Informatieplicht werkgevers bij verjaring of verval vakantiedagen

21 juli 2021
Artikel

Veel werknemers gaan binnenkort van een welverdiende vakantie genieten, als de coronamaatregelen het toelaten. Toch wil of kan niet iedereen op vakantie. Er zijn dan ook veel werknemers die hun dagen opsparen. Wat betekent dit voor u als werkgever?

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Screensaver met een afbeelding van een tropisch strand met ligstoel en parasol

Actieve informatieplicht en zorgplicht opnemen van vakantiedagen

U heeft een actieve informatie- en zorgplicht om werknemers te bewegen vakantiedagen op te nemen. Dit betekent dat u uw werknemers proactief, tijdig en precies moet informeren over een eventueel verlies van vakantierechten bij niet tijdige opname.

Wettelijke en bovenwettelijk dagen en vervaltermijn

Hierbij moet u onderscheid maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen voor wat betreft de verjarings- en vervaltermijnen. Een werknemer die fulltime (40 uur) werkt, heeft jaarlijks recht op twintig wettelijke vakantiedagen. De vakantiedagen boven dit wettelijke minimum worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar, waarin ze zijn opgebouwd, tenzij uw werknemer niet in staat is geweest de vakantiedagen op te nemen. U kunt ten gunste van uw werknemer afwijken van deze termijn. Dit moet u wel schriftelijk vastleggen. U kunt dus ook schriftelijk een vervaltermijn van bijvoorbeeld negen maanden of een jaar overeenkomen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar.

Nalaten van de informatieplicht

Wat als u de actieve informatieplicht nalaat of niet kan bewijzen dat u dit heeft gedaan? Dan verliest uw werknemer zijn aanspraak op vakantie niet. Dit kan tot gevolg hebben dat u aan het einde van het dienstverband een fors aantal extra vakantiedagen (meer dan verwacht) moet afrekenen. Informeer uw werknemers dan ook ten minste eenmaal per jaar (schriftelijk) over:

  • het saldo openstaande vakantiedagen;
  • dat ze deze dagen vóór de van toepassing zijnde vervaldatum (of verjaringstermijn) moeten opnemen;
  • als dat niet gebeurt de dagen komen te vervallen (of verjaren).

Atv-dagen vallen niet onder de vakantiedagenregelgeving. Deze kunt u dus wel na een bepaalde tijd laten vervallen.

Langdurig arbeidsongeschikt

Als een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet in staat is geweest om vakantiedagen op te nemen voordat ze vervallen, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Een werknemer is niet in staat om vakantiedagen op te nemen als hij bijvoorbeeld langdurig arbeidsongeschikt is hierdoor (tijdelijk) vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. De beoordeling hiervan is aan de bedrijfsarts. Kan een werknemer gedeeltelijk re-integreren? Dan mag ook van hem worden verwacht dat hij voor zijn herstel vakantiedagen opneemt. Bepalend voor de vraag of de gehele vakantie van het saldo kan worden afgehaald, is of de werknemer kan genieten van de vakantie. Daarover maakt u als werkgever afspraken met uw werknemer. Een beslissend oordeel kunt aan de bedrijfsarts vragen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het vervallen of verjaren van vakantie-aanspraken? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over uw informatieplicht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard