Verruiming van beroep voor omgevingsrecht

15 december 2021
Artikel

Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter, die bezwaren tegen overheidsbesluiten beoordeelt. Door twee uitspraken van de Raad van State zijn de mogelijkheden om beroep aan te tekenen verruimd.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Rechter doet uitspraak over verruiming beroep omgevingsrecht

Beroep voor omgevingsrecht

Door de uitspraken hoeven mensen als ze al eerder zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, voor een beroep bij de bestuursrechter voortaan géén direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn. Eerder was al bepaald dat als er geen zienswijze is ingediend door een belanghebbende er toch beroep kan worden ingediend door een belanghebbende.

Procedures

Er worden, bij ruimtelijke besluiten als vergunningverlening, twee procedures onderscheiden. De reguliere procedure waarbij een aanvraag wordt ingediend en een vergunning wordt verleend. Vervolgens bestaat er voor degene die zich hier niet in kunnen vinden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen, beroep en hoger beroep. Daarnaast kennen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uitgebreide procedure). Een aanvraag wordt ingediend en een ontwerpvergunning wordt ter inzage gelegd. Er kan zienswijze worden ingediend door degene die hier niet achterstaan. Vervolgens kan vergunning worden verleend en bestaat er de mogelijkheid van beroep en hoger beroep. In geval van een bestemmingsplanprocedure enkel beroep, als enige en laatste instantie, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen zienswijze, geen beroep

Een van de belangrijkste aspecten van de uitgebreide procedure is dat in de wet is bepaald dat degene die geen zienswijze heeft ingediend, niet-ontvankelijk is in beroep. Eenvoudig gezegd, als u geen zienswijze indient tegen een ontwerpbeslissing, wordt een beroep tegen de definitieve beslissing niet inhoudelijk behandeld.  

Geen belanghebbende, geen beroep

Daarnaast heeft de wetgever bepaald dat een zienswijze voor sommige besluiten door iedereen kan worden ingediend, maar dat beroep enkel mogelijk is voor een belanghebbende. Een belanghebbende bent u, wanneer uw belang rechtstreeks betrokken is bij een besluit.

Meer inhoudelijke procedures

Door de uitspraken kunnen meer mensen dus beroep aantekenen. Dit leidt er toe dat er meer inhoudelijke procedures gaan plaatsvinden. Daar waar voorheen door de rechter een beroep van een niet-belanghebbende of partij die geen zienswijze had ingediend, zonder inhoudelijke behandeling werd afgedaan, zal er toch ook een inhoudelijk oordeel moeten volgen over de ingediende gronden van beroep.  

Het is mogelijk dat de gronden van niet-belanghebbenden wellicht stranden op relativiteit. Relativiteit  betekent dat de bestuursrechter een beslissing niet vernietigt als dat waarop beroep wordt gedaan er niet toe strekt de belangen te beschermen van degene die er beroep op doet. Dit betekent echter wel dat rechters zaken inhoudelijk gaan beoordelen.  

De recente uitspraken van de Raad van State leiden waarschijnlijk tot meer beroepszaken. Bovendien betekent dit dat de rechter vaker een inhoudelijk oordeel moet vellen over de ingediende beroepsgronden én of de belangen worden geschonden van degene die beroep aantekent. Een inhoudelijke beoordeling gaat vaak gepaard met een mondelinge behandeling op een zitting. Dit betekent dat het langer duurt voordat er duidelijkheid is.

Meer weten?

Bent u vergeten een zienswijze in te dienen tegen een bestemmingsplan waarbij zaken in uw nadeel worden gewijzigd en wilt u in beroep? Wordt er beroep aangetekend tegen een aan u verleende milieuvergunning of wenst u beroep aan te tekenen tegen een verleende vergunning. Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over de verruiming? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John