Stikstofproblematiek: vergunningaanvragen weer van start

3 december 2019
Artikel

De afgelopen maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest omtrent de stikstofdiscussie. Nadat de Raad van State op 29 mei 2019 een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), heeft vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming lange tijd stilgelegen. De regering heeft op 4 oktober 2019 inzicht gegeven in hun aanpak om het stikstofprobleem op te lossen. De toestemmingverlening van vergunningaanvragen kan weer van start gaan.

Portretfoto van Jan Lauwerijssen
Neem contact op met:
Jan Lauwerijssen Vastgoedadviseur
Vergunningaanvraag ondertekenen

Richtlijnen vergunningverlening

Activiteiten die een depositiewaarde hebben van 0,00 mol per hectare per jaar, kunt u zonder vergunning uitvoeren. Activiteiten waarvoor in het verleden al een vergunning wet Natuurbescherming is verleend, en waarbij de vergunning onherroepelijk is geworden, kunt u voortzetten. Wel binnen de grenzen van de verleende vergunning. Heeft u de activiteit onder het PAS gemeld of mocht u de activiteit uitvoeren zonder melding of vergunning? Dan heeft u een vergunning wet Natuurbescherming nodig. Voor deze groep wordt gezocht naar een oplossing om de activiteit te legaliseren. De regering handhaaft in ieder geval niet actief.

Maatregelen kabinet stikstofproblematiek

Het kabinet heeft een drietal maatregelen bekendgemaakt waarmee gedane vergunningen en/of meldingen kunnen worden vergund/geaccepteerd. Dit zijn:

  1. snelheidsverlaging op autosnelwegen naar maximaal 100 km/uur tussen 06:00 en 19:00 uur;
  2. ammoniakreductie via voermaatregelen voor veehouderijen;
  3. warme saneringsregeling voor de varkenshouderij.

De maatregelen worden via een spoedwet op korte termijn doorgevoerd. De maatregel die ziet op de snelheidsverlaging wordt medio maart 2020 doorgevoerd. Maar wat als u uw dieraantallen wenst uit te breiden? Als uit de berekening volgt dat ten opzichte van de referentiedatum er meer stikstofdepositie plaatsvindt dan 0,00 mol per hectare per jaar, dan is een vergunning wet Natuurbescherming verplicht. 

Intern salderen als oplossing voor verlenen vergunning

In sommige gevallen kunt u met intern salderen een vergunning wet Natuurbescherming krijgen. Als intern salderen geen optie is of als er alsnog sprake is van een toename van stikstofdepositie ná intern salderen, dan moet er een ecologische voortoets plaatsvinden. Bij intern salderen wordt rekening gehouden met de feitelijk gerealiseerde en vergunde capaciteit.

Ecologische voortoets

Blijkt uit de ecologische voortoets dat er geen significante effecten optreden bij Natura 2000-gebieden? Dan kunt u de activiteit realiseren. Is niet uitgesloten dat er significante effecten optreden? Dan vindt er een passende beoordeling in het licht van instandhoudingdoelstellingen van Natura 2000-gebieden plaats. In deze beoordeling moet worden vastgesteld dat er geen risico is op aantasting van natuurlijke kenmerken. Het is bij deze beoordeling mogelijk om de negatieve effecten van een project te salderen met de positieve effecten van het (gedeeltelijk) intrekken van de vergunning van een ander project, het extern salderen. Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Ook moet er getoetst worden aan de beleidsregels van het bevoegd gezag. Er geldt ook een generiek afromingspercentage van 30%.

ADC-toets

Is schade niet te voorkomen? Dan is een vergunningverlening enkel mogelijk met een ADC-toets. De ADC-toets houdt in dat er geen alternatieven zijn, er dwingende redenen van groot openbaar belang spelen en er compensatie van Natura 2000-gebieden plaatsvindt. Het betreft dus enkel de grote projecten, zoals de aanbouw van een snelweg, die in aanmerking komen voor een ADC-toets.

Inzicht in vergunningen op locatie

Omdat in de toekomst de handhaving in het kader van de vergunning wet Natuurbescherming toeneemt, is het van belang dat u weet welke vergunningen op locatie gelden en of u met uw huidige dierbezetting voldoet aan de huidige wet en regelgeving rondom de wet Natuurbescherming.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het verlenen van vergunningen? Neem dan contact op met Jan Lauwerijssen, vastgoedadviseur, via telefoonnummer 013-4647272 of stuur Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over vergunningen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Jan
Portretfoto van Jan Lauwerijssen
Vastgoedadviseur
Bel
013-4647272