Definitieve vaststelling NOW 1.0 ontvangen? Let op onvoorziene correcties!

31 augustus 2021
Artikel

Tienduizenden ondernemingen deden begin 2020 een beroep op de NOW-regeling. Werkgevers ontvingen van UWV een voorschot op een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij de definitieve vaststelling van NOW 1.0 zorgt dit echter voor onduidelijkheden.

Portretfoto Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
medewerkers achter laptop

Correcties bij vaststelling NOW 1.0

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door corona te maken hadden met een substantieel omzetverlies van ten minste 20%. Deze bedrijven kwamen in aanmerking voor een voorschot. De hoogte van het voorschot werd gebaseerd op de verwachte omzetdaling over drie aaneengesloten maanden in de periode maart tot en met juli 2020, afgezet tegen 25% van de omzet in geheel 2019. Daarna was het tijd voor de definitieve vaststelling van de aanvraag, waarbij de vergelijking plaatsvond met de omzetdaling. Op basis hiervan wordt het uiteindelijke subsidiebedrag vastgesteld en toegekend. Maar let op: ook in de hoogte van de loonsom kunnen er correcties volgen, waarin het percentage van de omzetdaling niet meer telt.

Loonsomdaling

Zo volgt er een correctie als de loonsom van maart tot en met mei 2020 (exclusief het betaalde vakantiegeld) lager is dan drie maal de loonsom over januari 2020. Mogelijke oorzaken van een relatief hogere loonsom in januari ten opzichte van de lagere loonsom nadien kunnen divers zijn:

  • minder of geen overuren, minder of geen toeslagen;
  • het minder of niet oproepen van oproepkrachten;
  • het niet verlengen van eerder aflopende arbeidscontracten;
  • lagere loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte;
  • een (pensioen)ontslag van werknemers;
  • het overlijden van een werknemer.

Rekenvoorbeeld lagere loonsom

Als al uw werknemers voor de coronacrisis gemiddeld 45 uur per week werkten, zou dit gaan om 40 uren à 100% en 5 overuren à 130%. Nu er door de crisis minder werk is, zet u al deze werknemers nog maar 40 uur per week in. Er is dus geen sprake meer van overuren of van toeslagen en de loonsom neemt af met zo’n 14%. Stel dat de loonsom over januari 2020 € 90.000 bedroeg en over maart tot en met mei 2020 14% lager uitviel, komt dit uit op € 232.200. Een lagere loonsom dus, zodat er een correctie plaatsvindt: ((€ 90.000 x 3) -/- € 232.200) x 1,30% opslag x factor 0,9 = € 44.226.

Uitgaande van een verwachte en uiteindelijke omzetdaling van 60%:

  • Tegemoetkoming loonkosten bij de aanvraag: omzetdaling 0,60% x € 90.000 x 3 maanden x 1,30% x factor 0,9 = € 189.540
  • Tegemoetkoming na de correctie vanwege de lagere loonsom: € 189.540 -/- € 44.226 = € 145.314

Een verlaging in de loonsom van 14% leidt hier tot een verlaging in de subsidie van 23%. Hoe lager het percentage van de daadwerkelijke omzetdaling, hoe groter het negatieve effect van de correctie op de uiteindelijke subsidie.

Loonsomstijging

Volledigheidshalve vermelden we ook een latere wijziging (juni 2020) in de regeling van NOW 1.0. Bij een loonsom van maart tot en met mei 2020 die hoger is dan drie maal de loonsom over januari 2020, wordt het meerdere alsnog (deels) meegenomen voor de vaststelling van de uiteindelijke subsidie. De loonsom van de maand maart 2020 maal drie wordt daarbij gehanteerd om tot een verhoging te komen van de tegemoetkoming.

Ontslagaanvraag en rekenvoorbeeld

Ook als tussen 18 maart 2020 en 31 mei 2020 bij UWV Werkbedrijf een ontslagprocedure op bedrijfseconomische gronden heeft plaatsgevonden, vindt er een correctie plaats. Deze is meer een ‘strafkorting’ van 50%, berekend vanuit het loon over januari 2020 van die betreffende werknemer(s). Meer precies: brutoloon januari x 3 x 1,30% x factor 0,9 x 1,50% korting. Dus als het loon van deze werknemer destijds € 3.000 bedroeg, vindt er een vermindering van de subsidie plaats van: € 3.000 x  3 x 1,3 x 0,9 x 1,5 = € 12.150. Met dit bedrag wordt de definitieve subsidie verlaagd.

Bezwaar en maatwerk UWV

De bedoeling van de NOW-regeling was dat werkgevers hun werknemers in dienst konden houden en voor evenveel uren als voorheen. Een lagere loonsom en/of ontslag op bedrijfseconomische gronden strookt niet met de bedoeling, waardoor deze correcties verwerkt zijn in de regeling. Weet dat bij sommige correcties vanwege een loonsomdaling het UWV ten onrechte de incidentele beloningen meetelt in de loonsom van januari 2020 of maart 2020. Bezwaar instellen kan heel zinvol zijn, aangezien het UWV alleen maatwerk levert in bezwaarprocedures en niet bij de reguliere definitieve vaststelling.

Meer weten?

Heeft u een definitieve vaststelling ontvangen met een correctie? Reken dan zeker na of u de correctie door maatwerk kunt verlagen of volledig ervan afhalen. Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, voor een vrijblijvende afspraak, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Download whitepaper icoon

Tien belangrijke aandachtspunten bij insolventie

Wat moet u doen als u niet meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen door de gevolgen van de coronacrisis?
Download het whitepaper