Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2023

3 juli 2023
Artikel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de maximale pachtnormen en veranderpercentages voor dit jaar vastgesteld. Deze zijn op 1 juli in werking getreden. Dit is wettelijk geregeld in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht. Wat dit jaar opvalt: alle pachtprijsgebieden laten deze keer een forse stijging zien.

Profielfoto Anita van Bavel
Neem contact op met:
Anita van Bavel Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2023

Pachtnormen en veranderpercentages 2023

Per 1 juli 2023 gelden de volgende normen voor los bouw- en grasland:

Pachtprijsgebied

 

Regionorm

2023

(euro/ha)

 

Regionorm

2022

(euro/ha)

Verander-

percentage

2023

Verander-

percentage

2022

Bouwhoek en Hogeland

790

695

14

0

Veenkoloniën en Oldambt

420

365

15

-6

Noordelijk weidegebied

621

511

22

-1

Oostelijk veehouderijgebied

666

560

19

-2

Centraal veehouderijgebied

649

518

25

17

IJsselmeerpolders

1.398

1.245

12

-6

Westelijk Holland

518

400

30

-3

Waterland en Droogmakerijen

357

232

54

1

Hollands/Utrechts weidegebied

842

715

18

12

Rivierengebied

791

650

22

4

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

499

365

37

-23

Zuidwest-Brabant

949

839

13

-2

Zuidelijk veehouderijgebied

750

530

42

-1

Zuid-Limburg

831

607

37

9

 

Per 1 juli 2023 gelden de volgende normen voor los tuinland:

Pachtprijsgebied

Regionorm

2023

(euro/ha)

 

Regionorm

2022

(euro/ha)

Verander-

percentage

2023

Verander-

percentage

2022

Westelijk Holland

6.551

5.094

29

13

Rest van Nederland

4.907

3.598

36

19

 

Voor bedrijfsgebouwen en woningen gelden afzonderlijke regels. 

Berekenen nieuwe pachtprijs

De veranderpercentages gelden alleen voor de pachtovereenkomsten die ingegaan zijn vóór 1 september 2007. Bij toepassing van positieve veranderpercentages geldt altijd een bovengrens. Na toepassing van een positief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet boven 110% van de nieuwe regionorm uitkomen. Is dit wel het geval, dan wordt de nieuwe pachtprijs ‘afgetopt’ op 110% van de nieuwe regionorm. Is de bestaande pachtprijs al hoger dan 110% van de regionorm? Dan wijzigt de pachtprijs dat jaar niet.

Na toepassing van een negatief veranderpercentage mag de nieuwe pachtprijs niet lager worden dan 90% van de regionorm. Als de bestaande pachtprijs al lager is dan 90% van de regionorm, dan daalt de pachtprijs niet verder.

Voor de pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september 2007 geldt de nieuwe regionorm als maximale pachtprijs. Als de tussen partijen geldende pachtprijs bij aanvang van de pachtovereenkomst lager is dan de maximale pachtprijs, wordt de pachtprijs evenredig aan de stijging of daling van de maximale pachtprijs van dat betreffende jaar herzien.

In alle gevallen geldt tenslotte dat de pachtprijs nooit hoger mag zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik.

Nieuw pachtjaar is ingangsdatum

De wijziging van de pachtprijs kan doorgevoerd worden met ingang van het eerstvolgende pachtjaar. Dit verschilt per pachtovereenkomst. Van belang is om in dit kader ook te kijken of de pachtprijs vooruit of achteraf betaald wordt. De jaarlijkse wijziging van de pachtprijs werkt automatisch door in de pachtovereenkomst. De nieuwe pachtprijs hoeft niet door de Grondkamer getoetst te worden. De verpachter kan echter geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Dit moet dan schriftelijk worden meegedeeld aan de pachter. Op het moment dat de verpachter en de pachter het niet eens kunnen worden over de nieuwe pachtprijs volgens de wettelijke regels, dan kunnen zij de Grondkamer vragen om de pachtprijs te herzien. De Grondkamer herziet de pachtprijs alleen als de redelijkheid en billijkheid dit verlangen of gewijzigde omstandigheden dit rechtvaardigen.

Aandachtspunt

Sommige verpachters voeren alleen de pachtprijsverhogingen door en doen – ten onrechte – niets met een pachtprijsdaling. Het is van belang om hier alert op te zijn. De pachtprijs die voor het nieuwe pachtjaar betaald moet worden, geldt namelijk weer als basis voor de volgende pachtprijswijzigingen.

Geliberaliseerde pacht

De wettelijke regels over het herzien van pachtprijzen gelden niet alleen voor reguliere pacht. Ook bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten die zijn aangegaan voor een duur langer dan zes jaren, geldt de hiervoor beschreven systematiek. Bij kortlopende geliberaliseerde pachtovereenkomsten gelden de wettelijke regels over het herzien van pachtprijzen niet.

Meer weten?

Wilt u weten wat de nieuwe pachtnormen voor uw situatie betekenen? Of overweegt u om een verzoek herziening pachtprijs in te dienen? Neem dan contact op met Anita van Bavel, jurist agrarisch recht en bedrijfsrecht via telefoonnummer 013-4647177 of stuur Anita een e-mail

Wilt u meer weten over de nieuwe pachtnormen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Anita
Profielfoto Anita van Bavel
Jurist agrarisch recht en bestuursrecht
Bel
013-4647177
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu