Werknemers in Nederland en ziekte

Uw werknemer is ziek. Dat is uiteraard vervelend voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Nederland kent een aantal zeer specifieke aandachtspunten als het gaat om zieke werknemers. 

 

Portretfoto van Ingrid van Eijk
Geschreven door:
Ingrid van Eijk Jurist arbeidsrecht
Lege vergaderzaal

Ziektereglement

Wat moet uw werknemer doen wanneer hij ziek is? Hij moet zich in ieder geval tijdig ziek melden. Als werkgever is het dan ook verplicht vooraf schriftelijk redelijke voorschriften aan uw werknemers kenbaar te maken over verzuim en hoe daarbij te handelen. Wat wel en niet mag en moet. Het hanteren van een ziektereglement is dan ook raadzaam. In een ziektereglement staan de bedrijfseigen regels beschreven, zoals: 

  • Bij wie en uiterlijk hoe laat de werknemer zich/haar moet ziekmelden;
  • Dat altijd het verpleegadres bekend moet zijn bij de werkgever tijdens ziekte; 
  • Of dat de werknemer moet meewerken aan controlebezoek van een Arbo-arts. 

Meestal wordt dit ziektereglement samen met een arbeidsovereenkomst ondertekend zodra de werknemer nieuw in dienst treedt.

Belangrijk aandachtspunt is dat werknemers in Nederland bij ziekmelding geen doktersbrief hoeven te overleggen. Nederland kent dit in veel landen geldende systeem niet.

Loondoorbetaling van maximaal 104 weken

De Nederlandse wet verplicht u bij ziekte het loon van de zieke werknemer gedurende een periode van maximaal 104 weken (gedeeltelijk) door te betalen. 

Als een werknemer ziek wordt, moet hij of zij minstens 70% van het loon en minimaal het Nederlands minimumloon ontvangen tijdens het eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar bent u verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen. Dit loon hoeft echter niet meer aangevuld te worden tot het minimumloon. 

Betaalt u de werknemer meer uit dan het maximumdagloon of ontvangt hij (naast een salaris) andere loonvormen dan geld, laat u dan informeren over of en zo ja, hoe dit in de verloning moet te worden betrokken.

Re-integratieverplichting

Is uw werknemer ziek? Dan bent u als werkgever verplicht om er samen met uw werknemer en zo nodig met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts voor te zorgen dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dit kan eventueel kosten aan verzuimbegeleiding, re-integratie en vervanging met zich meebrengen. De terugkeer kan zijn in de eigen of in een (tijdelijk) aangepaste functie binnen uw organisatie, en zo nodig elders. 

Voldoet u niet aan de hiermee gemoeide wet- en regelgeving, dan kan de 104 weken loondoorbetaling worden verlengd van twee jaar naar drie jaar. Dit wilt u uiteraard voorkomen.

Ziekteverzuimverzekeringen

De bovenstaande zaken kunnen voor werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt hoge kosten met zich meebrengen. Naast goed overwogen beleid rondom ziekte van werknemers, is het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering voor veel werkgevers een aanvullend middel om eventuele kosten wegens ziekte van werknemers (deels) op te vangen.

Neemt u werknemers in dienst in Nederland, laat u dan goed informeren over de Nederlandse wet- en regelgeving rondom ziekte en ziekteverzuim. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ingrid