Bewijsstukken procedure in bezit van de wederpartij? Wat nu?

21 januari 2023
Artikel

Wilt u een procedure beginnen, maar mist u de benodigde bewijsstukken? Gelukkig is er een mogelijkheid om afgifte of inzage van de stukken die ontbreken te vorderen.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Bewijsstukken

Vorderen bewijsstukken

Stel, u overweegt een procedure te beginnen tegen uw wederpartij, maar u beschikt niet over de relevante bewijsstukken en bescheiden. Denk aan een overeenkomst, relevante correspondentie of notities. In dat geval biedt de wet een optie, namelijk het inzage- en afschriftrecht van artikel 843a Rv. Met dit artikel heeft u de mogelijkheid om afgifte of inzage te vorderen van bewijsstukken, die niet u maar de wederpartij in het bezit heeft. Door deze stukken in te brengen, vergroot u het succes van een procedure.

Inzage- en afschriftrecht 

Citaat wetsartikel:

“Hij, die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking, waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene, die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.”

Uit het betreffende wetsartikel blijkt, dat het inzage- en afschriftrecht niet absoluut is. U moet voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden. Pas dan heeft een dergelijke vordering zin en kans van slagen.

  1. Rechtmatig belang

Deze vanzelfsprekende voorwaarde komt er in de kern op neer, dat een rechtmatig belang doorgaans aanwezig is als u de bewijsstukken nodig heeft om bepaalde feiten te bewijzen. U bent in uw nadeel als deze bewijsstukken niet gebruikt kunnen worden in de procedure. Het is overigens aan u om voldoende concrete feiten en omstandigheden te verzamelen, waaruit uw belang blijkt.

  1. Specifieke bescheiden

Let erop dat u de betreffende bescheiden specifiek (naam en toenaam) moet beschrijven. Door deze voorwaarde worden ‘fishing expeditions’ naar een bak met informatie uitgesloten.

  1. Bescheiden over rechtsbetrekking

Partijen moeten tot elkaar in een rechtsbetrekking staan, wil een verzoek tot inzage of afschrift van bepaalde bescheiden slagen. Een voorbeeld van een rechtsbetrekking is een overeenkomst tussen twee partijen of een onrechtmatige daad die de ene partij  tegen de andere partij gepleegd heeft.

Gronden voor afwijzing

Zoals aangegeven kan uw inzage- of afschriftvordering door de rechter worden afgewezen als u niet aan bovenstaande cumulatieve voorwaarden voldoet. Uw vordering wordt ook afgewezen als de wederpartij een geslaagd beroep doet op functioneel verschoningsrecht of andere gewichtige redenen (zoals bedrijfsgeheimen of medische geheimen). Een en ander is altijd  een afweging van de rechter.

Wanneer en hoe verzoek indienen?

Het verzoek tot inzage of afschrift van bescheiden kan voorafgaand aan een procedure worden gedaan (via een kort geding), tijdens de procedure of bij een verzoekschrift. Het moment waarop u de bescheiden eist, wordt bepaald door de specifieke feiten en omstandigheden die in uw zaak spelen. Laat u (ook) qua timing goed adviseren door uw adviseur (procesjurist).

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het vorderen van bewijsstukken bij een procedure? Of heeft u andere vragen op het gebied van procederen? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over het vorderen van bewijsstukken? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John