Geen overdrachtsbelasting door zakelijke motieven bij fusie

26 november 2021
Wet- en regelgeving

Twee bv’s waren beide uitvoerder van een pensioenregeling; de bv’s waren allebei in handen van dezelfde (enig) aandeelhouder. De bv’s hebben, om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, vermogen belegd in (aandelen in) onroerende zaken, vorderingen (met name op de directie) en liquide middelen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
rechter doet uitspraak over overdrachtsbelasting

Fusie bv’s

De bv’s besloten om met elkaar te fuseren in de vorm van een juridische fusie, waardoor het vermogen van de ene bv overging naar de andere. Als onderdeel daarvan ging er ook een eigendomsaandeel in een woning over. Normaal gesproken is verkrijging van een onroerende zaak, zoals een woning, belast met overdrachtsbelasting. De verkrijgende bv beriep zich echter op de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor fusies.

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting

De inspecteur was van mening dat deze vrijstelling niet van toepassing was, omdat geen sprake was van de daarvoor vereiste zakelijke overwegingen. De bv was het hier niet mee eens en ging tegen de beslissing van de inspecteur in beroep bij de rechtbank.

Zakelijke motieven bij fusie

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in deze zaak. De rechtbank stelt in de eerste plaats vast dat het begrip ‘zakelijke overwegingen’ op voorhand niet eenduidig is te definiëren. De zakelijkheid van de overwegingen bij de fusie moet worden beoordeeld in de context van alle omstandigheden, waaronder de activiteiten van de fuserende rechtspersonen. In dit geval bestonden de activiteiten van beide bv’s in de uitvoering van een pensioenregeling. Ze hebben daartoe vermogen belegd in (aandelen in) onroerende zaken, vorderingen en liquide middelen. Daardoor is er sprake van een zekere ‘substance’, zoals vereist voor de vrijstelling.

In het kader van de activiteiten van de bv’s is dan van belang of de overwegingen die hebben geleid tot de fusie, hoofdzakelijk zakelijk zijn. De verkrijgende bv heeft gesteld dat met de fusie een kostenbesparing is beoogd, doordat nog maar één administratie gevoerd hoefde te worden na de fusie. De hiermee te behalen kostenbesparing heeft de bv onderbouwd met een verklaring van een accountant. Bovendien leidt het samenvoegen van het aangehouden vermogen tot risicospreiding, ook al zijn het vermogen en het risico beperkt.

Conclusie rechtbank: vrijstelling wel van toepassing

Dit alles leidt volgens de echtbank tot de conclusie dat de na de fusie ontstane organisatie meer is dan de optelsom van de twee bv’s voorafgaand aan de fusie. Ook is van belang dat de voornoemde voordelen beogen via de fusie de activiteiten van de bv’s te dienen, omdat er meer middelen resteren ter voldoening aan de pensioenverplichtingen. De bv krijgt gelijk van de rechtbank, en hoeft de overdrachtsbelasting niet te betalen omdat de vrijstelling wel van toepassing is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over overdrachtsbelasting? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 024-6485808 of stuur Robert een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan