Tussen de verschillende vennootschappen binnen eenzelfde concern worden regelmatig bestaande betalingsverplichtingen verrekend. Zonder een schriftelijke rekening-courantovereenkomst bestaat er geen geldige titel voor het verrekenen van deze verplichtingen.

Dit kan problemen met de Belastingdienst of, bij calamiteiten, zelfs met de curator opleveren. Het is daarom van belang dat tussen de betreffende vennootschappen schriftelijke afspraken worden gemaakt over de wijze van verrekening, de rente die verschuldigd is over een negatief saldo en wat wel en wat juist niet verrekend mag worden. Voorts is het van belang dat deze afspraken zakelijk zijn; u zou deze afspraken, bijvoorbeeld de hoogte van de rente bij een dergelijke rekening-courantverhouding, ook met een derde maken.

Wij bieden u graag een basis van een rekening-courant overeenkomst, inclusief handige tips.