Invoering WBTR en de gevolgen voor uw statuten

14 juli 2021
Artikel

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor stichtingen, coöperaties en verenigingen in werking getreden. De wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van bestuurders en/of toezichthouders van genoemde rechtspersonen. Belangrijke vraag hierbij is: moet u actie ondernemen en zo ja, wanneer?

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bestuurder in gesprek over gevolgen statuten WBTR

WBTR: wijziging inrichten van het bestuur en toezicht

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) regelt een aantal belangrijke onderwerpen rond de inrichting van het bestuur en toezicht. Voor de bv zijn die onderwerpen al uitgebreid in de wet geregeld. Vanwege het (maatschappelijk) belang voor de stichting, vereniging, coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij krijgen deze onderwerpen nu ook een wettelijke regeling in de hoofdstukken over deze rechtsvormen in het Burgerlijk Wetboek. Veel organisaties maakten de afgelopen maanden een inschatting van de gevolgen van de nieuwe wetgeving.

Overgangstermijn van vijf jaar

De overgangswetgeving gaat uit van een overgangstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat de statuten niet direct aangepast hoeven te worden. Dit biedt ruimte om de statuten bij de eerstvolgende (materiële) statutenwijziging aan te passen.

In een aantal gevallen is bijzondere aandacht nodig:

  • Het ontbreken van een regeling voor ontstentenis en belet
    De huidige statuten bevatten nog geen bepaling over hoe de taken en bevoegdheden worden ingevuld bij ontstentenis (bijvoorbeeld bij defungeren en/of ontslag) of belet (bijvoorbeeld door langdurige ziekte en/of schorsing) van alle bestuurders en/of toezichthouders.
  • In de statuten staan afspraken over de stemverhouding
    De huidige statuten bevatten een bepaling dat een bepaalde bestuurder of toezichthouder meer stemmen kan uitbrengen dan alle andere bestuurders bij elkaar.

Gevolgen van de overgangstermijn

Staan er in uw statuten bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wet? Dan zijn deze statuten vanaf vijf jaar na inwerkingtreding van de wet niet meer geldig. Er kan dan geen beroep meer op worden gedaan.

Stapelen nieuwe wetgeving

Veel notarissen krijgen vragen over de WBTR en het verzoek om de statuten van stichtingen en verenigingen aan te passen. Door de overgangswetgeving kan dit over een langere periode worden verdeeld. Die flexibiliteit brengt ook een risico met zich mee. De WBTR is niet de eerste wijziging, ook bij eerdere wetswijzigingen werd gekozen voor een overgangsregeling, waardoor het niet noodzakelijk was de statuten direct aan te passen. Een optelsom van al deze wijzigingen kan als resultaat hebben dat er in de loop der jaren een set verouderde statutaire bepalingen is ontstaan. U doet er verstandig aan dit na te (laten) kijken.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WBTR? Neem contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht en mediator, via telefoonnummer 013- 4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
013–4647180