Ondernemingsstructuur met eigen bv als partner

29 april 2020
Artikel

In de afgelopen jaren zijn in de varkenshouderij goede resultaten behaald en daarom is dit een goed moment om de structuur van uw onderneming onder de loep te nemen. Een herstructurering van uw onderneming kan namelijk belastingbesparing bieden in de toekomst. Hierbij kunt u niet alleen kiezen voor de omzetting van uw onderneming in een besloten vennootschap (bv), maar ook voor een combinatie waarbij de voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen worden gecombineerd met het lage tarief in de vennootschapsbelasting.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Neem contact op met:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Ondernemingsstructuur met eigen bv als partner

Vennootschapsbelasting

De tarieven van de vennootschap worden de komende jaren verder verlaagd. Bedraagt het tarief in de eerste schijf (tot € 200.000 winst) in 2019 nog 19%, in 2020 daalt dit stapsgewijs van 16,5% verder naar 15% in 2021. De tweede schijf (vanaf € 200.000 winst) daalt van 25% naar 21,7% in 2021. Voor 2020 geldt hier nog een tarief van 25%. Tegenover deze tariefsverlagingen staat echter wel dat de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is versoberd. Verliezen kunnen vanaf 2019 nog slechts worden verrekend met maximaal de zes volgende jaren. Naast deze versobering is de afschrijvingen op gebouwen in eigen gebruik van de bv verder ingeperkt. Vanaf 2019 is binnen de bv afschrijving nog slechts mogelijk tot 100% van de WOZ-waarde.

Aanmerkelijk belangheffing

Onder gelijktijdige verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, stijgt het tarief in box 2 (aanmerkelijk belang-heffing). Deze heffing geldt voor belastingplichtigen die meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap bezitten. Het tarief stijgt in 2020 naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Door middel van deze tariefsverhoging compenseert het kabinet deels de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting. Hierbij geldt de opmerking dat de aanmerkelijk belangheffing pas verschuldigd is als het bespaarde vermogen door de bv wordt uitgekeerd. Doorgaans ligt deze heffing in de verre toekomst.

Wijzigingen in de inkomstenbelasting

Ook in de inkomstenbelasting zien we een verschuiving van de belastingdruk. Deze verschuiving is veel subtieler en minder zichtbaar. In de praktijk zien we al jaren een afbouw van de heffingskortingen die in mindering komen op de berekende belastingen. In het bijzonder voor de hogere inkomens heeft dit een belangrijke impact op de belastingdruk. Tel hierbij op dat de zelfstandigenaftrek de komende tien jaar afneemt en de ondernemersaftrekken in de komende drie jaar stapsgewijs worden ingeperkt tot het basistarief voor inkomstenbelasting, dan kan de conclusie niet anders zijn dat met name de hoge inkomens voor de inkomstenbelasting, ondanks de tariefverlaging tot 49,50% in 2021, zwaarder worden belast.

Bv mogelijk interessant?  

Door de dalende vennootschapsbelastingtarieven, de versnelde afbouw van de heffingskortingen en beperkte aftrek van de ondernemersfaciliteiten, wordt het vanuit fiscaal oogpunt de komende jaren mogelijk interessanter om de onderneming in een bv in te brengen. Dit vereist echter wel maatwerk, waarbij een goede afweging van de voor- en nadelen moet worden gemaakt.
De verwachting is dat het met name voor intensieve veehouderijen (onder andere pluimvee- en varkensbedrijven) in de gevallen waarbij de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd, interessant wordt om over te schakelen naar een bv-structuur. Hierbij zijn er twee opties die eruit springen. De eerste is de mogelijkheid om de onderneming zonder fiscale gevolgen (geruisloos) in de bv in te brengen. De tweede is het aangaan van een samenwerkingsverband met een daartoe opgerichte bv.

Combinatie met bv-structuur

Een alternatief voor de volledige inbreng van de IB-onderneming in een bv is de zogenoemde partner-bv. Deze ondernemingsvorm kan voor ondernemers fiscale voordelen bieden. Een dergelijke structuur bestaat uit een vennootschap onder firma met als vennoten één of meer natuurlijke personen en een bv waarvan deze natuurlijke personen aandeelhouder zijn. In het samenwerkingsverband kan de ondernemer afzien van salaris door zijn arbeid als IB-ondernemer in te brengen en voor toegerekende winst de faciliteiten in de inkomstenbelasting (ondernemersaftrek) blijven benutten. Daarnaast kan de bv voor haar aandeel in de winst profiteren van het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Een dergelijke structuur wordt door de fiscus weliswaar kritisch bekeken, maar op basis van de rechtspraak is een dergelijke structuur onder voorwaarden toegestaan.

Laat u goed adviseren

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier in te richten. Een herstructurering van de ondernemingsstructuur is een beslissing voor een langere termijn. Een gedegen afweging van de voor- en nadelen is dan ook de eerste stap in dit proces. Ten slotte is het doel gericht op een ondernemingsstructuur waarbij de bedrijfscontinuïteit de hoofdrol speelt en waaraan behalen van een fiscaal optimum een bijdrage kan leveren. Laat u daarbij vooraf goed adviseren door onze belastingadviseurs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dat contact op met Bert van den Kerkhof op telefoonnummer 013- 4647153 of u kunt Bert een e-mail sturen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan