Vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming: nodig voor de bank?

17 januari 2022
Artikel

Steeds meer banken vragen bij de aanvraag voor financiering of de vergunningen op orde zijn. Ook willen zij vaak een afschrift van de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming.  

Portretfoto van Britt Nuiten
Neem contact op met:
Britt Nuiten Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming

Om te bepalen of een vergunning nodig is op grond van de Wet Natuurbescherming is het van belang of een bestaand project significante gevolgen heeft. Dit is het geval als er bij u in de feitelijke situatie sprake is van meer dan 0,00 mol/h/jr stikstofdepositie op met stikstof (naderend) overbelaste hexagonen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Er is geen vergunning nodig als de activiteit legaal was op de referentiedatum van het Natura 2000-gebied en sindsdien ongewijzigd is voortgezet. De referentiedatum is eenvoudigweg de datum waarop natuurgebieden als Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Dat is vaak 10 juni 1994, 24 maart 2000 en/of 7 december 2004.

Referentiesituatie

Om te bepalen of iets legaal aanwezig is, moet gekeken worden naar de (vergunde) gevolgen van het bestaande project in de zogeheten ‘referentiesituatie’.

Om deze referentiesituatie goed te kunnen bepalen, moet u een aantal stappen doorlopen:

  1. Is voor de bestaande activiteit een natuurvergunning verleend en is deze nog actueel? Dan bepaalt deze natuurvergunning het maximaal toegestane effect op Natura 2000-gebieden.
  2. Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend? Dan moet worden vastgesteld of voor de bestaande activiteit toestemming is verleend voordat het regime van Natura-2000, van kracht werd (referentiedatum).

De toestemming kan bestaan uit een milieuvergunning of uit algemene regels, als er geen toestemmingsbesluit voor de activiteit vereist was.

De berekening maakt u door het aantal vee te berekenen met de actuele emissiefactor.

  1. Is er sprake van een milieuvergunning of gelden er algemene regels (situatie 2), dan moet vervolgens ook nog worden vastgesteld of de bedrijfsvoering daarna is gewijzigd. Als zich een wijziging heeft voorgedaan waardoor er minder effecten op Natura 2000-gebieden zijn toegestaan, geldt die latere wijziging als de referentiesituatie.

Als zich een wijziging heeft voorgedaan waardoor er meer effecten op Natura 2000-gebieden zijn ontstaan, dan geldt de situatie ten tijde van de referentiedatum en zal voor het meerdere waarschijnlijk een vergunning nodig zijn

Met bovenstaande stappen is de ‘vergunde referentiesituatie’  of bestaand project bepaald.

Vergunning nodig of niet?

Hiermee kunt u beoordelen of u een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig hebt. Ook dient deze situatie als uitgangssituatie bij de vraag of een wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit leidt tot een toename van effecten op Natura 2000-gebieden en daarmee of er een nieuwe vergunning is vereist.

Sinds de wijziging van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2020 is ook geen vergunning meer vereist bij intern salderen.

Als blijkt dat significante gevolgen op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, moet een vergunning worden aangevraagd. Dit kan op meerdere manieren, onder andere door middel van extern salderen. Hiervoor zijn de provinciale beleidsregels voor salderen van belang.

De juiste uitgangspunten

Het bepalen van de juiste uitgangspunten en daarmee ook het feit dat u wel of niet voldoet aan de wet- en regelgeving is niet eenvoudig. Er moet onder meer gekeken worden naar uw vergunning uit het verleden, de voor u geldende referentiesituatie en de daarmee samenhangende  datum waarop de voor u relevante Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Ook als u wel een vergunning nodig hebt, zijn er nog veel zaken te onderzoeken.

Wat kan ABAB Legal voor u doen?

ABAB Legal kan voor u een vergunningencheck uitvoeren. Hierbij controleren wij aan de hand van uw gegevens of de feitelijke situatie overeenkomt met de gedane melding/vergunning. Vervolgens kunnen wij u adviseren over de stappen die u eventueel moet nemen. 

Neem voor meer informatie of advies contact op met Britt Nuiten, jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu, via telefoonnummer 013-5915143 of stuur Britt een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Britt
Portretfoto van Britt Nuiten
Jurist vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu
Bel
013-5915143
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu