden bijlage, wordt uitsluitend de inhoud van het verzonden bericht of de bijlage als een juiste weergave van de inhoud aangemerkt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in het bericht, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van het bericht of voor berichten en bijlagen waarvan de inhoud is gewijzigd.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om dit e-mailbericht en de bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er echter niet voor instaan dat deze hiervan geheel vrij zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van virussen die, ondanks de door ons genomen maatregelen, met het bericht zijn ontvangen.