Stikstofmaatregelen provincie Noord-Brabant

10 november 2021
Artikel

Sinds mei 2019 is er veel te doen over het verkrijgen van een vergunning voor bouwen of dieren houden. De Raad van State legde door zijn uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een bom onder de vergunningverlening. Ondertussen zaten de Rijksoverheid en de provincies niet stil. Dit zijn de maatregelen en mogelijkheden voor veehouders in de provincie Noord-Brabant.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Stikstofmaatregelen provincie Noord-Brabant

Maatregelen en mogelijkheden stikstof provincie Noord-Brabant

De overheid moet soms kiezen tussen ruimte voor ondernemen of de klimaatdoelstellingen. Twee doelen die niet altijd samengaan. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor een programma opgesteld. Dit geldt als uitgangspunt om de komende jaren toe te werken naar een welvarende economie en een vermindering van de stikstofuitstoot.

Vrijwillige aankoop (piek-)belasters stikstof

Op 3 november 2020 is er een landelijke regeling gepubliceerd voor de opkoop van agrarische bedrijven met een hoge stikstofdepositie nabij Natura 2000-gebieden. Het gaat bij deze maatregel specifiek om stikstofgevoelige gebieden, die qua stikstofdepositie overbelast zijn. Met deze regeling krijgen provincies een eenmalige uitkering om bepaalde veehouderijen op te kopen en definitief te beëindigen. De stikstofdepositie wordt zo verminderd en stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden worden versterkt.

Ondernemers in de provincie Noord-Brabant kunnen zich vanaf 18 januari tot 1 maart 2021 vrijblijvend aanmelden voor de opkoopregeling. Komt u niet in aanmerking voor deze regeling? In het voorjaar van 2021 stelt de Rijksoverheid een tweede stoppersregeling beschikbaar: de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor op termijn onder andere melkveebedrijven zich kunnen aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maatregelen voor de vermindering van stikstofuitstoot

In het beleid van de provincie zijn maatregelen opgenomen die bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot. Zo moeten sinds enige tijd (bestaande) huisvestingssystemen op veehouderijen voldoen aan de eisen van de interim omgevingsverordening. Het betreft emissiereducerende eisen, die periodiek worden aangescherpt aan de stand der techniek. De datum waarop de maatregelen getroffen moeten zijn, is nu gesteld op 1 januari 2024.

Daarnaast is in de interim omgevingsverordening bepaald dat bij aanpassing of verandering (bijvoorbeeld een nieuwe stal en/of een uitbreiding of renovatie van een stal) het toe te passen huisvestingssysteem op dierplaatsniveau moet voldoen aan de op dat moment geldende eisen.

Om met bestaande stalsystemen te voldoen aan de emissie-eisen biedt de verordening na wijziging de keuze uit twee opties:

  1. De veehouderij en alle daarbinnen toegepaste huisvestingssystemen voldoen gemiddeld op bedrijfs(locatie)niveau aan de eisen, zoals opgenomen in bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.
  2. Elk huisvestingssysteem binnen een bestaande stal voldoet individueel aan de eisen uit bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.

Voor stalsystemen die korter dan twintig jaar (bij rundvee) of vijftien jaar (bij de overige diercategorieën) geleden zijn toegepast, geldt een uitzondering. Die systemen mogen gedurende die periode, gerekend vanaf het moment dat de vergunning onherroepelijk is geworden of de melding is gedaan, nog toegepast worden. Als die periode is verlopen, geldt automatisch dat de stalsystemen moeten worden aangepast aan de dan geldende eisen.

Mogelijkheden van vergunningverlening Wet natuurbescherming

Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant opgesteld. Deze beleidsregel geeft ruimte tot ontwikkelen en geeft aan hoe de provincie omgaat met in- en extern salderen en verleasen van stikstof.

Intern salderen

Bij uitbreiding van uw bedrijf mag de stikstofdepositie niet toenemen. Door bijvoorbeeld emissiereducerende technieken te installeren, zorgt u ervoor dat de uitstoot niet toeneemt. U lost het binnen uw eigen bedrijf op: intern salderen.

Sinds de wijziging van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2020 en gezien de recente jurisprudentie van de Raad van State is voor intern salderen geen vergunning meer vereist, ondanks dat de provincie hiervoor nog wel beleid voert.

Extern salderen

Als intern salderen geen optie is, dan kunt u (een deel van) de stikstofrechten van een stoppende veehouder overnemen. U kunt dan, kortgezegd, 70% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 30% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen en draagt daarmee bij aan het verlagen van de totale stikstofneerslag. U lost het probleem buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen.

Verleasen

Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft (bijvoorbeeld voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden), kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke vorm van extern salderen, waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de stikstofmaatregelen van de provincie Noord-Brabant? Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over de stikstofmaatregelen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John