Extern salderen oplossing voor stikstofproblematiek festivals

21 oktober 2022
Artikel

Door de stikstofproblematiek zijn er strikte voorwaarden verbonden aan activiteiten die van invloed zijn op Natura 2000-gebieden. Gaat u nabij een Natura 2000-gebied een festival organiseren? Dan moet u stikstofdepositie voorkomen. Is het depositieniveau ontoelaatbaar, dan kan het festival niet doorgaan. U heeft dan nog één mogelijkheid, namelijk de mogelijkheid tot (extern) salderen.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Salderen oplossing voor stikstofproblematiek festivals plattenland

Invloed op festivals

Festivals hebben effect op de beschermde natuur en bedreigen de biodiversiteit. Denkt u aan de verbranding van fossiele brandstof, zoals het gebruik van aggregaten, maar ook door extra vervoersbewegingen zoals pendelbussen. In de Wet Natuurbescherming is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning een project te realiseren die een Natura 2000-gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben.

Natuurvergunning verplicht

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) maakte het voor festivalorganisatoren mogelijk dat zij werden vrijgesteld van deze vergunningsplicht in geval het festival zorgde voor een stikstoftoename van minder dan één mol in een Natura 2000-gebied. Op  29 mei 2019 is er een streep gezet door het stikstofbeleid en daarmee een stop op allerlei projecten. De Raad van State heeft met deze uitspraak echter ook een streep gezet door de ontheffing voor de vergunning van festivalorganisatoren. U kunt dus geen gebruik meer maken van de ontheffing voor hun vergunningenplicht. Dit betekent dat u altijd een natuurvergunning moet aanvragen.

Te nemen maatregelen

In geval u van plan bent nabij een Natura-2000 gebied een festival te geven, moet u de stikstofdepositie compenseren. In eerste instantie moet u maatregelen treffen om de stikstofdepositie te voorkomen. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat er zo min mogelijk onnodige en negatieve effecten zijn voor het desbetreffende natuurgebied. Met andere woorden: u moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk stikstofuitstoot gedeponeerd wordt. Dit is echter niet altijd haalbaar. Als het depositieniveau ontoelaatbaar is, kan het festival niet doorgaan. U heeft dan nog één mogelijkheid, namelijk de mogelijkheid tot (extern) salderen. Dit houdt in dat de stikstofuitstoot van het festival wordt gecompenseerd met de stikstofruimte elders.

Werkwijze

Allereerst moet de stikstofdepositie van het festival berekend worden om vast te stellen of de depositie schade toebrengt aan het beschermde Natura 2000-gebied. Een Natura-2000 gebied kan op vijftien kilometer afstand liggen van het festival. Er mag simpelweg geen toename van stikstofdepositie plaatsvinden. De AERIUS-berekening geeft aan of het invloed heeft of niet, niet alleen voor dat ene Natura-2000 gebied maar voor al de Natura-2000 gebieden in Nederland. Op basis hiervan kan beoordeeld worden in hoeverre er maatregelen moeten worden genomen. Indien de stikstofdepositie te hoog is, zou salderen mogelijk een optie voor u kunnen zijn. Er wordt dan een overeenkomst opgesteld met een partij (veehouder) met als gevolg dat uw stikstofdepositie gecompenseerd wordt. Feitelijk wordt de stikstof overgedragen naar een derde. Salderen heeft een tijdelijk karakter (als een boer in één specifieke maand minder dieren houdt, dan kan er in die maand een festival plaatsvinden). De compensatie kan echter ook op structurele basis plaatsvinden in geval de boer definitief minder dieren gaat houden.

Een voorbeeld

Festival X sluit een overeenkomst met boer A, omdat festival X te veel stikstof uitstoot. Boer A zit toevallig dichtbij het desbetreffende Natura-2000 gebied gevestigd. Boer A gaat minder dieren houden; veertig stuks jongvee. Hier wordt de AERIUS-berekening voor alle Natura-2000 gebieden op losgelaten. Er wordt een stikstofberekening gemaakt waarbij er volledige compensatie plaatsvindt door (tijdelijke of structurele) vermindering van de dierbezetting middels toepassing van externe saldering.

Kijk naar beschikbare stikstofruimte

Wilt u een festival organiseren nabij een Natura-2000 gebied en bent u op zoek naar iemand die mee kan denken over de stikstofruimte? Mogelijk heeft een derde beschikbare stikstofruimte over waarmee u de stikstofdepositie van het festival kunt compenseren. Een jurist kan vooronderzoek voor u doen en de overeenkomst opstellen die u sluit met een derde.

Meer informatie?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen.  Wilt u meer weten over salderen bij festivals in het kader van de stikstofproblematiek? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over salderen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu