Het recht op informatie van de ondernemingsraad

9 november 2022
Artikel

Weet u dat naast de belangrijke rechten op advies en instemming een vaak onderschat recht van de ondernemingsraad (OR) het recht op informatie is? 

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Groep collega's aan de vergadertafel

Ondernemingsraad: recht op informatie

Naast de belangrijke rechten op advies en instemming, is een vaak onderschat recht van de ondernemingsraad (OR) het recht op informatie. U moet de OR tijdig (de gevraagde) informatie verschaffen. Het gaat om informatie in de breedste zin: stukken en richtlijnen, maar ook antwoorden op vragen van de OR. 

Informatie over rechtsvorm, bestuurders, concern en organisatie

Bij aanvang en bij tussentijdse wijzigingen moet u de ondernemingsraad informatie geven over:

  • de rechtsvorm(en) en als het gaat om een rechtspersoon ook de statuten.
  • de naam en woonplaats (adres) van de ondernemer die eigenaar is van een eenmanszaak, of de naam van de maten of beherende vennoten in een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.
  • de naam en woonplaats (adres) van de commissarissen.
  • de naam en vestigingsplaats van andere ondernemers die tot een bepaalde groep behoren en informatie over de onderlinge zeggenschapsverhoudingen.
  • de naam en vestigingsplaats van degene die duurzame betrekkingen met de onderneming onderhoudt die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Het gaat hier doorgaans om belangrijke afnemers en verstrekkers van middelen voor de organisatie.
  • de organisatie(structuur) en de naam en woonplaats (adres) van de bestuurders en van de belangrijkste overige leidinggevenden en informatie over hun onderlinge bevoegdheidsverdeling.

Informatie over de werkzaamheden en resultaten

Minimaal twee keer per jaar geeft u aan de ondernemingsraad informatie over de werkzaamheden en resultaten van uw onderneming. Deze informatie kan de OR gebruiken bij het bespreken van de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Per rechtsvorm is dit nader uitgewerkt in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden).

Informatie over verwachtingen

Ook wordt van u verwacht dat u minimaal twee keer per jaar informatie verstrekt aan de ondernemingsraad over de toekomstverwachtingen qua werkzaamheden en resultaten. Dit komt vaak neer op het verstrekken van een meerjarenplan van de onderneming.

Informatie over advies- of instemmingsplichtige besluiten

Over alle voorgenomen besluiten die advies- of instemmingsplichtig zijn, moet u tijdig informatie verschaffen aan de ondernemingsraad. De OR heeft dan nog een wezenlijke invloed op de voorgenomen besluiten. De informatie moet compleet zijn, zodat de ondernemingsraad de voor- en nadelen, de gevolgen en de mogelijke alternatieven naar behoren kan inschatten.

Informatie over sociale beleid

Een keer per jaar (minimaal) geeft u informatie aan de ondernemingsraad over groepen medewerkers. Het gaat niet alleen om aantallen medewerkers per functie, afdeling, geslacht en leeftijd, maar ook om  sociaal beleid dat voor hen geldt. Deze informatie wordt vaak verwerkt in een sociaal verslag.

Alle informatie die nodig is (actief informatierecht)

Tot slot moet u alle gevraagde informatie verstrekken die de OR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Deze informatie moet tijdig verstrekt worden. Het hangt uiteraard af van de aard van de gegevens hoeveel spoed hierbij geboden is. In tegenstelling tot de eerder genoemde informatierechten, is het bij dit informatierecht zo dat de OR actief om informatie moet vragen en moet onderbouwen waarom de informatie redelijkerwijs nodig is. U kunt zo’n verzoek dus ook afwijzen, als de OR niet aan het redelijkerwijze-criterium voldoet. De OR kan tegen een afwijzing overigens in beroep bij de kantonrechter.

Meer informatie

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen op het gebied van arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper