Update btw-positie commissarissen en toezichthouders

21 september 2021
Artikel

Het was lange tijd onduidelijk of commissarissen, toezichthouders en leden van organen btw moeten berekenen over hun dienstverlening. De Belastingdienst heeft dit nu verduidelijkt: u bent minder vaak btw-ondernemer, waardoor u geen btw factureert.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Gesprek adviseurs

Een update btw-positie commissarissen en toezichthouders

Het beleidsbesluit voor commissarissen, commissieleden en andere toezichthouders is aangepast met een aantal verduidelijkingen en een goedkeuring. Een overzicht.

  • De toezichthoudende werkzaamheden die u op ‘persoonlijke titel’ verricht, worden voor het btw-ondernemerschap op zichzelf beoordeeld. Dat uw werkzaamheden (mogelijk) in het verlengde liggen van activiteiten waarvoor u al wel btw-ondernemer bent, moet los worden gezien van uw commissie- en/lof toezichthoudende werkzaamheden. Ook als u via uw bv of persoonlijke holding heeft gefactureerd.
  • De Belastingdienst komt niet terug op het verleden. Dus als u ‘met de kennis van nu’ vóór 7 mei 2021 ten onrechte btw had gefactureerd en/of uw organisatie de inkoopfactuur ten onrechte (deels) had afgetrokken, hoeft u dit (beide) niet te corrigeren. Bent u géén btw- ondernemer (laat dit bij twijfel toetsen), dan mag u vanaf 7 mei 2021 geen btw meer in rekening brengen.
  • Maakte u voor 7 mei 2021 kosten voor investeringsgoederen (zoals computer, bureau of auto) voor uw toezichthoudende werkzaamheden? Gedurende de resterende herzieningsperiode hoeft u de eerder afgetrokken btw niet te terug te betalen als blijkt dat u al die tijd geen btw-ondernemer was. Voorwaarde is dat u gehandeld heeft als btw-ondernemer (dus met btw had gefactureerd) en u de investeringsgoederen tot uw btw-ondernemingsvermogen heeft gerekend.

Twee tips:

  1. Het niet terugkomen op het verleden is een goedkeuring; een optie. Heeft uw organisatie de btw niet of slechts deels kunnen aftrekken (vaak in de vrijgestelde sector)? Het kan financieel interessant zijn de ten onrechte gefactureerde btw in overleg met uw commissarissen/toezichthouders (en in afstemming met de Belastingdienst) te corrigeren. Heeft u niet eerder bezwaar gemaakt? U kunt de gefactureerde btw vanaf 13 juni 2019 (tot 7 mei 2021) corrigeren. Schakel met uw belastingadviseur.
  2. Bij twijfel kan gekozen worden voor de kleineondernemersregeling (KOR) bij een totaalomzet van maximaal € 20.000. U mag dan geen facturen met btw uitreiken, wat prettig kan zijn als de organisatie waarvoor u toezicht houdt, de btw niet of slechts deels kan aftrekken. Overleg met uw adviseur of de KOR voor u interessant is. 

Besluit ‘btw-heffing werkzaamheden toezichthouders en leden commissies’

De staatssecretaris van Financiën heeft in een nieuw besluit belangrijke rechtspraak verwerkt met de bedoeling de btw-behandeling van uw dienstverlening als commissaris, toezichthouder en/of lid van diverse commissies te verduidelijken. Dit omdat er afgelopen periode veel onduidelijkheid was over de btw-positie, waarbij de Belastingdienst vaak van mening was dat u btw-ondernemer was en btw moe(s)t berekenen. Het Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben dit beeld behoorlijk genuanceerd. Ook gaven zij de praktijk (verdere) richtlijnen om uw btw-positie te bepalen.

Financieel voordeel door btw terugvragen?

Het ministerie van Financiën heeft de rechtspraak verwerkt in een nieuw besluit en beschrijft een aantal situaties (zie groep 1 tot en met 4 hieronder) waarin u, als u tot deze groep behoort, niet zelfstandig bent voor de btw en daarmee voor uw dienstverlening geen btw-ondernemer bent.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 13 juni 2019. Dat betekent dat u vanaf deze datum tot 7 mei 2021 ten onrechte gefactureerde en bij uw orgaan afgetrokken btw niet hoeft te corrigeren.  

Een tip: Is de door u gefactureerde btw bij uw instelling niet aftrekbaar? Overweeg de gefactureerde btw te herstellen over voorgaande tijdvakken en maak tijdig bezwaar. Doe dit wel in goed overleg met uw adviseur.

Essentie rechtspraak

Sinds 2013 zijn commissarissen, toezichthouders en leden van commissies onder normale omstandigheden volgens de Belastingdienst btw-ondernemer. Recente rechtspraak heeft dit beeld behoorlijk genuanceerd en is de Belastingdienst in het ongelijk gesteld. Het beoordelen van uw btw-positie en overleg hierover met de Belastingdienst kan een financieel voordeel opleveren en/of risico’s verminderen.

Volgens rechtspraak bent u als commissaris, toezichthouder of lid van een commissie geen btw-ondernemer omdat u voor de btw niet zelfstandig bent als u:

  • geen individuele taken en verantwoordelijkheden heeft;
  • de werkzaamheden niet op eigen naam, eigen rekening en/of onder eigen verantwoordelijkheid verricht; en
  • geen economisch risico loopt.

Dit kader wordt bij onze advisering (mede) gebruikt om uw btw-positie onder de loep te nemen.

In het besluit heeft de staatssecretaris de ‘btw-onzelfstandigheid’ (géén btw-ondernemer en daarmee geen btw op de factuur) voor een viertal groepen verder uitgewerkt. Valt u voor één of meer van uw diensten onder een groep? Dan bent u daarvoor niet zelfstandig voor de btw en daarmee geen btw-ondernemer. Voor andere situaties geldt nog steeds dat u er goed aan doet dit goed te (laten) beoordelen.

Groep 1: Toezichthoudend orgaan met wettelijke (publieke/private) grondslag (nv/bv/bedrijfstakpensioenfonds)

Als u op persoonlijke titel (persoonlijke benoeming) wordt benoemd/voorgedragen voor uw bestuurlijke/toezichthoudende werkzaamheden voor dit orgaan, dan bent u niet zelfstandig voor de btw. Uw diensten verricht u dan op basis van dat recht en statuten met een wettelijke grondslag en daarmee handelt u namens en in vertegenwoordiging van het toezichtsorgaan. U verricht uw werkzaamheden (volgens de statuten en reglementen) geheel op naam en onder verantwoordelijkheid van het toezichtsorgaan. 

Gevolg? U bent niet zelfstandig voor de btw. U reikt geen factuur uit mét btw.

Groep 2: Toezichthoudend orgaan zonder wettelijke (publieke/private) grondslag (zoals stichting en vereniging)

Bent u op persoonlijke titel (persoonlijke benoeming) benoemd/voorgedragen voor dit orgaan? Dan bent voor uw werkzaamheden niet zelfstandig voor de btw, als uit de statuten blijkt dat uw (toezichts-)werkzaamheden op naam en onder verantwoordelijkheid van het orgaan worden verricht en dat u als lid geen individuele verantwoordelijkheid draagt van uw handelingen.

Een voorbeeld. U houdt vanuit een statutair ingesteld toezichthoudend orgaan toezicht op het beleid en bestuur en de algemene gang van zaken bij een stichting.

Gevolg? U bent niet zelfstandig voor de btw. U reikt geen factuur uit mét btw.

Groep 3: Bezwaaradviescommissies, adviescolleges met wettelijke taak

Bezwaaradviescommissies hebben als wettelijke taak een bestuursorgaan - dat een bezwaar behandelt – te adviseren over het bezwaar. De taken en bevoegdheden van deze bezwaaradviescommissies zijn wettelijk geregeld. Uw werkzaamheden als voorzitter/lid verricht u op naam en onder verantwoordelijkheid van deze bezwaaradviescommissie. De beslissingen zijn dan aan het bestuursorgaan toe te rekenen en zijn daarmee handelingen van dat bestuursorgaan. Dit geldt ook als u onder vergelijkbare omstandigheden werkzaamheden verricht als voorzitter/lid van één of meer adviescolleges.

Gevolg? U bent onder deze omstandigheden niet zelfstandig voor de btw. U reikt geen factuur uit mét btw.

Groep 4: Lid/voorzitter van toetsings-, geschillen- en vergelijkbare commissies

Bent u op persoonlijke titel (persoonlijke benoeming) benoemd/voorgedragen voor een dergelijke commissie? U bent dan niet zelfstandig voor de btw. Het gaat om uw deelname aan commissies zonder wettelijke taak, die (dus) op eigen initiatief zijn ingesteld. Uit de statuten moet dan blijken dat de voorzitter en leden extern geen individuele taken of verantwoordelijkheden hebben, maar dat u statutair en reglementair ‘in gezamenlijkheid’ een taak uitvoert van de (desbetreffende) commissie. Daarbij is van belang dat een uitspraak of beslissing van de commissie alleen geldt als de gehele commissie de uitspraak doet/beslissing neemt.

Gevolg? U bent niet zelfstandig voor de btw. U reikt voor uw werkzaamheden geen factuur uit mét btw.

Begeleiding bij uw btw-positie

Wij adviseren alle leden van de raad van commissarissen, raad van toezicht en leden van diverse commissies en colleges de gevolgen voor de btw te onderzoeken en daarbij na te gaan hoe de facturatie door of namens de leden moet vormgegeven. Vooral instellingen die de gefactureerde btw niet of maar deels in aftrek konden brengen, kunnen financieel voordeel behalen. Nu handelen en tijdig bezwaar maken en/of herstelwerkzaamheden verrichten voor in het verleden ten onrechte gefactureerde btw, kan in uw situatie uiterst zinvol zijn.

Meer weten?

Wilt u begeleiding en/of advies over de stappen die u kunt nemen of die uw instelling kan nemen bij het bepalen van de btw-positie van uw commissarissen, toezichthouders of leden van commissies? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan