Het pensioenakkoord in vogelvlucht

18 december 2022
Artikel

Nu het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (WTP) van kracht is, is het tijd om de balans op te maken. Wat houdt het Pensioenakkoord op grote lijnen in? Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever en voor uw werknemers en wanneer treedt het in werking? Er verandert veel, dus zorg dat u tijdig weet wat u moet doen.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Handen schudden over pensioenakkoord

Geen middelloonregelingen meer

Middelloonregelingen zijn niet meer mogelijk. Iedereen stapt over op een beschikbare premie. Niet de uitkering, maar de premie vormt het uitgangspunt van de pensioenregeling. Dat betekent dat alleen een premieovereenkomst nog mogelijk is. Eind- en middelloonregelingen behoren definitief tot het verleden.

Voor alle werknemers dezelfde pensioenpremie

Werknemers, ongeacht leeftijd, ontvangen van u als werkgever een bedrag gebaseerd op exact hetzelfde gelijkblijvende premiepercentage op zijn/haar persoonlijke pensioenrekening. Alle premieovereenkomsten zijn gebaseerd op één vast premiepercentage. Bestaande premieregelingen met een stijgende premiestaffel mogen worden voortgezet voor huidige werknemers. Alleen voor nieuwe werknemers wordt de vlakke beschikbare premie verplicht.

Geen garanties meer

Voor iedereen wordt de premie belegd. Afhankelijk van de uitvoerder, wordt er collectief of op basis van het persoonlijke risicoprofiel van de werknemer belegd. De berekening van de pensioenverplichtingen met de rekenrente en het gebruik van de dekkingsgraad komen te vervallen.

Opgebouwde (middelloon)rechten

Om de problematiek met de dekkingsgraad te beëindigen, is het noodzakelijk dat ook de opgebouwde rechten worden ingebracht in het nieuwe contract. De zachte garanties worden omgezet naar persoonlijke beleggingskapitalen. De wijze waarop is nog een punt van aandacht. De omzetting kan op werknemersbezwaren stuiten. Het individuele bezwaarrecht is buiten werking gezet.

Compensatie

Berekeningen tonen aan dat het nieuwe pensioencontract in veel gevallen een voordeel oplevert. Naast de verwachte hogere beleggingsresultaten, vormen de pensioenfondsen een solidariteitsreserve waarmee grote ups en downs afgevlakt worden. Mochten er deelnemers zijn die nadeel ondervinden, dan wordt hier een passende compensatie voor gezocht. Voor pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) is geen compensatieregeling overeengekomen. Hier is voor een compromis gekozen; de huidige premiestaffel mag voor bestaande werknemers gehandhaafd blijven.

Introductie maximale premiegrens

Er komt een maximale fiscale premiegrens voor alle pensioencontracten. Op basis van de huidige inzichten bedraagt de fiscale premiegrens 30% van de pensioengrondslag, exclusief kosten- en risico-opslagen.

Pensioenindexaties behoren weer tot de mogelijkheden

Onder de nieuwe regels kunnen pensioenfondsen die op 1 juli 2022 een beleidsdekkingsgraad hebben van meer dan 105% weer (gedeeltelijk) indexeren.

Aandachtspunten voor werkgevers

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling een transitieplan op te stellen. Het transitieplan (inclusief compensatieregeling en werknemersoverzicht oud versus nieuw) vormt de basis voor het verzoek tot wijziging van de regeling richting de ondernemingsraad. In geval van een bedrijfstakpensioenfonds, ligt deze rol vaak bij sociale partners.

Aandachtspunten voor werknemers

Omdat de pensioeninleg voor iedereen gelijk wordt, gaan jonge deelnemers meer pensioen opbouwen dan nu het geval is; naarmate zij ouder worden bouwen zij minder pensioen op. Immers hoe jonger je bent, hoe langer de inleg kan renderen.

De introductie van gunstige fiscale regelgeving zorgt ervoor dat werknemers gezond de pensioendatum kunnen bereiken. Werknemers kunnen daardoor eerder en al dan niet gedeeltelijk met pensioen door inzet van:

  1. mogelijkheid om op de pensioendatum 10% van de complete waarde van de pensioenpot op te nemen en te gebruiken voor een vrije bestemming (reis, hypotheek etc).
  2. geen fiscale boete voor werkgever bij eerder stoppen met werken (tijdelijke regeling)
  3. uitbreiding naar 100 weken verlofsparen

Planning ingangsdatum Wet toekomst pensioenen

1 juli 2023: Pensioenakkoord is vertaald in wetgeving, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.

1 juli 2023: Mogelijkheid tot opname pensioenbedrag (10%) ineens.

1 januari 2026: Transitieplan is opgesteld (verzekerde regeling: 01 oktober 2026).

1 januari 2028: Uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

1 januari 2037: Einde compensatieperiode.

Voor u als werkgever kan het zeer interessant zijn om niet te wachten tot 2028 met het aangaan van de nieuwe regeling met een gelijkblijvende premie voor nieuwe werknemers, maar dat nu te doen. Voor deze werknemers voorkomt u daarmee immers een compensatielast in de toekomst. Maak de consequenties voor uw onderneming inzichtelijk met een impactanalyse

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Laat u tijdig informeren en adviseren. Een pensioenadviseur van ABAB Pensioenadvies is in staat objectief pensioenadvies te leveren over zowel inhoud als de (nieuwe) uitvoerder. Neem hiervoor contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu