Wet toekomst pensioenen: wat vertel ik aan mijn werknemers?

1 augustus 2022
Artikel

Wat is de impact van de Wet toekomst pensioenen voor uw werknemers? Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pensioenregeling tijdig is aangepast aan de nieuwe wetgeving. Maar het is ook belangrijk om uw werknemers tijdig te informeren over de veranderingen die van toepassing zijn op hun eigen pensioenregeling. Zo neemt u onrust weg

Portretfoto Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Ondernemer en werknemer in gesprek over Wet toekomst pensioenen

Verplichte pensioenregeling bij bedrijfstakpensioenfonds

Er is een groot verschil of uw onderneming verplicht deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds of dat u een eigen pensioenregeling heeft bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling.

In het eerste geval heeft u geen keuze en past het pensioenfonds in samenspraak met de sociale partners de pensioenregeling zo aan dat deze voldoet aan de nieuwe wetgeving. Voor werknemers zijn de veranderingen binnen de pensioenfondsensector het grootst. De huidige gegarandeerde pensioenuitkering wordt vervangen door een systeem waarin de betaalde premie belegd wordt en de pensioenuitkering afhankelijk wordt van het gerealiseerde beleggingsrendement. Ook het al opgebouwde garantiepensioen wordt omgezet naar een beleggingspot voor werknemers. Dit kan nogal wat consequenties hebben voor uw werknemers. Zowel tijdens de opbouw- als in de uitkeringsfase krijgen uw werknemers te maken met schommelingen in de pensioenhoogte. Het uitgangspunt in de nieuwe wetgeving is niet langer de opbouw van pensioenaanspraken, maar alleen de inleg van pensioenpremies. Op korte termijn kunt u uw werknemers al informeren over deze wijzigingen in hun pensioenregeling. Nadat het pensioenfonds definitief heeft besloten hoe de nieuwe regeling eruit komt te zien, kunt u uw werknemers (individueel) informeren over de impact op hun pensioenopbouw.  

Pensioenregeling bij verzekeraar of Premiepensioeninstelling (PPI)

Bent u niet verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds? Dan heeft u zelf de regie in handen en moet u de huidige pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Ondanks het feit dat er een overgangsrecht bestaat waarin de meeste bestaande pensioenregelingen voortgezet kunnen worden tot 1 januari 2027, is het verstandig om alvast uw werknemers te informeren over welke veranderingen er specifiek voor hun pensioenregeling op stapel staan.

Voordat u uw werknemers goed kunt informeren moet u natuurlijk zelf inzicht hebben in de mogelijke keuzes en consequenties van de aanpassingen aan de bestaande pensioenregeling. Zorg voor een impactanalyse op de bestaande pensioenregeling, zodat u inzicht krijgt hoe bij de verschillende opties de kosten voor u als werkgever en het pensioenresultaat voor uw werknemers worden beïnvloed. Aan de hand van deze analyse kunt u bepalen welke koers u wilt varen en vervolgens uw werknemers op de hoogte brengen van de wijzigingen die specifiek voor hen van toepassing zijn. Door tijdig met uw werknemers te communiceren voorkomt u onrust binnen de organisatie. Veranderingen in de pensioenwetgeving leiden in het algemeen vaak tot negatieve reacties bij werknemers zonder dat zij daadwerkelijk op de hoogte zijn van de impact op hun specifieke situatie.

Maak keuze met behulp van impactanalyse

Iedere werkgever met een beschikbare premiestaffel vraagt zich af wat te doen. Het lijkt het makkelijkst om van het overgangsregime gebruik te maken. Maar het is de vraag of dat voor u ook de verstandigste beslissing is. In het belang van uw onderneming moet de keuze om al dan niet gebruik te maken van het overgangsregime weloverwogen en onderbouwd plaatsvinden. Er zijn voldoende argumenten beschikbaar waarom de overstap naar een regeling met een vast premiepercentage voor bestaande en nieuwe werknemers interessant kan zijn.

  • Geen onderscheid tussen werknemers, iedereen heeft dezelfde toezegging.
  • Gelijke, voorspelbare pensioenlasten.
  • Meteen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.
  • Arbeidsmobiliteit van oudere werknemers handhaven.

Ook hier is het belangrijk om weloverwogen en cijfermatig onderbouwd de juiste keuze te maken. Hoe hoog moet het vaste premiepercentage dan zijn? Op deze vraag is geen eenvoudig of eenduidig antwoord te geven. Eerst moet u het pensioenbeleid voor de toekomst bepalen. Er zijn grofweg drie scenario’s die u hierbij kunt kiezen, waarbij een bijpassend vast premiepercentage berekend kan worden in een impactanalyse:

Handhaven van het ambitieniveau van de huidige pensioenregeling

Bij aanvang van de pensioentoezegging is een bepaalde ambitie het uitgangspunt geweest, bijvoorbeeld een pensioeninkomen van 70% van het gemiddelde salaris. 

Vergelijkbare pensioenuitkomsten huidige pensioenregeling

Uw werknemers mogen er niet (of zo min mogelijk) op achteruitgaan qua op te bouwen pensioenkapitaal.

Handhaven van het huidige kostenniveau

U wilt de pensioenlasten gelijk houden en budget neutraal overstappen op een vast premiepercentage. Bij dit scenario is het belangrijk om ook naar de gevolgen voor de pensioenuitkomsten van de werknemers te kijken.

De impactanalyse houdt ook rekening met andere parameters die specifiek op uw onderneming van toepassing zijn. Zoals de huidige, gemiddelde leeftijd in combinatie met het aannamebeleid, de gemiddelde arbeidsduur, de verwachte groei en ontwikkeling van de onderneming. Deze kunnen uiteindelijk doorslaggevend zijn voor de keuze om wel of niet gebruik te maken van het overgangsregime en het juiste moment om de nieuwe pensioenregeling te introduceren. Nadat u de impactanalyse heeft laten uitvoeren weet u waar u aan toe bent en kunt u vervolgens ook uw medewerkers goed informeren over de wijzigingen in hun pensioenregeling.

Meer weten of advies?

Heeft u nog vragen of wilt u met ons van gedachte wisselen over de impactanalyse en/of de communicatie naar uw medewerkers? Neem contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Erwin een e-mail.

Wilt u meer weten over de impactanalyse en/of de communicatie naar uw medewerkers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan