Aandachtspunten bij reorganisatie van uw personeel in crisistijd

12 juni 2021
Artikel

Door de aanhoudende coronacrisis bent u wellicht genoodzaakt om binnen uw totale personeelsbestand (vast en flexibel personeel) te reorganiseren. Een reorganisatietraject vergt een zorgvuldige voorbereiding. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
Personeel praat over aandachtspunten bij reorganisatie van personeel in crisistijd

Bepaal de juiste bedrijfseconomische reden

Als u besluit om te reorganiseren, moet u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het UWV hanteert een zestal categorieën aan bedrijfseconomische omstandigheden. U moet een keuze maken voor een of meer omstandigheden die in uw situatie van toepassing zijn. Elke omstandigheid zult u afzonderlijk met stukken moeten onderbouwen. Het is dan ook belangrijk dat u voorafgaand aan het indienen van een ontslagaanvraag goed nadenkt over de bedrijfseconomische omstandigheid die voor u geldt en of u deze reden aan de hand van de door het UWV gevraagde stukken ook aannemelijk kunt maken.

Informeer de ondernemingsraad en/of vakbonden

Het komt regelmatig voor dat bedrijven vergeten de ondernemingsraad of vakbond te informeren over een voorgenomen reorganisatie. De ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de Ondernemingsraden een zogenaamd adviesrecht. De vakbond moet u inschakelen wanneer u binnen een periode van drie maanden het ontslag wilt realiseren van twintig of meer personeelsleden. Deze meldingsplicht geldt op basis van de Wet melding collectief ontslag. Het UWV toetst de raadpleging van de ondernemingsraad of meldingsplicht aan de vakbond actief.

Ontslag moet in verhouding staan tot omzetverlies

Om het UWV te overtuigen van de noodzaak om een x-aantal personeelsleden te ontslaan, is het van belang dat de afvloeiing in verhouding staat tot de bedrijfseconomische noodzaak. Als het omzetverlies bijvoorbeeld 20% bedraagt, is het in beginsel niet proportioneel om 80% van het personeel te ontslaan. Het UWV bekijkt of de ondernemer redelijkerwijs op basis van de aangevoerde argumenten tot een bepaalde reorganisatieomvang binnen het personeelsbestand kan komen. Een goede onderbouwing met bijbehorende documentatie is hierbij essentieel.

Pas het afspiegelingsbeginsel juist toe

Een ander belangrijk aspect bij een reorganisatie is het afspiegelingsbeginsel. Via het toepassen van dit beginsel moet u als werkgever aantonen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Voordat u ontslagen wilt doorvoeren binnen uw vaste personeelsbestand, moet u eerst afscheid nemen van uw tijdelijke arbeidskrachten (uitzendkrachten of werknemers met een aflopend tijdelijk contract). Ook moet u per niet-uitwisselbare functiecategorie aangeven hoeveel werknemers er moeten afvloeien. Vervolgens wordt er verdeeld over een aantal leeftijdscohorten gekeken welke dienstverbanden kunnen worden beëindigd. Belangrijk is dat u voor het UWV duidelijk maakt welke functies er binnen de onderneming zijn en welke werknemers deze functies vervullen. Om te beginnen volgt de functie van de werknemer uit de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het raadzaam dat u een functieprofiel aan het UWV kunt overleggen. Zo kunt u aantonen dat een functie niet uitwisselbaar is met een andere functie en voorkomt u dat een voor ontslag voorgedragen werknemer kan claimen dat hij of zij andere werkzaamheden verricht.

Laat uw herplaatsingsinspanningen zien

Een onderdeel van de ontslagaanvraag waar in de rechtspraak over geprocedeerd wordt, is de herplaatsingsverplichting van de werkgever. Het UWV verplicht u te laten zien wat u gedaan heeft om te voorkomen dat uw werknemer werkloos wordt. Wanneer u bijvoorbeeld op het moment van de reorganisatie nog vacatures heeft uitstaan, moet u richting het UWV kunnen beargumenteren waarom de voor ontslag voorgedragen werknemer niet in aanmerking komt voor deze vacature. Wel heeft u een zekere beoordelingsruimte om te voldoen aan deze eis in reorganisatietrajecten. Het is belangrijk dat u dit wezenlijke onderdeel van de ontslagaanvraag goed kunt toelichten.

Actie en zorgvuldigheid

Een reorganisatie binnen het personeelsbestand vraagt van u een goede, maar bovenal zorgvuldige voorbereiding. Heeft u het traject goed op de rit? Dan voorkomt u hiermee onnodige discussies met werknemers. Daarnaast verkleint u de kans dat u de reorganisatie niet door kunt zetten, bijvoorbeeld omdat het UWV u toestemming weigert afscheid te nemen van het personeel. Een arbeidsrechtjurist kan u hierbij ondersteunen.

Meer weten?

De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van reorganiseren van het personeel tijdens crisistijd. Neem voor meer informatie of advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht en mediator, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over reorganisatie? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
013-4647180
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie