Intern salderen kan zonder vergunning

4 juni 2021
Artikel

De Raad van State heeft een nieuwe uitspraak gedaan over de stikstofproblematiek. Ze oordeelde dat er na de wijziging van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2020 geen vergunning vereist is voor intern salderen.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
het intern salderen van het natuurgebied zonder vergunning

Intern salderen

Bij uitbreiding van uw bedrijf mag de stikstofdepositie niet toenemen. Door binnen uw eigen bedrijf bij bijvoorbeeld uitbreiding van de veestapel emissiereducerende technieken te installeren, zorgt u ervoor dat de uitstoot niet toeneemt. U lost het binnen uw eigen bedrijf op. Dit heet intern salderen.

Nieuwe wet natuurbescherming

Sinds de wijziging van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2020 was voor veel ondernemers onduidelijk of er bij intern salderen een vergunning vereist was. In de Wnb staat dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied. De vergunning is vereist als het project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten toch significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Een uitbreiding van bestaande stallen of het wijzigen van stalsystemen wordt aangemerkt als een project volgens de Wnb. Vervolgens was de vraag of voor deze activiteit na 1 januari 2020 een vergunning is vereist als op basis van interne saldering er geen significante gevolgen zijn voor een Natura 2000-gebied.

Uitspraak Raad van State

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State hierover de knoop doorgehakt.  Van belang was dat de natuurvergunning waarvan de intrekking werd verzocht, verleend was op basis van intern salderen.

Het betrof een zogenoemde verslechteringsvergunning, die vereist was voor activiteiten die geen significante gevolgen konden hebben voor een Natura 2000-gebied. De Raad van State kwam tot een uitleg van de wettekst dat de vergunningsplicht voor activiteiten die geen significante gevolgen konden hebben voor een Natura 2000-gebied, komt te vervallen. Voor intern salderen is dus niet langer een vergunning vereist.

Voor- en nadelen

U heeft geen vergunning meer nodig, als u door middel van intern salderen de emissie van stikstof kunt verlagen. Dit vermindert de administratieve last. Nu u op papier geen uitdrukkelijke toestemming meer krijgt voor een verandering in relatie tot de stikstof-emissie, is er wellicht enige onzekerheid.

Het is namelijk niet duidelijk of u wel of niet voldoet aan de eisen van de Wnb. Heeft de wijziging nu wel of geen significante gevolgen voor een Natura-2000 gebied? De vraag wordt niet vooraf beoordeeld, maar kan achteraf aan de orde komen door middel van een handhavingsprocedure. Bovendien kunnen er wijzigingen optreden in het Aerius-systeem (of in de emissiereducerende maatregelen), waardoor er een hogere emissie en depositie wordt berekend op gevoelige Natura-2000 gebieden. In dat geval zou u wellicht niet meer voldoen aan de eisen.

Oplossingen

U kunt dit voorkomen door in ieder geval aan te tonen dat u tijdens het project wel voldeed aan de eisen van de Wnb. Door het maken van een eigen berekening en het bewaren van die gegevens kunt u problemen voorkomen. De datum van wijziging kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een melding op grond van het Activiteitenbesluit of door de aanvraag van een omgevingsvergunning. U moet op grond van het Activiteitenbesluit soms een melding doen bij het bevoegd orgaan van de wijzing in activiteiten (meer of minder dieren houden) of in sommige gevallen moet u een aanvraag omgevingsvergunning (OBM, wijzigen inrichting of bouwen) doen. De minister heeft nog een suggestie gegeven. Degene die intern saldeert kan toch een vergunning aanvragen. Het bevoegd gezag kan dan op deze aanvraag beslissen door een positieve afwijzing van de aanvraag of door het buiten behandeling laten van de aanvraag. Beide oordelen worden gezien als besluiten en zijn vatbaar voor bezwaar en beroep en kunnen dus in rechte vast komen te staan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over salderen en de eisen die daarbij komen kijken? Neem voor meer informatie of advies contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Reinier-John een e-mail.

Wilt u meer weten over intern salderen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John