Tijdelijke verhoging CO2-uitstoot bij bouw toch geoorloofd?

24 augustus 2023
Artikel

Een bouwproject leidt vaak tot een verhoogde stikstofuitstoot. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat u het project niet kunt uitvoeren. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 16 augustus 2023 dat een project met een tijdelijke en beperkte toename van stikstofuitstoot onder voorwaarden kan doorgaan. Een goede onderbouwing gaf de doorslag.

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Haven Rotterdam

Porthos-project

De Afdeling bestuursrechtspraak deed de uitspraak in de zogenaamde Porthos-zaak. Het Porthos-project maakt het mogelijk om CO2-uitstoot, afkomstig uit het Rotterdamse havengebied, terug te dringen door CO2 op te slaan in ondergrondse gasvelden in de Noordzee. Om dit project mogelijk te maken, heeft de minister twee vergunningen verleend. Eén voor de bouw van een compressorstation en de tweede om het bestaande gasproductieplatform om te bouwen naar een platform waarin CO2 opgeslagen wordt.

Bouwvrijstelling voldeed niet

De vergunningen werden in eerste instantie verleend op basis van de bouwvrijstelling. Met een bouwvrijstelling hoeven de betrokkenen bij bepaalde activiteiten in het bouwproces geen rekening te houden met de uitstoot van stikstof. Eerder oordeelde de Afdeling dat de bouwvrijstelling niet voldeed aan Europese wetgeving. Een project kan alleen toestemming krijgen als het zeker is dat het project geen schade oplevert voor beschermde natuurgebieden.

Omslag meetbare ecologische effecten

Om aan te tonen dat het project geen significatie ecologische effecten heeft, overlegden de ministers en initiatiefnemers een rapport. Uit het rapport blijkt dat er inderdaad een emissie van stikstof plaatsvindt en een toename van de stikstofdepositie. Het rapport toont echter ook aan dat eenmalige kleine depositietoenames vrijwel nergens leiden tot meetbare ecologische effecten. Als er al een situatie wordt bereikt waarbij het omslagpunt van meetbare ecologische effecten is benaderd, is dat alleen lokaal en zal dat niet leiden tot significante verslechtering van het habitattype.

Onderbouwing door onderzoek

Om aan te tonen dat er slechts sprake is van tijdelijke (eenmalige) kleine depositietoename, stelden de initiatiefnemers een rapportage op, waarin zij uitgebreid per Natura 2000-gebied beschrijven hoe zij tot de conclusie komen dat er geen nadelige effecten zijn. Het rapport bespreekt aangewezen habitattypen en leefgebieden, hun instandhoudingsdoelen en kritische depositiewaarden. Het identificeert gebieden waar depositietoenames door het Porthos-project zullen plaatsvinden en hun oppervlakte. De staat van instandhouding van overbelaste habitattypen wordt beschreven, gevolgd door benaderingen voor realisatie van instandhoudingsdoelen. De conclusie is dat de effecten van de Porthos-depositietoenames niet leiden tot vermindering van de kwaliteit van habitatttype of leefgebied.

Situatie Porthos niet één op één over te nemen 

In het Portos-project vindt een toename van maximaal 0,57 mol N/ha/jaar plaats, alleen gedurende de aanleg van het project.  Deze uitspraak betekent niet dat als een project een toename van 0,57 mol heeft, dit project automatisch doorgang kan vinden. De Afdeling benadrukt dat een toename alleen gerechtvaardigd is, als vastgesteld is dat er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn. Hiervoor is een voortoets nodig, waarin de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied zijn betrokken. Bij elk nieuw plan of project moet een dergelijke beoordeling plaatsvinden. Bij een toename zal dus op basis van maatwerk beoordeeld worden of deze toename gerechtvaardigd is.

Conclusie

Een tijdelijke verhoogde uitstoot van stikstof is toegestaan met een goede onderbouwing. Zelfs als de tijdelijke uitstoot beperkte negatieve gevolgen heeft, kan het project doorgaan. Wel is het altijd van belang dat u de uitstoot goed onderbouwt aan de hand van berekeningen. Zolang u kunt aantonen wat de gevolgen zijn van de tijdelijke uitstoot en hoe deze gevolgen kunnen worden beheerst, kan het project doorgang vinden. Onze juristen adviseren u graag. 

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over deze uitspraak en de gevolgen voor uw situatie? Neem contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu