Vennootschap voor einde (boek)jaar liquideren? Kom tijdig in actie!

20 oktober 2022
Artikel

U kunt om verschillende redenen uw vennootschap willen opheffen: uw bedrijf is niet meer levensvatbaar, de vennootschap is overbodig geworden of u wilt herstructureren dan wel uw ondernemingsstructuur vereenvoudigen. Zorg ervoor dat u dit traject tijdig in gang zet.

Portretfoto van Sascha van Telgen
Neem contact op met:
Sascha van Telgen Jurist ondernemingsrecht
Kantoorpand van een vennootschap

Het besluit tot ontbinding van de vennootschap

De wijze van ontbinding en liquidatie van een vennootschap is geregeld in de wet. Om de vennootschap te kunnen liquideren, moet aan de wettelijke eisen worden voldaan. Een vennootschap moet ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering van de vennootschap. Er wordt een liquidatiebalans opgemaakt waaruit blijkt wat de financiële positie van de vennootschap per heden is. Als uit deze liquidatiebalans blijkt dat de vennootschap nog baten heeft, moet een vereffening plaatsvinden.

De vereffening

De vereffening houdt in dat de vennootschap haar bezittingen verkoopt, haar vorderingen int, haar schulden voldoet en het liquidatieoverschot aan de aandeelhouder(s) en eventuele andere rechthebbende(n) moet overdragen. De vereffening wordt uitgevoerd door een daartoe benoemde vereffenaar. In veel gevallen is dat het bestuur van de vennootschap, aangezien dit in de wet is geregeld en daar in de statuten van de vennootschap meestal niet van wordt afgeweken. De vereffenaar legt de financiële afwikkeling vast in een rekening en verantwoording.

Deponering, publicatie en bezwaartermijn

Het besluit tot ontbinding, de rekening en verantwoording, en de liquidatiebalans moeten worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze stukken liggen dan ter inzage voor iedereen. Het voornemen tot liquidatie en de terinzagelegging van de liquidatiestukken moeten worden gepubliceerd in een landelijk dagblad. Tijdens de vereffening moet u bij correspondentie namens uw bedrijf aan de naam van uw onderneming ‘in liquidatie’ toevoegen. Deze toevoeging wordt ook in het handelsregister ingeschreven achter de naam van de vennootschap. Na deponering van de liquidatiestukken bij de Kamer van Koophandel en het plaatsen van een advertentie in een landelijk dagblad, start een bezwaartermijn van twee maanden. Deze bezwaartermijn biedt eventuele belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de liquidatie. Als de bezwaartermijn om is, wordt een non-verzetverklaring opgevraagd bij de desbetreffende rechtbank. Uit deze verklaring blijkt of daadwerkelijk bezwaar is aangetekend.

Afwikkeling liquidatie

Als geen bezwaar is gemaakt tegen de liquidatie, kan de vennootschap uitgeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. De liquidatie is dan een feit. In veel gevallen moet nog wel een aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan over het jaar waarin de vennootschap is geliquideerd. Deze liquidatieprocedure neemt gemiddeld drie tot vier maanden in beslag vanaf het moment van het opmaken van de liquidatiebalans of het besluit van de algemene vergadering tot de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. Om de liquidatieprocedure voor het einde van het jaar af te kunnen wikkelen en er dus voor te zorgen dat er niet nog een extra jaarrekening opgesteld moet worden, is het van belang de procedure tijdig op te starten. Wordt de procedure te laat opgestart en na het eindigen van het boekjaar van de vennootschap afgewikkeld, dan moet over het gehele laatste boekjaar van de vennootschap alsnog een jaarrekening worden opgesteld.

Misvatting over turboliquidaties

Naast de hiervoor besproken ‘reguliere’ liquidatieprocedure kent de wet ook de zogenoemde ‘turboliquidatie’. De turboliquidatie is een liquidatie zonder vereffening en zonder bezwaartermijn. Om die reden neemt deze procedure veel minder tijd in beslag. Echter, de wet biedt alleen de mogelijkheid tot turboliquidatie als de vennootschap aantoonbaar geen baten meer heeft. Dit is in de praktijk eerder uitzondering dan regel. Toch wordt vaak de turboliquidatie toegepast terwijl niet voldaan wordt aan de daaraan gestelde criteria. Om dit misbruik tegen te gaan, wordt door de overheid aan maatregelen gewerkt.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Het is van belang dat de juiste procedure wordt doorlopen en dat aan alle criteria met betrekking tot de betreffende procedure wordt voldaan. Misbruik van de turboliquidatie of het niet juist doorlopen van een liquidatieprocedure kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder dan wel vereffenaar van de vennootschap.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag Van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies over de liquidatie van een vennootschap of wenst u begeleid te worden bij dit traject? Neem dan contact op met Sascha van Telgen, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465349 of stuur Sascha een e-mail.

Wilt u advies over de liquidatie van een vennootschap of wenst u begeleiding? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Sascha
Portretfoto van Sascha van Telgen
Jurist ondernemingsrecht
Bel
073-6465349
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu