Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

2 februari 2022

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde (waarde onroerende zaken) van woningen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken op uw erfperceel vast en maakt deze bekend via een WOZ-beschikking. De meeste gemeenten sturen deze WOZ-beschikking in de eerste acht weken van het jaar naar de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Neem contact op met:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het vaststellen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de toepassing van het eigenwoningforfait en de eventuele waardering in box 3. Daarnaast heeft deze waarde ook invloed op afschrijvingsmogelijkheden van bedrijfsgebouwen. U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Een goed gemotiveerd bezwaar kan leiden tot een verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde en een lagere belastingheffing.

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast en maakt hierbij gebruik van algemene formules. Zo wordt het object vergeleken met referentieobjecten of worden er zogeheten taxatiewijzers gebruikt. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde zo dicht mogelijk bij de werkelijke economische waarde ligt. Doordat taxateurs van de gemeenten een algemene formule hanteren, is het belangrijk om de WOZ-beschikking jaarlijks zorgvuldig te (laten) beoordelen. U kunt het taxatierapport van uw onroerende zaken met uw DigiD digitaal opvragen bij de gemeente waarin de onroerende zaken zijn gelegen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking

Eigenaren en gebruikers van onroerende zaken kunnen bezwaar (laten) maken tegen de vastgestelde WOZ-beschikking. Het taxatieverslag biedt in de agrarische sector regelmatig aanknopingspunten om bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde.

Kijk eerst of de feiten kloppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwjaar, de omschrijving en aantal opstallen, functie van de gebouwen en of de cultuurgrond is uitgezonderd. Cultuurgrond is namelijk vrijgesteld van onroerende zaakbelasting als u de grond in de uitoefening van het bedrijf gebruikt. Dit geldt ook voor de cultuurgrond die aan een derde in gebruik is gegeven, als de grond binnen een agrarische onderneming wordt gebruikt.

Daarnaast moet u rekening houden met waardedrukkende factoren. Denk hierbij aan de staat van onderhoud van het bedrijfsgebouw, eventueel aanwezige asbest, geluidsoverlast of andere factoren die de vrije waarde beïnvloeden. Met waardedrukkende factoren, zoals pacht of vruchtgebruik, mag geen rekening worden gehouden.

Het is in uw belang de WOZ-beschikking niet aan uw aandacht te laten ontsnappen en deze jaarlijks te (laten) beoordelen. Stel dit niet te lang uit. De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking. Kom snel in actie als u vindt dat uw WOZ-beschikking te hoog is vastgesteld! Heeft u advieskosten gemaakt voor het opstellen van een bezwaarschrift, dan kunt u aanspraak maken op een kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Gevolgen WOZ-waarde op de afschrijving van gebouwen

De WOZ-waarde is van belang voor het vaststellen van het afschrijvingspotentieel op bedrijfsgebouwen, omdat de WOZ-waarde wordt gebruikt bij de berekening van de bodemwaarde van een bedrijfsgebouw. Er gelden afschrijvingsbeperkingen voor bedrijfsgebouwen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Op de specifieke regels met betrekking tot deze afschrijvingsbeperking gaan we in dit artikel niet dieper in. Simpel gezegd komt deze afschrijvingsbeperking er op neer dat als de boekwaarde van een pand lager is dan de bodemwaarde, er geen mogelijkheid meer is om af te schrijven. De bodemwaarde bedraagt bij bedrijfsgebouwen in eigen gebruik 50% van de WOZ-waarde.

Met ingang van 1 januari 2019 is de wet bijgesteld en geldt in de vennootschapsbelasting voortaan hetzelfde percentage als bij verpachte of verhuurde bedrijfsgebouwen, te weten 100% van de WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde levert dan ook extra afschrijvingspotentieel op.

Een voorbeeld:

Stel, een bedrijfsgebouw heeft een WOZ-waarde van € 500.000 en een balanswaarde van € 250.000. De eigenaar maakt bezwaar en de gemeente verlaagt de WOZ-waarde van het gebouw tot € 475.000. Een verlaging van de WOZ-waarde met € 25.000 leidt, als de boekwaarde van dit bedrijfsgebouw dit toelaat, tot € 12.500 extra afschrijvingspotentieel, dat vervolgens een belastingvoordeel op kan leveren. In de vennootschapsbelasting is het belang van een juiste WOZ-taxatie vanaf 2019 nog belangrijker geworden omdat dit in een aantal gevallen direct van invloed is op het afschrijvingspotentieel.

Maak bezwaar tegen hoogte WOZ-waarde

De WOZ-waarde is voor verschillende belastingen van belang en kan een voordeel opleveren. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Voor meer informatie over de WOZ-waarde of een te hoge WOZ-beschikking kunt u een e-mail sturen naar Bert van den Kerkhof.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Downloaden bezwaarschrift WOZ-beschikking

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ (agro)

Download bezwaarschrift
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu