Versnelling transitie veehouderij

9 juli 2019
Artikel

Op 7 juni 2019 zijn er bestuursafspraken gemaakt over de maatregelen voor de versnelling van de transitie van de veehouderijbedrijven. In een aanvullend coalitieakkoord 2019-2024 zijn deze verder uitgewerkt. Hierdoor ontstaat enige versoepeling van de bestaande regelgeving, die mede gebaseerd is op de Verordening natuurbescherming Brabant. We zetten de afspraken voor u op een rij.

Portretfoto van Jan Lauwerijssen
Neem contact op met:
Jan Lauwerijssen Vastgoedadviseur
Twee mannen in gesprek over de versnelling transitie veehouderij

Bedrijven die per 1 januari 2022 stoppen, hoeven géén vergunning aan te vragen

De voorwaarden om zonder vergunning door te gaan tot uiterlijk 31 december 2021 zijn als volgt:

 • Het veehouderijbedrijf voldeed op 19 juli 2017 aan het Besluit emissie arme huisvesting.
 • De veehouder geeft vóór 1 januari 2020 schriftelijk aan dat zijn betreffende bedrijfsactiviteiten vóór 1 januari 2022 stoppen.
 • De veehouder doet op uiterlijk 31 december 2021 een melding Activiteitenbesluit dan wel een verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning, indien van toepassing,  wordt doorgehaald.

Bedrijven die per 1 januari 2024 stoppen, hoeven géén vergunning aan te vragen

Ook veehouderijbedrijven die per 1 januari 2024 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen. De voorwaarden zijn zo ingericht dat niet-stoppers deze regeling niet gebruiken om uitstel te krijgen. De voorwaarden zijn als volgt:

 • Het veehouderijbedrijf voldeed op 19 juli 2017 aan het Besluit emissie arme huisvesting. 
 • De stopper maakt vóór 1 november 2019 schriftelijk bekend bij de gemeente dat hij stopt per 1 januari 2024 met de betreffende bedrijfsactiviteiten. De gemeente neemt vóór 1 januari 2020 het intrekkingsbesluit.
 • De veehouder doet op uiterlijk 31 december 2023 een melding Activiteitenbesluit dan wel een verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning en de Wnb-vergunning, indien van toepassing,  wordt doorgehaald.
 • Herbestemming is in gebieden ‘beperkingen veehouderij’ voorafgaand aan de feitelijke beëindiging een verplichting.
 • Per 1 januari 2022 moet het aantal dieren op de locatie dusdanig verminderd zijn dat de berekende emissie op die locatie gelijk is aan de emissie waarvan sprake zou zijn bij het voldoen aan de Verordening natuur Brabant. Dus als de vereiste emissiereductie 50% is, wordt het aantal dieren zodanig teruggebracht dat de emissie nog 50% bedraagt;
 • Voor hokdierbedrijven wordt het aantal m² dat ingezet kan worden als stalderingsmeters verlaagd, gelijk aan de reductie van het aantal te houden dieren.

Voor melkveebedrijven gelden nog twee extra voorwaarden:

 •  Melkveebedrijven mogen enkel deelnemen indien ze in 2019 deelnemen aan de derogatie van de Nitraatrichtlijn en tot en met 2023 aan die voorwaarden of de dan geldende voorwaarden van derogatie voldoen. 
 • Bij beëindiging van het melkveebedrijf dienen de melkveehouders de gronden eerst aan te bieden aan de provincie of aan een door de provincie ingestelde instantie ten behoeve van de pachtregeling. Aan verpachting worden onder andere de eisen gesteld van ten minste 80% blijvend grasland op het bedrijf, grondgebondenheid en kringlooplandbouw.

Houders van varkens en vleeskalveren

Houders van varkens en vleeskalveren die voor brongerichte technieken kiezen, krijgen maximaal een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag. Momenteel worden er innovaties getest die gebaseerd zijn op een brongerichte aanpak. Indien hiervan sprake is én het bedrijf op 19 juli 2017 voldeed aan het Besluit emissiearme huisvesting, is het mogelijk om een vergunbare aanvraag een half jaar later in te dienen. Wél dienen ze de stalaanpassingen gereed te hebben op 1 januari 2022.

Staldering

Momenteel geldt de regel dat als een veehouder 100 m2 wil uitbreiden, elders 110 m2 moet worden gesloopt. Dit gaat veranderen naar 120 m2. Dit geldt ook indien er geen sprake is van sloop, maar van herbestemming. Herbestemming blijft echter wel nog enkel mogelijk voor hokdieren, dus niet voor de melkveehouderijen.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de versnelling transitie veehouderij? Neem dan contact op met Jan Lauwerijssen, vastgoedadviseur, via telefoonnummer 013-4647272 of stuur Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jan
Portretfoto van Jan Lauwerijssen
Vastgoedadviseur
Bel
013-4647272