Uitstel voor stoppende veehouders in Noord-Brabant

18 januari 2022
Artikel

Er is meer bekend geworden over de nog vast te stellen Omgevingsverordening Noord-Brabant. Deze verordening wordt opgesteld met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. De verordening moet tegelijk met deze wet in werking treden.   

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Uitstel voor stoppende veehouders in Noord-Brabant

Omgevingsverordening Noord-Brabant

Eén van de wijzigingen naar aanleiding van reacties op de ontwerp-omgevingsverordening heeft betrekking op de al langer bestaande regels over de aanpassing van stalsystemen in Noord-Brabant. In de Omgevingsverordening was al enige tijd opgenomen dat vanaf 1 januari 2024 de huisvestingssystemen op veehouderijen moeten voldoen aan strengere emissie(reductie)eisen. Het gaat hierbij om rechtstreeks werkende regels. Dat betekent dat de regels meteen voor veehouderijen gelden en dat er geen tussenkomst van een gemeente nodig is.

Uitzondering voor veehouders die willen stoppen

Aan deze regeling in de Omgevingsverordening wordt nu een nieuwe bepaling toegevoegd, waarin er een uitzondering wordt gemaakt voor veehouders die willen stoppen. Met deze uitzondering is het nog mogelijk om tot 1 januari 2028 dieren te houden. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

 • De veehouderij, waarvan het huisvestingssysteem deel uitmaakt, moet uiterlijk 1 januari 2028 de gehele bedrijfsvoering beëindigen en zal dat voor 1 januari 2024 kenbaar maken, met een door Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier en op de voorgeschreven wijze;  
 • Er moet worden geborgd dat het houden van vee uiterlijk 1 januari 2028 wordt gestaakt en dat alle verleende toestemmingen voor het houden van vee op de locatie per die datum worden ingetrokken;
 • Voor een veehouderij die is gevestigd binnen het werkingsgebied Beperkingen veehouderij wordt ingestemd dat het houden van vee planologisch wordt verboden op de locatie;  
 • Vanaf 1 januari 2024 zal maximaal het aantal dieren worden gehouden dat overeenkomt met de berekende emissie vanuit de stallen waarvan sprake zou zijn geweest als de toegepaste huisvestingssystemen zouden voldoen aan de tot 1 januari 2024 geldende emissiereductie-eisen.

De laatste voorwaarde betekent dat als een emissiereductie van 43% behaald moet worden door aanpassing van het huisvestingssysteem, de veehouder zo veel minder dieren moet gaan houden als nodig is om een reductie van 43% te bereiken.

Als peildatum geldt dat het aantal dieren dat op 1 juli 2022 op de locatie gehouden mag worden op grond van:

 • de omgevingsvergunning voor de N2000-activiteit op grond van de wet of
 • de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit of
 • de melding op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

De komst van de nieuwe Omgevingsverordening en de mogelijkheid om toch tot 2028 door te gaan met het houden van vee, roept vast vragen bij u op:

 • Wat betekent het voor uw vergunning?
 • Wat betekent het voor de aanwezige stikstofrechten? Wat kunt u daar nog mee doen?
 • Welke keuze heeft u nog in 2028?
 • Wat betekent het voor eventuele toekomstige deelname aan saneringsregelingen?
 • Wat gaat u tussentijds doen met de overige diergebonden productierechten?
 • Staat u stil bij de overige juridische en fiscale gevolgen?
 • Hoe ontwikkelt uw inkomen tot 2028?

Meer informatie of advies

Wilt u weten wat de bovenstaande regels voor uw bedrijf betekenen en hoeveel dieren u na 1 januari 2024 nog mag gaan houden tot 1 januari 2028? De specialisten van ABAB kunnen voor u een beoordeling maken. Overweegt u te stoppen? Dan helpen we u graag bij het maken van een plan voor de toekomst.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John