Duurzaam innoveren in 2022? Maak gebruik van de stimuleringsmaatregelen

21 september 2021
Artikel

In de Miljoenennota ligt de focus net als vorig jaar op duurzaamheid, innovatie en herstel van de economie. Vier thema’s krijgen daarbij extra aandacht: klimaat, veiligheid, woningbouw en lastenverlichting. Weten waar uw kansen liggen? Een overzicht van de maatregelen.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
geld

Duurzaam investeren en innoveren

 • De overheid wil ondernemers stimuleren blijvend te investeren in milieuvriendelijke technieken. Daarom wordt het steunpercentage voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving (Vamil) verhoogd:
  - 27% (was 13,5%);
  - 36% (was 27%);
  - 45% (was 36%).
  Ook komt er in de periode van 2022 tot 2024 € 30 miljoen extra budget beschikbaar voor deze regeling. Het netto-voordeel kan oplopen tot 14% van uw investeringsbedrag. 
 • Eigenaren van koop- en huurwoningen worden extra gestimuleerd om te investeren in verduurzaming via subsidieregelingen, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).
 • De percentages voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gaan terug naar het niveau van voor de coronacrisis:
  - tarief eerste schijf 32%;
  - tarief eerste schijf starters 40%;
  - grens eerste schijf S&O-(loon)kosten € 350.000;
  - tarief tweede schijf 16%.
 • Om de aanschaf van nul-emissie voertuigen te stimuleren wordt € 600 miljoen extra budget vrijgemaakt. De nadruk ligt daarbij op de particuliere aanschaf van nieuwe auto's. De subsidiebudgetten voor de SEBA- en SEPP-regeling worden verhoogd.
 • Om op korte termijn de uitstoot van CO2 en broeikasgassen te reduceren, komt er € 203 miljoen beschikbaar via diverse subsidieprogramma’s. De subsidie Circulaire ketenprojecten en de maatwerksubsidie CO2-levering glastuinbouw ontvangen extra budget. Daarnaast wordt er budget gebruikt voor de uitrol van walstroom voor zeeschepen en havens.
 • Afgelopen jaar is met hulp van subsidieprogramma’s al een start gemaakt met het verduurzamen van de lucht- en scheepvaart. Deze activiteiten zullen doorlopen tot en met 2024.
 • In de mobiliteitssector is een teruggang te zien aan R&D-investeringen. Een nieuwe subsidieregeling specifiek voor de automotive, luchtvaart- en maritieme sector moet deze neergang een halt toeroepen. De nieuwe subsidieregeling is bestemd voor projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Er is een budget van € 150 miljoen beschikbaar.
 • De overheid wil de aanschaf van hybride warmtepompen stimuleren. In de loop van 2022 komt hier een nieuwe subsidieregeling voor.

Leren en ontwikkelen

De komende jaren zet de overheid wederom in op het realiseren van een duurzaam evenwicht op de arbeidsmarkt. Diverse subsidieregelingen moeten hieraan bijdragen:

 • De subsidieregeling Nederland Leert Door (NL) moet voor nieuwe kansen zorgen. En ook subsidies als de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) en Praktijkleren blijven ondersteuning bieden.
 • Er komt extra steun vrij specifiek voor jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast moet er een beter vangnet komen voor voortijdige schoolverlaters.
 • De nieuwe STAP-regeling moet zorgen voor vervanging van de binnenkort te vervallen belastingmaatregel waarmee u scholingskosten fiscaal kunt aftrekken.
 • In september 2021 is voor de eerste keer de nieuwe regeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek geopend (OIT). Deze regeling wordt als een succesvolle aanvulling gezien op het huidige subsidieaanbod en ontvangt daarom de komende jaren extra budget.

Land- en tuinbouw

In 2022 worden diverse subsidies beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van veehouderij, glastuinbouw, mestbeleid, diergezondheid en dierenwelzijn.

 • De bekende subsidieprogramma’s worden voortgezet, zoals de subsidie Brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).
 • Er is € 250 miljoen gereserveerd voor de gerichte opkoop van landbouwbedrijven. Dit budget is voor een deel afkomstig uit het niet-volledige benutte budget voor de sanering van varkenshouderijen.
 • Een apart deel van het beschikbare subsidiebudget wordt gereserveerd voor Wageningen Research om kennis en innovatie binnen de land- en tuinbouw aan te jagen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail

Wilt u meer weten over de stimuleringsmaatregelen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan